Sjukvårdsersättning för fetmaoperationer

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller fetmaoperationer.

FPA betalar sjukvårdsersättningar bara om villkoren på den här sidan uppfylls.

Åtgärder som ersätts är

 • JDF01, laparoskopisk gastroplastik
 • JDF11, laparoskopisk gastric by-pass-operation
 • JDF97, annat laparoskopiskt volymsinskränkande ingrepp på ventrikeln.

Kunden behöver ett läkarutlåtande B för att kunna söka ersättning

För kirurgisk behandling av fetma beviljas inte direktersättning, utan kunden ska själv ansöka om ersättning hos FPA.

Kunden behöver blankett SV 120r som bilaga till sin ansökan och får blanketten av läkaren. Läkaren får blanketterna från serviceproducentens eget datasystem eller från Terveysportti. Blanketterna kan också beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi. Kunden behöver ett läkarutlåtande B som bilaga till sin ansökan.

Av utlåtandet ska framgå att

 • god vårdpraxis har tillämpats
 • övriga villkor som angetts på de här sidorna uppfylls.

Skicka, om möjligt, B-utlåtandet elektroniskt till FPA. Kunden kan se utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst.

Om kunden inte använder de elektroniska tjänsterna, ska du komma överens med kunden huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för kundens räkning.  Se FPA:s postadresser.

Ge kunden en kopia av B-utlåtandet.

God vårdpraxis i samband med fetmaoperationer

Ett villkor för att sjukvårdsersättning ska beviljas är att god vårdpraxis har tillämpats. I fråga om fetmaoperationer innebär det att

 • en endokrinolog eller en erfaren specialist i inre medicin som är insatt i ämnet, på förhand gör en bedömning av behovet av en operation
 • konservativ behandling av fetman har pågått i minst ett halvt år och resultaten har registrerats
 • man har försäkrat sig om att kunden inte har betydande missbruksproblem, svår ätstörning eller andra problem med den mentala hälsan som skulle äventyra en framgångsrik uppföljning efter operationen. Vid behov ska en psykolog konsulteras.

Övriga begränsningar i fråga om ersättning för fetmaoperationer

Utöver att god vårdpraxis har tillämpats måste 1 av följande 3 villkor uppfyllas:

 1. Viktindex är över 30 och kunden har samtidigt diabetes som behandlas med läkemedel.
 2. Viktindex är över 35 och kunden har någon av följande associerande sjukdomar:
  • högt blodtryck
  • artros i bärande leder
  • sömnapné
  • polycystiskt ovariesyndrom.
 3. Viktindex är över 40.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer