Intyg över rätt till vård

En person som kommit till Finland från ett annat land påvisar sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ett intyg över rätt till vård. Det finns olika typer av intyg och de används för olika ändamål. Innehållet i intyget över rätt till vård beror på om personen kommer från ett EU- eller EES-land, Schweiz, ett land som har en överenskommelse om social trygghet eller sjukvård med Finland eller från något annat land. En kopia av intyget över rätt till vård bifogas ansökan om statlig ersättning.

Följande handlingar godtas som intyg över rätt till vård:

  • europeiskt sjukvårdskort, (EHIC, European Health Insurance Card), eller provisoriskt intyg som ersätter kortet och som beviljats av något annat land än Finland
  • europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA
  • intyg över rätt till vårdförmåner i Finland
  • pass
  • övriga identitetshandlingar och intyg över rätt till vård
  • intyg med beteckningen E 112 eller S2 när det handlar om att söka planerad vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intyg E 112 eller S2 är ett förhandstillstånd som beviljats av ett annat land när en person från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz söker planerad vård i Finland. Intyget ska vara undertecknat och försett med giltiga stämplar.

Intyget över rätt till vård ska vara giltigt när vården ges. Personen ska dessutom styrka sin identitet. Om det finns motiverade skäl att förmoda att intyget över rätt till vård inte är äkta, behöver intyget inte godtas. I sådana situationer kontaktar den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten FPA:s center för internationella ärenden för att rätten till vård ska kunna utredas.

Läs mer