Sjukvårdsersättning för åderbråcksoperationer

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller åderbråcksoperationer.

FPA kan bevilja direktersättning för åderbråcksoperationer. Ange alltid på utredningsblanketten eller i den elektroniska redovisningen vilkendera nedre extremiteten åtgärden gäller.

Förutom för traditionella åderbråcksoperationer har FPA gett en ersättningstaxa för följande behandlingsåtgärder vid veninsufficiens i de nedre extremiteterna:

  • PHM76, endovenös obliteration av vena saphena magna
  • PHM77, endovenös obliteration av vena saphena parva
  • PHM99, endovenös obliteration av annan ven.

Vid ersättning för dessa behandlingar betraktas de områden som venerna vena saphena magna och parva sträcker sig över som olika anatomiska områden. I samband med ersättning för åtgärder som gäller mindre vener och perforantvener i anslutning till dessa huvudstammar används koderna för åtgärder som gäller respektive huvudstam.

En åtgärd som gäller vena saphena anterior ersätts med åtgärdskoden för vena saphena magna. För en åtgärd med kod 99 (annan ven) kan ersättning betalas ifall åtgärden inte gäller de nämnda åderområdena.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer