Var noggrann då du skriver ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

För ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behövs ett intyg som har utfärdats av en läkare, en sjukskötare eller en hälsovårdare. Kontrollera att de uppgifter som behövs framgår av intyget. 

På grund av en temporär lagändring krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän av den smittskyddsansvariga läkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom. Förmånen kan nu beviljas också utifrån ett intyg som utfärdats av en annan läkare, en sjukskötare eller en hälsovårdare.

Av ett intyg som utfärdas för dagpenning vid smittsam sjukdom ska det tydligt framgå 

 • att patienten har en laboratoriebekräftad covid-19-infektion
 • hur länge patienten rekommenderas utebli från sitt arbete på grund av risk för smittspridning.

En läkare, sjukskötare eller hälsovårdare kan utfärda ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom om frånvaron från arbetet på grund av covid-19-infektion har börjat 1.1.2022 eller senare.

Brister i intyget fördröjer handläggningen av ansökningarna vid FPA och ökar behovet av tilläggsutredningar. Det är viktigt att de intyg som utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom är lätta att skilja från normala intyg om sjukfrånvaro. Observera att när patienten inte behöver utebli från sitt arbete på grund av risk för smittspridning (t.ex. vid distansarbete), utan är frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga, är det fråga om normal sjukfrånvaro.

Minneslista för läkare

En läkare kan skriva ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom genom att använda ett A-intyg.

Så här skriver du ett A-intyg:

 1. Välj Annat vid punkten Intygets ändamål och anteckna dessutom ”dagpenning vid smittsam sjukdom”.
 2. Ange laboratoriebekräftad covid-19-infektion jämte ICD-10-kod under Sjukdomar.
 3. Ange under Tiden för arbetsoförmåga den tid då deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning eller då det inte rekommenderas att barnet går till skolan eller daghemmet. Ange alltid perioden av arbetsoförmåga även om patienten inte är arbetsoförmögen.
 4. Anteckna under Ytterligare information att patienten har laboratoriebekräftad covid-19-infektion och att deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning under perioden dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 5. Av intyget ska framgå vid vilken verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården du arbetar. 

Minneslista för sjukskötare och hälsovårdare

FPA har ingen separat blankett för intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom som utfärdas av sjukskötare eller hälsovårdare. Du kan till exempel använda ett intyg som vanligtvis används för att anmäla en arbetstagares eller ett barns sjukdom.

 1. Ange tydligt på intyget att det har utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom.
 2. Ange på intyget att din patient har en laboratoriebekräftad covid-19-infektion.
 3. Ange att det inte rekommenderas att patienten deltar i förvärvsarbete på grund av risken för smittspridning.
 4. Ange tydligt frånvarotiden, dvs. den tid då patienten på grund av risken för smittspridning inte kan gå till arbetet.
  • På motsvarande sätt antecknas i intyg för personer under 16 år att patienten har en laboratoriebekräftad covid-19-infektion och att det inte rekommenderas att patienten går till skolan eller daghemmet på grund av risken för smittspridning under perioden dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 5. Av intyget ska framgå vid vilken verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården du arbetar.

Läs mer: Så här skriver du ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom – Samarbetspartner - fpa.fi