Vård inom den privata hälso- och sjukvården

Personer som är försäkrade i ett annat EU-land ska inom den privata hälso- och sjukvården erhålla tjänster på samma grunder som de som är bosatta i Finland. Det pris som fastställts för vården av den privata hälso- och sjukvården ska tas ut hos patienten och priset ska vara detsamma som för dem som är bosatta i Finland. 

Rätt till ersättning

Rätten till ersättning för vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan grunda sig på EU-lagstiftning, ett internationellt avtal eller nationell lagstiftning. Ersättning kan betalas antingen till personen själv eller till serviceproducenten, beroende på vilken persongrupp personen hör till och hurdan rätt till vård i Finland personen har.

En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården kan ge en person direktersättning endast när personen visar upp ett giltigt FPA-kort eller ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare. I övriga situationer står personen själv för vårdkostnaderna och ansöker om ersättning från FPA i efterskott. Personens rätt till sjukvårdsersättning beror på

  • från vilket land personen kommit till Finland
  • av vilken orsak personen kommit till Finland
  • i hurdan situation personen fått vård.

Förhandstillstånd används inte inom den privata hälso- och sjukvården

I Finland kan förfarandet med förhandstillstånd enligt EU-lagstiftningen endast tillämpas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Även om en patient som söker planerad vård inom den privata hälso- och sjukvården har ett förhandstillstånd (E112/S2) för vården ska han eller hon först själv betala alla vårdkostnader. Patienten kan i efterhand söka ersättning för kostnaderna hos FPA eller det land som beviljade förhandstillståndet.

Läs mer