Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

FPA kan på personens eller den offentliga hälso- och sjukvårdens begäran eller på eget initiativ bevilja dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Intyget beviljas alltid personen själv och skickas vid behov för kännedom till den offentliga hälso- och sjukvården. I allmänhet är det fråga om en situation där personen inte har hemkommun i Finland eller en situation där en annan stat svarar för sjukvårdskostnaderna även om personen har hemkommun i Finland.

Intyget kan beviljas om personens rätt till vård grundar sig på EU-lagstiftning, ett internationellt avtal eller nationell lagstiftning (3 § 1 mom. i lagen om specialiserad sjukvård och 14 § i folkhälsolagen).

Uppgifter på intyget

Intyget innehåller uppgifter om omfattningen av den vård som personen har rätt att få inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget innehåller även uppgift om huruvida den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för personens vårdkostnader.

Intyget innehåller vidare uppgift om personens rätt att från FPA få sjukvårdsersättningar för privata hälso- och sjukvårdstjänster, resekostnader i samband med sjukdomen och läkemedelsinköp.

Intyget över rätt till vårdförmåner utfärdas av FPA och det är bindande för den offentliga hälso- och sjukvården. Pappersdokumentet i A4-format utfärdas alltid för en viss tid, högst två år.

På finska heter intyget Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa och på engelska Certificate of entitlement to medical care in Finland.

Vem kan få intyget?

FPA beviljar en person dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland när

  • personen inte har hemkommun i Finland men han eller hon har rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland enligt EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal.

  • personen har hemkommun i Finland men ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz svarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader.

  • en arbetstagare som kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz inte har hemkommun i Finland och rätten till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården grundar sig på nationell lagstiftning.

När en person beviljats intyget och han eller hon har hemkommun i Finland eller man vet i vilken kommun han eller hon är bosatt skickar FPA en kopia av dokumentet till den offentliga primärvårdsenheten och enheten för specialiserad sjukvård för bosättningskommunen.

Registrering av rätten till vård

När en annan stat som tillämpar EU-lagstiftningen svarar för sjukvårdskostnaderna för en person som bor i Finland ska personen först registrera sin rätt till vård hos FPA. Detta görs med ett E- eller S-intyg som det land som svarar för sjukvårdskostnaderna beviljat och som detta land eller personen själv lämnar in till FPA. Efter det utfärdar FPA dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.