Vem kan få reseersättning?

FPA ersätter resor som gäller

  • behandling av sjukdom
  • graviditet
  • förlossning
  • rehabilitering, när rehabiliteringen grundar sig på ett rehabiliteringsbeslut av FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

För ansökan om reseersättning behöver kunden ett intyg av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (SV 67r, Intyg för reseersättning) ifall

  • resan har gjorts med specialfordon (t.ex. taxi)
  • resan har gjorts med egen bil och resan var över 100 km
  • det är fråga om en resa till privat hälso- och sjukvård.

Om en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet beställer en enskild resa åt kunden från vårdenheten till hemmet behövs det inget separat intyg, utan beställningssamtalet motsvarar intyget.

Följeslagares resor

Reseersättning kan betalas också för andra resor än kundens resor, till exempel för en följeslagares eller familjemedlems resor.

Om vårdenheten bedömer att kunden behöver en följeslagare på grund av sitt hälsotillstånd ska detta motiveras i intyget SV 67r. 

Observera att följeslagarens resa från och med 1.7.2018 bara ersätts till den del följeslagaren färdas tillsammans med kunden. Om kunden måste tas in för vård ersätter FPA följeslagarens resekostnader högst enligt vad resan tillbaka till kundens hemadress skulle ha kostat.

Familjemedlemmars resor

Familjemedlemmars eller därmed jämförbara personers resor till sjukhuset eller rehabiliteringsinrättningen ersätts som en del av kundens resekostnader om den behandlande läkaren anser att det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i vården.

Läkaren motiverar separat på intyget SV 67r varför familjemedlemmen deltar i vården. Det kan vara nödvändigt att en familjemedlem deltar i vården till exempel i en situation där en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ger familjemedlemmen handledning i att ge hemvård eller att utföra behandlingsåtgärder.

FPA ersätter dock inte familjemedlemmarnas besöksresor. Med besöksresa avses en resa som inte gäller deltagande i vården.