Sjukvårdsersättning för bröstkörtelkirurgi

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller bröstkörtelkirurgi.

FPA ersätter bröstkörtelkirurgi när det är fråga om en åtgärd som utförts på grund av sjukdom. Om åtgärden har utförts bara av kosmetiska skäl beviljas ingen sjukvårdsersättning.

För vid vissa bröstkörtelkirurgiska åtgärder behövs det en tilläggsutredning.

När kräver FPA en tilläggsutredning?

Om bröstkörteln på grund av en sjukdom har förstorats eller korrigerats med protes kräver FPA en tilläggsutredning. Av tilläggsutredningen ska det framgå att ersättningsvillkoren uppfylls.

Åtgärder som kräver tilläggsutredning är till exempel

 • HAD00, förstoring av bröstkörtel, egen vävnad
 • HAD10, förstoring av bröstkörtel, syntetiskt material.

För följande åtgärder beviljas ingen ersättning:

 • HAE05, korrektion av bröst med vävnad och protes.

När kan kunden beviljas direktersättning?

FPA kan utan tilläggsutredningar ersätta partiella borttagningar, borttagningar och reduktioner av bröstkörteln samt korrektioner av mamill som gjorts på grund av sjukdom. Åtgärder som ersätts är till exempel

 • HAD30, reduktion av bröst med transposition av areola
 • HAD35, reduktion av bröst med fri transplantation av areola
 • HAD45, korrektion av inverterad mamill
 • HAE10, rekonstruktion av bröst med transplantat eller lambå
 • HAE20, rekonstruktion av mamill med transplantat eller lambå.

Utan tilläggningsutredningar ersätts också

 • korrektion av bröstens asymmetri
 • gynekomasti (brösttillväxt hos män)
 • korrektion av komplikationer i samband med åtgärder som gäller brösten.

Byte eller avlägsnande av bröstimplantat

FPA kräver en tilläggsutredning då det är fråga om avlägsnande eller inläggning av nya proteser i samband med ett byte av bröstimplantat.

Åtgärder som kräver en tilläggsutredning är

 • HAD50, avlägsnande av inopererad bröstprotes
 • HAD60, byte av bröstprotes.

Om en bröstprotes har inopererats av estetiska skäl, är avlägsnandet av den (kod HAD50) inte ersättningsgillt enbart på den grund att implantatet har åldrats. FPA kan ersätta avlägsnandet av skäl som beror på sjukdom t.ex. infektion, smärtsam inkapsling eller av att protesen gått sönder. I sådana fall ersätts inte inläggning av nya proteser.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer