Så här ansöker du om allmänt bostadsbidrag

Sök bostadsbidrag enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
 1. Ansök om allmänt bostadsbidrag via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
  • Bifoga till din ansökan:en kopia av ett skriftligt hyresavtalett
  • Intyg om hyres- eller vederlagsbeloppet ifall det specificerade beloppet av hyran eller vederlaget inte framgår av övriga bilagor, såsom hyresavtalet eller meddelandet om hyreshöjning.
  • Hyresavtalet eller ett intyg om hyresbeloppet behöver inte lämnas in om FPA får hyresavtalsuppgifterna av hyresvärden elektroniskt. Hyresvärdar som sänder hyresavtalsuppgifter till FPA elektroniskt.
 3. Beroende på hushållets situation ska du vid behov dessutom bifoga följande:
  • en lönespecifikation eller motsvarande utredning om lönen
  • en utredning om pensioner och ersättningar som betalats av andra än FPA eller en arbetspensionsanstalt en utredning om bostadslån (återstående kapital och ränteprocent) 
  • blanketten Fullmakt att företräda kollektivhushåll (AT 5r),
  • beslut om startpeng, om du inleder din verksamhet som företagare och inte har en FöPL-försäkring
  • löneintyg, om du återgår till arbetet inom 3 månader från tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget. 
 4. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Allmänt bostadsbidrag (AT 1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Ansökningstid

Bostadsbidrag beviljas alltid från den första dagen i månaden. Om t.ex. hyresavtalet börjar gälla från 15.3 beviljas bidraget från 1.4.

Du kan få bostadsbidrag retroaktivt för högst 1 månad.

I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och när förmånen betalas ut. På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det vanligen tar att handlägga en ansökan.

Meddela förändringar

Följande förändringar ska omedelbart meddelas till FPA:

 • Hushållets bruttomånadsinkomster stiger med minst 400 euro.
 • Hushållets godtagbara boendeutgifter minskar med minst 50 euro.
 • Du byter bostad eller flyttar bort från en bostad för vilken du beviljats bostadsbidrag.
 • Du eller en person som hör till ditt hushåll får rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.
 • Antalet eller sammansättningen av de personer som hör till hushållet förändras varaktigt.
 • En person som hör till ditt hushåll flyttar utomlands eller vistas i utlandet.
 • Ditt hushåll tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst.
 • Besittningsrätten i fråga om hushållets bostad ändras.
 • Du ingår äktenskap eller skiljer dig.
 • Du blir sambo eller samboförhållandet upphör.

Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att bidraget betalas till dig på felaktiga grunder eller med fel belopp. Om bostadsbidragets belopp minskar i samband med justeringen, görs justeringen från och med tidpunkten för förändringen. Förmånen måste då återkrävas senare.

Det lönar sig också att omedelbart meddela FPA

 • om hushållets bruttomånadsinkomster minskar med minst 200 euro/månad
 • om hushållets godtagbara boendeutgifter stiger med minst 50 euro.

Om bostadsbidragets belopp stiger i samband med en justering betalar FPA förhöjningen endast från början av månaden före den då ansökan lämnades in.

Kontrollera också hur din förändrade livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Läs mer: