Sjukvårdsersättning för ultraljudsundersökningar av foster

På den här sidan finns information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättningspraxis när det gäller ultraljudsundersökningar av foster.

FPA kan bevilja direktersättning för ultraljudsundersökningar av foster om nedanstående villkor uppfylls.

Vanlig graviditetskontroll

FPA kan bevilja direktersättning för ultraljudsundersökning av foster om det är fråga om vanlig graviditetskontroll.

Till en vanlig graviditetskontroll hör

  • rutinmässig ultraljudsundersökning i tidig graviditet under graviditetsvecka 10–14
  • en ultraljudsundersökning för att utreda grava anatomiska avvikelser, i regel vecka 18–21.

Serviceproducenten måste meddela graviditetsveckan eller indikationen för undersökningen till FPA i samband med redovisningen.

Beviljande av ersättning förutsätter att man känner till graviditetens längd vid tidpunkten för undersökningen.

Om undersökningen har utförts under någon annan graviditetsvecka, ska indikationen för undersökningen antecknas på sjukförsäkringsblanketten.

Annan graviditetskontroll

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning för flera ultraljudsundersökningar eller för undersökningar som görs vid andra tidpunkter bara vid misstanke om sjukdom hos fostret eller någonting annat avvikande under graviditeten.

Beviljande av ersättning förutsätter att man känner till graviditetens längd vid tidpunkten för undersökningen.

Om undersökningen har utförts under någon annan graviditetsvecka, ska indikationen för undersökningen antecknas på sjukförsäkringsblanketten.

Åtgärder som ersätts

  • MA1AE, tidig graviditet, ultraljudsundersökning
  • MA2AE, graviditet, ultraljudsundersökning
  • MA2DE, foster, detaljerad krävande ultraljudsundersökning med specialtekniker
  • MA2HE, fostermorfologi, detaljerad ultraljudsundersökning
  • MA2JE, mätning av nacksvullnad hos fostret med hjälp av ultraljud.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Läs mer