Intyg för reseersättning, SV 67r

På den här sidan finns information om intyget för reseersättning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Med intyg SV 67r (Intyg för reseersättning) kan en hälso- och sjukvårdsutbildad person bland annat ta ställning till behovet av ett färdmedel utifrån kundens hälsotillstånd.

Intyget ska alltid fyllas i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, inte av kunden själv.

Så här får den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården blanketten

FPA rekommenderar att man i första hand ska använda organisationens egna datasystem. Du får information om patientdatasystemet av programleverantören.

Intyget kan arkiveras i Patientdataarkivet och med patientens samtycke skickas elektroniskt till FPA, om hälso- och sjukvårdsorganisationen har tagit i bruk de nya egenskaperna i patientdatasystemet.

Dessutom kan blanketter fås på följande tjänster:

Blankett 67r kan vid behov också beställas från FPA:s blankettförråd lomakevarasto@kela.fi.

Så här fyller man i blanketten

Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården bedömer utifrån kundens sjukdom eller aktuella hälsotillstånd vilket fordon kunden kan färdas med och anger fordonet på det intyg som ges till kunden (SV 67r).

Utöver ett allmänt färdmedel kan den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården även skriva ut ett intyg om att kunden behöver ett specialfordon 

  1. för en enskild resa
  2. för en viss tid 
  3. tills vidare.

Intyget undertecknas av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som också fyller i ort, datum och sin tjänsteställning på blanketten. 

Om intyget undertecknas av någon annan än en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. en avdelningssekreterare) ska i punkten för ytterligare uppgifter antecknas namnet på den läkare vars tillstånd anlitandet av specialfordon grundar sig på.

Förhandsintyg

Hälso- och sjukvårdsenheten kan på förhand ge kunden ett intyg för till exempel en sjukhusresa eller en resa till FPA-rehabilitering. Då antecknas på intyget (Intyg för reseersättning, SV 67r) till vilket sjukhus eller vilken rehabiliteringsinrättning resan görs. 

Kunden behöver inget separat intyg från den vårdenhet som han eller hon transporterats till.

Intyg som gäller tills vidare

Ett intyg som gäller tills vidare kan skrivas ut exempelvis till en kund som ofta behöver hälso- och sjukvård och vars hälsotillstånd kräver att han eller hon använder taxi för resorna. Intyget duger på alla resor som ersätts av FPA och som görs till en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården eller till rehabilitering som ordnas av FPA.

Ange en separat motivering till det långvariga behovet av specialfordon (punkt 6) på blankett SV 67r i punkt 11, Motivering och ytterligare uppgifter. Ett lämpligt specialfordon anges i punkt 7 på blanketten.

Uppmana kunden att lämna in det långvariga SV 67-intyget till FPA.

När behövs det inte ett intyg

Om du beställer en enskild resa åt kunden från vårdenheten till hemmet behöver kunden inget separat intyg, utan samtalet till beställningsnumret avsett för hälso- och sjukvården motsvarar intyget för reseersättning (SV 67r).

Om det inte är fråga om en enskild resa behöver kunden fortfarande ett intyg.

Samordning av taxiresor

Man strävar alltid efter att samordna taxiresor när det är ändamålsenligt och när kundens hälsotillstånd tillåter det. Samordning innebär att kunder som ska resa vid samma tidpunkt och i samma riktning färdas i samma fordon. För att effektivisera samordningen har man koncentrerat beställningen av taxiresor till en beställningscentral inom varje landskap. Taxiresorna för kunder som ska resa vid samma tidpunkt och i samma riktning samordnas alltid när det är möjligt och ändamålsenligt. Resor samordnas framför allt vid långa transporter som överskrider kommun- och landskapsgränser. 

Om kunden på grund av sitt hälsotillstånd inte kan resa tillsammans med andra ska du motivera det i intyget (SV 67r, punkt 8). Då samordnas inte kundens taxiresa med andra kunders resor.

Samordningen av resor kan leda till att kunden är framme vid hälso- och sjukvårdsenheten 1 timme före mottagningstiden. I samband med returresan kan kunden också vara tvungen att vänta i 1 timme. 

Väntetiden gör det möjligt för beställningscentralen att samordna resan med andra resor i samma riktning.

Om vårdenheten beställer en taxi åt kunden på förhand eller senast 1 timme innan kunden ska åka hem, behöver kunden inte vänta på sin returresa på grund av att resan samordnats.