Sjukvårdsersättning för kirurgisk behandling av brytningsfel

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller kirurgisk behandling av brytningsfel.

När kan man få ersättning för kirurgisk behandling av brytningsfel?

Operationer på grund av brytningsfel ingår i förteckningen över taxor under koderna

 • CGD11
 • CGD12
 • CGD15
 • CGD20
 • CGD22
 • CGD30
 • CGD40.

Det är inte möjligt att få direktersättning för kirurgisk behandling av brytningsfel, utan kunden ska själv ansöka om ersättning hos FPA.

Kunden behöver blankett SV 120r som bilaga till sin ansökan och får blanketten av läkaren. Läkaren får blanketterna från serviceproducentens eget datasystem eller från Terveysportti. Blanketterna kan också beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

För ansökan behöver kunden dessutom ett utlåtande som utfärdats av en specialist i ögonsjukdomar. Av utlåtandet ska framgå att nedanstående villkor för ersättning uppfylls. 

FPA kan ersätta operationer på grund av brytningsfel om både villkor 1 och villkor 2 uppfylls.

Villkor 1: Dioptrigränser för brytningsfel

Kunden har ett brytningsfel inom något av följande dioptriområde:

 • närsynthet minst -10,0 dioptrier
 • långsynthet minst +6,0 dioptrier
 • anisometropi minst 3,0 dioptrier
 • astigmatism minst 3,0 dioptrier.

Villkor 2: Sjukdom eller skada

Kunden har någon sådan sjukdom eller skada som utgör ett hinder för användningen av såväl glasögon som kontaktlinser.

Ett hinder för användningen av kontaktlinser kan till exempel vara kronisk eller återkommande infektion eller allergitillstånd. I samband med allergi måste man påvisa att kunden har provat kontaktlinser och att han eller hon inte kan använda sådana på grund av allergi.

Implantation av intrakornealt inlägg (kod CGD40) ersätts endast om det är fråga om ett postoperativt tillstånd efter en hornhinnetransplantation eller om toppig hornhinna (keratoconus).

Övriga begränsningar i fråga om ersättning för kirurgisk behandling av brytningsfel

FPA ersätter inte korrigering av anisometropi om den inte har orsakats av en hornhinneoperation som utförts på grund av brytningsfel.

Kostnader för åtgärder i anslutning till insättning av intraokulära linser för korrigering av brytningsfel eller avlägsnande av en klar lins ersätts endast då det är fråga om ett brytningsfel inom följande dioptriområden:

 • närsynthet minst -10,0 dioptrier
 • långsynthet minst +6,0 dioptrier
 • anisometropi minst 3,0 dioptrier
 • astigmatism minst 3,0 dioptrier.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer