Så här ansöker du om allmänt bostadsbidrag

Sök bostadsbidrag i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om allmänt bostadsbidrag i MittFPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • en kopia av ett skriftligt hyresavtal
  • ett intyg om hyres- eller vederlagsbeloppet ifall det specificerade beloppet av hyran eller vederlaget inte framgår av övriga bilagor, såsom hyresavtalet eller meddelandet om hyreshöjning.
 3. Beroende på hushållets situation ska du vid behov dessutom bifoga följande:
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Allmänt bostadsbidrag AT1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter. Observera att du ändå ska meddela förändringar i dina inkomster till FPA.

Ansökningstid

Bostadsbidrag beviljas alltid från den första dagen i månaden. Om t.ex. hyresavtalet börjar gälla från 15.3 beviljas bidraget från 1.4.

Du kan få bostadsbidrag retroaktivt för högst 1 månad.

I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och när förmånen betalas ut. På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det vanligen tar att handlägga en ansökan.

Meddela förändringar

Följande förändringar ska omedelbart meddelas till FPA:

 • Hushållets bruttomånadsinkomster stiger med minst 400 euro/månad.
 • Hushållets godtagbara boendeutgifter minskar med minst 50 euro/månad.
 • Du byter bostad eller flyttar bort från en bostad för vilken du beviljats bostadsbidrag.
 • Du eller en person som hör till ditt hushåll får rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.
 • Antalet eller sammansättningen av de personer som hör till hushållet förändras varaktigt.
 • En person som hör till ditt hushåll flyttar utomlands eller vistas i utlandet.
 • Ditt hushåll tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst.
 • Besittningsrätten i fråga om hushållets bostad ändras.
 • Du ingår äktenskap eller skiljer dig.
 • Du blir sambo eller samboförhållandet upphör.

Meddela förändringarna i MittFPA eller med en ansökningsblankett Allmänt bostadsbidrag AT1r (pdf).

Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att bidraget betalas till dig på felaktiga grunder eller med fel belopp. Om bostadsbidragets belopp minskar i samband med justeringen, görs justeringen från och med tidpunkten för förändringen. Förmånen måste då återkrävas senare.

Det lönar sig också att omedelbart meddela FPA

 • om hushållets bruttomånadsinkomster minskar med minst 200 euro/månad
 • om hushållets godtagbara boendeutgifter stiger med minst 50 euro/månad.

Om bostadsbidragets belopp stiger i samband med en justering betalar FPA förhöjningen endast från början av månaden före den då ansökan lämnades in.

Kontrollera också hur din förändrade livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Läs mer: