Läkarutlåtande för särskild moderskapspenning

Kunden behöver läkarutlåtandet om behovet av särskild moderskapsledighet (SV 97r) vid ansökan om särskild moderskapspenning från FPA.

FPA kan betala särskild moderskapspenning om kunden måste vara borta från sitt arbete före den egentliga moderskapspenningperioden på grund av att

  • hon utsätts för kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller andra riskfaktorer
    • De riskfaktorer som ger rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.
  • riskfaktorerna i arbetet inte kan undvikas
  • arbetsgivaren inte kan ordna andra arbetsuppgifter under graviditeten.

Utbetalning av särskild moderskapspenning förutsätter dessutom att kunden är arbetsför. Om kunden inte är arbetsför kan hon ha rätt till sjukdagpenning.

Företagshälsovården bedömer när det är nödvändigt och aktuellt att ansöka om särskild moderskapspenning och särskild moderskapsledighet.

Använd i första hand elektroniska läkarutlåtanden

Använd elektroniska läkarutlåtanden om sådana finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Läs anvisningarna om elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Så skriver du läkarutlåtandet

Utlåtandet för särskild moderskapspenning görs upp av en företagsläkare eller av en annan läkare som känner till arbetsförhållandena.

Beskriv i läkarutlåtandet (SV 97r) kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller andra riskfaktorer som bedömts medföra risk för modern, fostrets utveckling eller graviditeten. Bedöm exponeringen för riskfaktorerna. Beskriv också möjligheterna att ändra arbetsbeskrivningen.

Hur läkarutlandet skickas till FPA

Skicka läkarutlåtandet elektroniskt via Kanta-tjänsterna till FPA, om det är möjligt. Patienten kan se utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor. Läs mer om hur man skickar läkarintyg och läkarutlåtanden elektroniskt (kanta.fi).

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av utlåtandet.

Läs mer