Läkarintyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

Kunden behöver som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Uppgifterna i beslutet kan anges på läkarintyg A. Ett A-intyg av den behandlande läkaren duger inte som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet för den som har förordnats att utebli från arbetet eller att hållas i karantän eller isolering för att förhindra smittspridning. Även en vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har förordnats att bli borta från dagvårdsplatsen eller skolan och vårdnadshavaren därför måste vara frånvarande från arbetet.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Ingen självrisktid tillämpas i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom. Utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätter inte arbetsoförmåga.

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Regeringens rekommendation om att stanna hemma i två veckor efter en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom (Privatpersoner)

Ett noggrant uppgjort intyg är till patientens fördel

Ett läkarintyg som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Den behandlande läkaren

Du kan skriva ett läkarintyg A (SV 6r) för arbetsgivaren om patienten har en allmänfarlig eller annan smittsam sjukdom eller om det föreligger misstanke om en sådan och patienten därför inte kan utföra sitt arbete.

Observera dock att patienten för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behöver ett beslut om frånvaro från arbetet som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

För ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behöver patienten ett beslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet om att han eller hon har förordnats att utebli från arbetet eller att hållas i karantän eller isolering för att förhindra smittspridning. En kopia av beslutet duger också.

Så här skriver du ett beslut om frånvaro från arbetet:

  1. Du kan skriva beslutet på blanketten för läkarintyg A (SV 6r).
  2. Anteckna i punkten Intygets ändamål ”dagpenning vid smittsam sjukdom”, diagnos, frånvarons längd och motiveringarna till frånvaron. Av din underskrift ska det framgå att du är den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Beslutet om frånvaro, isolering eller karantän kan skrivas så att det gäller retroaktivt för hela den tid som frånvaron på grund av den smittsamma sjukdomen varar. Om FPA först har betalat sjukdagpenning till patienten kan beslutet rättas, ifall villkoren för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom uppfylls.

Se en video om dagpenning vid smittsam sjukdom

Videon berättar om vad dagpenning vid smittsam sjukdom är och vem som kan beviljas dagpenning. Videon berättar också om vilken den behandlande läkarens roll är och vilken roll den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har som ansvarar för smittsamma sjukdomar.
Video: Tartuntatautipäiväraha. Längd 6 minuter, ingen texting, på finska (YouTube)

Hur beslutet skickas till FPA

Skicka beslutet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Du kan skicka beslutet elektroniskt till FPA om det har skrivits på blanketten för A-intyget. Patienten ser utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst. Läs mer om hur man skickar läkarintyg och läkarutlåtanden elektroniskt (kanta.fi).

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in beslutet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge patienten en kopia av beslutet.