Personer utan hemkommun – coronarelaterad vård, testning och vaccination

Coronarelaterad vård, testning och vaccination är avgiftsfri för dem som har rätt till vård mot en klientavgift inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Rätten till avgiftsfri vård vid coronavirussjukdom samt till coronatestning och coronavaccination inom den offentliga hälso- och sjukvården har

 • personer som har hemkommun i Finland
 • personer som saknar hemkommun men som har ett intyg över rätt till vård:
  • Personer från EU-länderna, EES-länderna, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet.
  • Finländska pensionstagare som bor utomlands får vård med ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare som utfärdats av FPA.
  • Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp sitt pass eller något annat officiellt identitetskort.
  • Personer som kommer från Australien får vård genom att visa upp sitt pass.
 • personer som har rätt till det Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA (t.ex. personer som arbetar i Finland)
  • Obs. Säsongsarbetare behöver inte uppvisa handlingen Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA, då det är fråga om coronatestning som görs vid ankomsten till Finland.
 • personer som inte har hemkommun i Finland och inte heller uppehållstillstånd och som vistas i Finland som turister. De här personerna har inte något intyg över rätt till vård men enligt WHO:s rekommendation har de rätt till avgiftsfri vård på grund av coronavirussjukdom.

En ny 13 klientavgiftslagen, dvs. lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, trädde i kraft 1.7.2021.  Enligt den nya paragrafen får ingen avgift tas ut av kunden när det är fråga om

 • vaccinationer enligt 44 §, 45 § 1 mom. och 47 § i lagen om smittsamma sjukdomar, såsom coronavaccinationer
 • undersökning och sådan brådskande vård och förskrivning av läkemedel för vården som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att förhindra smittspridning när det gäller en allmänfarlig smittsam sjukdom
 • undersökning, vård och förskrivning av läkemedel för vården av en gravid hivpositiv person.

Den nya paragrafen gäller emellertid inte en person vars vistelse i Finland är avsedd att vara tillfällig eller som får ersättning för kostnaderna med stöd av någon annan lag eller från en försäkring.

Om en kund saknar hemkommun i Finland och inte har något intyg över rätt till vård eller handlingen Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA eller om kunden inte vistas i Finland som turist eller om 13 § i klientavgiftslagen inte tillämpas på kunden kan kostnaderna för coronarelaterad vård tas ut till fullt belopp av kunden.

Kommunerna kan besluta att ge också andra personer coronarelaterad vård avgiftsfritt.

Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få ersättning för kostnader som orsakas av coronarelaterad vård, coronatestning eller coronavaccinationer. 

Gör så här när du ansöker om statlig ersättning hos FPA:

 • När det är fråga om coronarelaterad vård, testning eller vaccination, skriv ”corona” i ansökan (Y31r).
 • Om kunden har ett intyg över rätt till vård, bifoga en kopia av intyget till ansökan (Y31r).
 • Om kunden saknar intyg över rätt till vård och det är fråga om en turist, skriv ”turist” i ansökan.
 • När det är fråga om coronatestning av en säsongsarbetare vid ankomsten till landet och kunden inte har handlingen Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA, skriv i Y31r-ansökan ”säsongsarbetare”. Om en säsongsarbetare får annan vård än coronatestning i samband med ankomsten till landet, bifoga kundens Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland till ansökan (Y31r).

När coronarelaterad vård, testning eller vaccination är avgiftsbelagd för kunden och kostnaderna inte kan tas ut av kunden själv eller någon annan aktör, kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning hos FPA. Om kunden har en försäkring ska ersättning i första hand sökas genom försäkringen och först i andra hand som statlig ersättning hos FPA.

Den statliga ersättningen ska sökas inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Det går inte att avvika från den här tidsfristen ens i undantagsförhållanden.

Kommunerna kan besluta att ge också andra personer coronarelaterad vård avgiftsfritt. I sådana situationer kan kommunen inte ansöka om statlig ersättning för kostnaderna.

Centret för internationella ärenden betjänar

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden (tfn 020 635 1808 vardagar kl. 9–1 eller kymenlaakso.kv@kela.fi). FPA försöker utreda om kunden har rätt till vård i Finland.

Man kan kontakta FPA:s center för internationella ärenden också i frågor som gäller statlig ersättning för vårdkostnader.