Resmål

Ersättningen beviljas i regel för resor till närmaste undersöknings- eller vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården där kunden kan få sådan nödvändig undersökning eller vård som avses i sjukförsäkringslagen.

Offentlig hälso- och sjukvård

Resor till närmaste hälsovårdscentral eller offentliga sjukhus ersätts oberoende av vilken vård kunden fått där.

Betalningsförbindelse

Om kunden har en på läkarremiss baserad betalningsförbindelse från hälso- och sjukvården eller socialväsendet ersätts resan till den vårdenhet där

  • de undersökningar som hänför sig till behandlingen av sjukdomen har utförts 
  • vården har getts
  • rehabiliteringen har ordnats.

Ange på intyget (Intyg för reseersättning, SV 67r) i punkt 2, Besöksuppgifter att resan gäller undersökning, behandling eller rehabilitering som kommunen, samkommunen eller sjukvårdsdistriktet ordnat genom betalningsförbindelse eller genom att köpa tjänsten.

Servicesedel

Om vården har getts med en servicesedel eller om kunden har valt vårdenheten med stöd av valfriheten inom hälso- och sjukvården, ersätts resan till primärvården högst enligt vad en resa till den egna kommunens eller samkommunens huvudhälsovårdscentral skulle kosta. Huvudhälsovårdscentralen är den hälsovårdscentral som erbjuder den mest omfattande hälso- och sjukvården i kommunen eller samkommunen.

En resa till en specialiserad sjukvårdsenhet ersätts högst enligt vad en resa till närmaste universitetssjukhus skulle kosta.

Ange på intyget (Intyg för reseersättning, SV 67r) i punkt 2, Besöksuppgifter att resan gäller undersökning eller behandling som grundar sig på kommunens servicesedel.

Privat hälso- och sjukvård

Resor till privatläkare och verksamhetsenheter inom den privata hälso- och sjukvården ersätts när undersökningen eller behandlingen i fråga ersätts från sjukförsäkringen. Resorna ersätts enligt vad en resa till närmaste ändamålsenliga vårdenhet skulle kosta.

Närmaste vårdenhet fastställs enligt nivåstruktureringen av vården inom den offentliga hälso- och sjukvården. Som närmaste vårdenhet betraktas en hälsovårdscentral, om den privata vården getts av till exempel en allmänläkare, tandläkare eller fysioterapeut.

Om kunden har anlitat en specialistläkare eller specialisttandläkare betraktas närmaste universitetssjukhus som närmaste vårdenhet.

Observera att man inom den privata hälso- och sjukvården ska ge kunden ett intyg för reseersättning (SV 67r) endast när den vård som getts ersätts från sjukförsäkringen. Ange i så fall i punkt 4, Syftet med besöket att det är fråga om sjukdom eller någon annan orsak (t.ex. rehabilitering som ordnas av den offentliga hälso- och sjukvården). Ange också vem som gett vården i punkt 5, Privat hälso- och sjukvård. Om vården ges av någon annan än en läkare antecknas undersökningen eller behandlingen i fråga på intyget.

Rehabilitering

För kunder som deltar i FPA-rehabilitering ersätts resan till det rehabiliteringsställe som FPA:s beslut om rehabilitering gäller. 

Om resan gäller rehabilitering som ordnas av den offentliga hälso- och sjukvården ska man på intyget SV 67r i punkt 2, Besöksuppgifter ange att det är fråga om rehabilitering som grundar sig på kommunens eller samkommunens betalningsförbindelse.

Anpassningskurs

Resor till anpassningskurser ersätts om deltagaren sökt sig till kursen på remiss av läkare och kursen innefattar vård, undersökning eller vårdhandledning som ges av en läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Kursarrangören antecknar på intyget (SV 67r, Intyg för reseersättning) vem som har skrivit remissen till anpassningskursen.

Konditionshöjande rehabiliteringskurs

FPA ersätter inte resekostnader i anslutning till konditionshöjande rehabiliteringskurser.

Vetenskaplig undersökning

Resor för att delta i en vetenskaplig undersökning ersätts inte.

Resorna kan emellertid ersättas om FPA:s hälsoavdelning senast 31.12.2013 har beslutat att resor i anslutning till undersökningen i fråga ersätts.