Så ansöker du om faderskapspenning

 1. Ansök om faderskapspenning via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om faderskapspenning under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Föräldradagpenning.

  Sök faderskapspenning enkelt på nätet

  Skicka in ansökan via e-tjänsten.

  Skicka ansökan
 2.  Skriv i din ansökan när faderskapspenningsperioden ska börja och sluta. Du kan kontrollera datumen med räknaren för dagpenningsperioder.
 3. Beloppet av faderskapspenningen grundar sig på dina inkomster. Observera följande:
  * När du gör ansökan i e-tjänsten visas beloppet av dina arbetsinkomster enligt beskattningsuppgifterna. Det finns också uppgift om hur stor årsinkomsten borde vara för att den ska vara 20 % större än arbetsinkomsten enligt beskattningen. Om du ansöker om dagpenning enligt inkomsterna under de senaste 6 månaderna kan din arbetsgivare meddela löneuppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r). FPA kontrollerar inkomstuppgifterna för 6-månadersperioden i inkomstregistret om inkomsterna inte framgår av en bilaga till ansökan eller om uppgifter om dem har lämnats endast för en del av tiden. Om uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga begär FPA ytterligare uppgifter direkt av arbetsgivaren.
  * Om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar kan du förete inkomsterna för 6 månader endast för den första perioden med faderskapsledighet.  Faderskapspenningen för senare perioder som du tar ut på grund av samma barn beräknas utifrån samma inkomster som för den första faderskapspenningsperioden, även om dina inkomster har förändrats efter det.
  * Om du får lön för den lediga tiden ska du meddela det i ansökan.
  * Om ett nytt barn föds till familjen och den beräknade tiden för barnets födelse infaller innan det föregående barnet har fyllt 3 år, kan du ansöka om faderskapspenning på grundval av samma inkomster som föregående gång. Du behöver inte ange detta i ansökan.
 4. Om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar kan du ansöka om faderskapspenning separat för varje period. Faderskapspenningen för senare faderskapsledighetsperioder beräknas utifrån samma inkomster som för den första faderskapspenningsperioden, även om dina inkomster har förändrats efter det. Du kan samtidigt ansöka också om andra familjeförmåner, såsom föräldrapenning och barnbidrag.

 5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut.

  * Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder (SV 29ar) och skicka den per post till FPA.
  * I regnbågsfamiljer kan en förmån som motsvarar faderskapspenning sökas via e-tjänsten eller med blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder (SV 29ar).

Ansökningstid

Ansök om faderskapspenning då barnet är fött och du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är faderskapsledig. Du behöver veta detta när du ansöker om faderskapspenning. Du kan också ansöka om faderskapspenning retroaktivt, men senast inom 2 månader från det att barnet fyllde 2 år eller det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård. Läs hur man verkställer förskottsinnehållning på faderskapspenningen om du ansöker om faderskapspenning retroaktivt för tidigare år än för det innevarande året.

Om du ansöker om faderskapspenning för tid efter föräldrapenningperioden för ett barn för vilket familjen redan får barnavårdsstöd lönar det sig att lämna in ansökan om faderskapspenning i god tid innan faderskapsledigheten börjar eftersom rätten till barnavårdsstöd måste kontrolleras för tiden med faderskapspenning. När ansökan lämnas in i god tid undviks felaktig utbetalning av barnavårdsstödet.

Kom ihåg

Kom ihåg att informera din arbetsgivare om faderskapsledigheten 2 månader innan ledigheten börjar. Om din faderskapsledighet pågår högst 12 vardagar, ska du informera din arbetsgivare om ledigheten senast en månad på förhand. Fråga din arbetsgivare hur anmälan ska göras och ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för faderskapsledigheten.

Om du ansöker om faderskapspenning utgående från dina inkomster under de 6 senaste månaderna eller om du får lön för faderskapsledigheten behöver FPA löneuppgifter av din arbetsgivare för att kunna avgöra din ansökan. Arbetsgivaren kan sällan på förhand ge uppgifter om lönebeloppet under faderskapsledigheten, utan först efter att lönen har betalats ut.  Din arbetsgivare kan meddela löneuppgifterna för de senaste 6 månaderna och uppgifterna om lön för faderskapsledigheten via e-tjänsten för arbetsgivare, via inkomstregistret eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r).

Om du börjar arbeta eller studera på heltid ska du omgående meddela det till FPA. På så sätt säkerställer du att faderskapspenningen inte utbetalas till ett för stort belopp och du undviker återkrav.

Läs mer