Sjukvårdsersättning för fertilitetsbehandling

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller fertilitetsbehandling.

FPA ersätter en del av kostnaderna för fertilitetsbehandlingar som utförts inom den privata hälso- och sjukvården om barnlösheten beror på sjukdom. Sjukvårdsersättning kan betalas för fertilitetsbehandling om behandlingen kan motiveras utifrån sjukdom.

Sjukvårdsersättningen grundar sig på sjukförsäkringslagen. I lagen om assisterad befruktning föreskrivs om utförande av assisterad befruktning, inte om ersättning från sjukförsäkringen för behandlingen.  

FPA ersätter endast kostnaderna för nödvändig sjukvård

FPA kan bevilja sjukvårdsersättningar endast för nödvändig sjukvård. När det gäller ersättning för fertilitetsbehandling bedömer man huruvida det är fråga om nödvändig sjukvård i huvudsak enligt samma grunder som inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Nödvändig sjukvård är endast sådan vård och behandling som på förhand kan bedömas vara verksam. När det gäller ersättning i samband med fertilitetsbehandling tillämpas allmänt godkänd vårdpraxis.

Utredningar om undersökningar och behandlingar registreras alltid på den personens namn som får behandlingen eller vars prov det är fråga om. T.ex. spermaundersökning kan endast ersättas som undersökning av mannen.

Situationer där direktersättning kan beviljas

Direktersättning kan beviljas om

 • behandlingen ges med egna könsceller
 • kvinnan är under 43 år, sjukdomskriterierna uppfylls och undersökningar för att reda ut orsaken till infertiliteten har gjorts.

Behandlingar som ersätts är

 • ägglossninsgsstimulering (ovulationsinduktion = OI)
 • införande av spermier i livmodern (insemination = IUI)
 • IVF/ICSI-behandling (provrörsbefruktning och mikroinjektion), upp till 3 vårdhelheter (lyckad insamling av äggceller) samt anknytande läkemedelsbehandling, undersökningar, överföring av färska och frysta embryon.

Efter 3 vårdhelheter (IVF/ICSI) beviljas inte direktersättning, utan rätten till ersättning bedöms från fall till fall hos FPA.

Kliniskt missfall (inte biokemiskt) eller förlossning leder till att frågan om en vårdhelhet bedöms på nytt.

Situationer där direktersättning inte kan beviljas för fertilitetsbehandling

Om behandlingen görs med donerade könsceller är det inte möjligt att få direktersättning för den, utan kunden ska själv ansöka om ersättning hos FPA. Läs mer om ansökan om sjukvårdsersättning (Privatpersoner).

Kunden behöver blankett SV 120r som bilaga till sin ansökan och får blanketten av läkaren. Läkaren får blanketterna från serviceproducentens eget datasystem eller från Terveysportti. Blanketterna kan också beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

FPA bedömer alltid från fall till fall huruvida fertilitetsbehandlingen är nödvändig behandling för sjukdom.

Sjukvårdsersättning kan beviljas i följande situationer:

 • Behandling med donerade spermier, då man har konstaterat en svårartad störning av spermieproduktionen, avsaknad av spermier eller en genetisk orsak hos mannen.
  • Behandlingsåtgärder som ersätts är AID (insemination med donerade spermier) och D-IVF/ICSI (provrörsbefruktning eller mikroinjektion med donerade spermier).
 • Behandling med donerade spermier, då ett kvinnligt par eller en kvinna ensam önskar ett barn och en konstaterad sjukdom föreligger.
  • Behandlingsåtgärder som ersätts är AID (insemination med donerade spermier) och D-IVF/ICSI (provrörsbefruktning eller mikroinjektion med donerade spermier).
 • Behandling med donerade spermier i en situation där kvinnan har konstaterats ha prematur ovariesvikt, POI (Premature ovarian insufficiency) eller det föreligger en genetisk orsak.
  • Behandlingsåtgärder som ersätts är OD-IVF/OD-ICSI (provrörsbefruktning eller mikroinjektion med donerade spermier).
 • Behandling med donerade embryon, när kunden har en konstaterad sjukdom
  • Embryoöverföring är en ersättningsgill behandlingsåtgärd.

Situationer där ersättning inte kan beviljas för fertilitetsbehandling

 • Infertiliteten har inte konstaterats bero på en sjukdom.
 • Det är fråga om fertilitetsbehandling efter sterilisation.
 • Det är fråga om könscellsdonatorns kostnader.

Läkarutlåtande för sjukvårdsersättning

Om kunden själv ansöker om ersättning för fertilitetsbehandling behövs ett läkarutlåtande som bilaga till ansökan.

FPA bedömer utgående från läkarutlåtandet om kunden har rätt till sjukvårdsersättning.

Redogör i läkarutlåtandet för

 • kundens anamnes
 • alla fertilitetsbehandlingar och undersökningar (också de som gjorts inom den offentliga hälso- och sjukvården).

Ersättning för läkemedel i samband med fertilitetsbehandling

Läkemedel i samband med fertilitetsbehandling kan vara ersättningsgilla om

 • de har förskrivits för behandling av sjukdom och
 • läkemedlet har fastställts som ersättningsgillt (alla läkemedel ersätts inte från sjukförsäkringen).

FPA ersätter inte kostnaderna för donatorns läkemedelsbehandling.

Kryssa för "Annat" på receptet om

 • det inte är fråga om behandling av en sjukdom
 • det är fråga om könscelldonatorns läkemedelsbehandling
 • du är osäker på om kunden har rätt att få ersättning för läkemedlet
 • du förskriver läkemedel för en kvinna som fyllt 43 år.

Om det inte är möjligt att få direktersättning för fertilitetsbehandling inom hälso- och sjukvården eller på apoteket, ska kunden själv ansöka om läkemedelsersättning hos FPA.

Läs mer om ansökan om sjukvårdsersättning (Privatpersoner).

Ersättning för resor i samband med fertilitetsbehandling

FPA kan ersätta resekostnader i samband med fertilitetsbehandling om den behandling som getts har varit ersättningsgill.

FPA ersätter resekostnader enligt det billigaste tillgängliga färdsättet. En resa ersätts i regel högst till det universitetssjukhus som ligger närmast.

Läs mer om reseersättningar (Privatpersoner).

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Inlämning av direktersättningsredovisningar till FPA

Serviceproducenten ska skicka redovisningarna till adressen

Kela
Suokatu 40
70110 Kuopio

Privatpersoners ansökningar om sjukvårdsersättning och serviceproducenternas tilläggsutredningar ska skickas till adressen

FPA
PB 10
00056 FPA

Läs mer