Intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom till personer som har förordnats att utebli från förvärvsarbete, att isoleras eller placeras i karantän i syfte att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Också vårdnadshavaren för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Med stöd av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen kan dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas en FPA-klient också när deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av risken för spridning av covid-19-infektion som konstaterats på ett tillförlitligt sätt, dvs. utifrån ett laboratoriebekräftat test. Också vårdnadshavaren för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om det rekommenderas att barnet inte deltar i småbarnspedagogik eller går till skolan på grund av risk för smittspridning och vårdnadshavaren därför är förhindrad att förvärvsarbeta.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom och utbetalningen förutsätter inte arbetsoförmåga.

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom (Privatpersoner)

Vem kan utfärda ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom?

Patienten behöver som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Ändringar gällande ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom 1.1.2022

I och med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs det inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall. Dessutom har ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom förlängts från 2 månader till 6 månader.

En person kan ha rätt till förmånen om han eller hon på ett tillförlitligt sätt, det vill säga med laboratoriebekräftat PCR-test eller antigentest, konstaterats ha covid-19-infektion och om personen rekommenderas utebli från sitt förvärvsarbete för att förhindra smittspridning.

De nya bestämmelserna tillämpas i situationer där frånvaron från arbetet på grund av covid-19-infektion har börjat 1.1.2022 eller senare. Ändringarna gäller fram till 31.12.2022.

Om patientens frånvaro från arbetet beror på en tillförlitligt konstaterad covid-19-infektion som börjat 1.1.2022 eller senare, behöver det intyg som ska fogas till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom inte längre vara utfärdat av den ansvariga smittskyddsläkaren. Också följande intyg från en verksamhetsenhet inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården godkänns:

 • ett intyg som utfärdats av någon annan läkare om att covid-19-infektion konstaterats på ett tillförlitligt sätt och om rekommendation att utebli från förvärvsarbetet för att förhindra smittspridning
 • ett intyg som utfärdats av en sjukskötare eller hälsovårdare om att covid-19-infektion har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och om rekommendation att utebli från förvärvsarbetet för att förhindra smittspridning.

Ett intyg som utfärdats av någon annan läkare, en sjukskötare eller en hälsovårdare duger som bilaga till ansökan också när ett barn under 16 år har en tillförlitligt konstaterad covid-19-infektion och det rekommenderas att barnet inte deltar i småbarnspedagogik eller går till skolan och vårdnadshavaren därför är förhindrad att förvärvsarbeta.

Anvisningar om hur man skriver ett intyg

Nedan följer anvisningar om hur smittskyddsläkaren, någon annan läkare, en sjukskötare eller en hälsovårdare skriver ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

Om du har förordnat att din patient ska utebli från arbetet eller att hållas i karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, behöver din patient ett beslut om detta för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom. En kopia av beslutet duger också.

Så här skriver du ett beslut om karantän, isolering eller frånvaro från arbetet på ett A-intyg:

 1. Anteckna ”dagpenning vid smittsam sjukdom” vid punkten Intygets ändamål.
 2. Anteckna dessutom diagnos, giltighetstid för beslutet och motiveringarna till frånvaron.
 3. Av din underskrift ska det framgå att du är den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Annan läkare än smittskyddsläkaren

En annan läkare än smittskyddsläkaren kan utfärda ett A-intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom om frånvaron från förvärvsarbetet på grund av covid-19-infektion har börjat 1.1.2022 eller senare.

Så här skriver du ett A-intyg:

 1. Välj Annat vid punkten Intygets ändamål och anteckna dessutom ”dagpenning vid smittsam sjukdom”.
 2. Ange laboratoriebekräftad covid-19-infektion jämte ICD-10-kod under Sjukdomar.
 3. Ange under Tiden för arbetsoförmåga den tid då deltagande i förvärvsarbete inte kan rekommenderas på grund av risken för smittspridning eller då det inte kan rekommenderas att barnet deltar i småbarnspedagogik eller undervisning vid läroanstalt. Ange alltid perioden av arbetsoförmåga även om patienten inte är arbetsoförmögen.
 4. Anteckna under Ytterligare information att patienten har laboratoriebekräftad covid-19-infektion och att deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning under perioden dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.
  • På motsvarande sätt antecknas i intyget för personer under 16 år att patienten har laboratoriebekräftad covid-19–infektion och att deltagande i småbarnspedagogik eller undervisning vid läroanstalt inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning under perioden dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 5. Av intyget ska framgå vid vilken verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården intyget utfärdats.

Om sjukdomen blir långvarig och patienten är arbetsoförmögen är det fråga om normal sjukfrånvaro för vilken man kan ansöka om sjukdagpenning efter dagpenningen vid smittsam sjukdom. Kunden behöver då ett läkarintyg A för sin ansökan om sjukdagpenning.

Du kan skriva ett läkarintyg A som gäller både ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom och sjukdagpenning.

Så här skriver du ett läkarintyg A för dagpenning vid smittsam sjukdom och för sjukdagpenning:

 1. Välj Sjukdagpenning och Annat vid punkten Intygets ändamål och anteckna dessutom ”dagpenning vid smittsam sjukdom”.
 2. Anteckna under Sjukdomar genom laboratorieundersökning fastställd covid-19-infektion jämte ICD-10-kod som du har konstaterat samt eventuella andra sjukdomar som nedsätter arbetsförmågan.
 3. Ange under Tiden av arbetsoförmåga din uppskattning av hur länge arbetsoförmågan varar.
 4. Anteckna under Ytterligare information att patienten har en laboratoriebekräftad covid-19-infektion och att deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning under perioden dd.mm.åååå – dd.mm.åååå. Observera att perioden av frånvaro på grund av risken för spridning kan vara en annan än perioden av arbetsoförmåga.
 5. Av intyget ska framgå vid vilken verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården intyget utfärdats.

Sjukskötare eller hälsovårdare

En sjukskötare eller hälsovårdare kan utfärda ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom om frånvaron från förvärvsarbetet på grund av covid-19-infektion har börjat 1.1.2022 eller senare.

FPA har ingen separat blankett för intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom som utfärdas av sjukskötare eller hälsovårdare. Du kan till exempel använda ett intyg som vanligtvis används för att anmäla en arbetstagares eller ett barns sjukdom. Det är dock viktigt att de intyg som utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom är lätta att skilja från normala intyg om sjukfrånvaro.

Så här skriver du ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom:

 1. Ange tydligt på intyget att det har utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom.
 2. Ange på intyget att din patient har en laboratoriebekräftad covid-19-infektion
 3. Ange att det inte rekommenderas att patienten deltar i förvärvsarbete på grund av risken för smittspridning.  
 4. Ange tydligt frånvarotiden, dvs. den tid då patienten på grund av risken för smittspridning inte kan gå till arbetet.
  • På motsvarande sätt antecknas i intyget för personer under 16 år att patienten har en laboratoriebekräftad covid-19–infektion och att deltagande i småbarnspedagogik eller undervisning vid läroanstalt inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning under perioden dd.mm.åååå–dd.mm.åååå.
 5. Av intyget ska framgå vid vilken verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården intyget utfärdats.

Det är viktigt att de intyg som utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom är lätta att skilja från normala intyg om sjukfrånvaro.

Observera att när patienten inte behöver utebli från sitt arbete på grund av risk för smittspridning (t.ex. vid distansarbete), utan är frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga, är det fråga om normal sjukfrånvaro.

För vilken tid ska intyget skrivas?

 • Smittskyddsansvarig läkare: skriv intyget för den tid som du har förordnat att patienten ska utebli från arbetet eller hållas i karantän eller isolering.
 • Annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare: skriv intyget för den tid som du bedömer att patienten på grund av risken för spridning av covid-19-smitta inte kan gå till arbetet, småbarnspedagogiken eller skolan.

Följ gällande nationella och regionala anvisningar när du bedömer hur länge det finns risk för smittspridning.

Se THL:s anvisningar: Intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom (thl.fi)

Retroaktivt utfärdande av intyg

De nya bestämmelserna tillämpas retroaktivt, så FPA kan också godkänna ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom som utfärdats retroaktivt om frånvaron från förvärvsarbetet har börjat 1.1.2022 eller senare.

Ett exempel på retroaktivt utfärdande av intyg

En läkare, sjukskötare eller hälsovårdare utfärdar 1.3.2022 ett intyg som gäller perioden 1–5.2.2022, då frånvaro från arbetet har varit att rekommendera på grund av en covid-19-infektion som har konstaterats på ett tillförlitligt sätt.

FPA godkänner intyget som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Intyg som utfärdats före lagändringen  1.1–27.2.2022

Om kunden inte har lämnat in ett intyg som utfärdats för dagpenning vid smittsam sjukdom, kan FPA som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom också godkänna intyg som utfärdats före lagändringen (28.2.2022) om de uppfyller alla nedan angivna förutsättningar.

 • Läkarintyg A:
  • Intyget har utfärdats på grund av arbetsoförmåga som orsakats av laboratoriebekräftad covid-19-infektion.
  • Intyget gäller arbetsoförmåga som har börjat under perioden 1.1.2022–27.2.2022.
  • Intyget har utfärdats senast 27.2.2022.
 • Intyg av sjukskötare eller hälsovårdare över frånvaro från arbetet eller barnets sjukdom:
  • Enligt intyget är orsaken till frånvaron en covid-19-infektion eller symtom som tyder på det.
   • Om det inte framgår av intyget att det är fråga om ett laboratoriebekräftat testresultat, behövs utöver intyget även uppgifter om testresultatet.
  • Intyget gäller arbetsoförmåga eller barnets sjukdom som har börjat under perioden 1.1.2022–27.2.2022.
  • Intyget har utfärdats senast 27.2.2022.

Om ett sådant intyg redan tidigare har lämnats in till FPA, behöver man inte ge patienten ett nytt intyg för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom. I annat fall behövs ett intyg i enlighet med de nya bestämmelserna.

Använd i första hand det elektroniska A-intyget

Använd det elektroniska A-intyget om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Läs anvisningarna om elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

 • Terveysportti
 • Lääkäriportaali
 • Läkarförbundets webbplats.

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort intyg är till patientens fördel

Ett läkarintyg som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Hur ett beslut eller läkarintyg A skickas till FPA

Du kan skicka beslutet elektroniskt till FPA om det har skrivits på blanketten för A-intyget. Ett elektroniskt A-intyg kan utfärdas bara till personer över 15 år. Patienten kan se utlåtandet i tjänsterna Mina Kanta-sidor och MittFPA. Läs mer om hur man skickar läkarintyg och läkarutlåtanden elektroniskt (kanta.fi).

Om du inte kan skicka intyget elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in intyget till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.