Utlämnande av kundens uppgifter till samarbetspartner

Uppgifterna om FPA:s kunder och deras förmåner är sekretessbelagda. FPA lämnar ut dessa uppgifter endast

  • till kunden själv
  • med kundens samtycke till någon annan
  • utifrån en lagstadgad skyldighet till en aktör som har rätt att få uppgifterna.

Om du begär sekretessbelagda uppgifter av FPA ska du motivera din begäran. Du kan få uppgifter som gäller en annan person endast om personen har gett sitt samtycke till det eller om du har en lagstadgad rätt att få uppgifterna.

Kundens samtycke till utlämnande av uppgifter

Om kunden ger sitt samtycke kan FPA lämna ut hans eller hennes personuppgifter till sina samarbetspartner. För att samtycket ska vara giltigt måste det vara

  • individuellt preciserat
  • medvetet
  • genuint frivilligt
  • entydigt.

Av samtycket ska tydligt framgå för vilket ändamål det har getts. Kunden kan till exempel ge FPA lov att lämna ut uppgifter om hans eller hennes ekonomiska angelägenheter och FPA-förmåner till en privat vårdinrättning för fastställande av vårdavgiften.

Om de uppgifter som lämnas ut innehåller uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter måste kunden skilt ange att FPA får lämna ut de här uppgifterna. Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter är bl.a. hälsouppgifter eller uppgifter om etniskt ursprung.

Kunden ska ge sitt samtycke till FPA skriftligt och bestyrka det på något av följande sätt:

  • med underskrift
  • med elektronisk signatur
  • med verifiering i två steg.

Kunden kan återkalla sitt samtycke när som helst.

Hyresvärdens begäran om uppgifter

Läkares begäran om uppgifter

Begäran om uppgifter från familjevårdare och vid vård utom hemmet

Sjukhusets socialarbetare gör begäran om information