Sjukvårdsersättning för bentäthetsmätningar

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller bentäthetsmätningar.

För bentäthetsmätningar kan sjukvårdsersättning betalas om

  • indikationerna för undersökning enligt rekommendationerna för god medicinsk praxis uppfylls
  • bentäthetsmätningen görs utifrån en bedömning som gjorts av en läkare och utifrån läkarens remiss till undersökning.

Ersättningsgilla bentäthetsmätningar är  

  • NK6PA, bentäthetsmätning, nativröntgen, en mätpunkt
  • NK6QA, bentäthetsmätning, omfattande nativröntgen.

FPA kan bevilja direktersättning för bentäthetsmätningar.

Undersökningar av screeningtyp ersätts inte.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer