Sjukförsäkringsanvisningar för apotek, från 15.3.2021

Apoteksmeddelande 2/2021   

Sjukförsäkringsanvisningarna för apotek har uppdaterats med tillägg och preciseringar. De innehållsliga ändringarna gäller främst tjänsten för förfrågan om insända uppgifter och situationer med byte av apoteksinnehavare. Alla ändringar som gjorts finns samlade i en fil som publiceras på FPA:s webbsidor för apoteken.

FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter

FPA har sedan 2014 erbjudit apoteken en förfrågningstjänst om insända uppgifter. Apoteken kan via förfrågningstjänsten få ett sammandrag över de inköp som de har sänt in. Inköpen rapporteras i sammandraget per dag, per redovisningsperiod eller enligt inköpets nummer i apotekssystemet. Apoteken får uppgift om summan av ersättningar för inköpen per dag och antalet inköp samt om summan av ersättningar för inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna och antalet sådana inköp. De inköp som hänför sig till arbetsplatskassorna specificeras inte per kassa.

Förfrågningstjänsten har nu fått en ny funktion. I fortsättningen kan apoteken via förfrågningstjänsten också få sammandrag över FPA:s betalningar utifrån månadsredovisningar och arbetsplatskassornas redovisningar. Om redovisningarna innehåller rättelser av inköp, syns också specifikationer över rättelserna. Uppgifterna visas i förfrågningstjänsten i 12 månader från och med den bankdag som föregår betalningsdagen.

FPA skickar emellertid även i fortsättningen redovisningssammandragen till apoteken i samband med redovisningsbetalningen.

Apoteken kan begära ytterligare information av apotekssystemleverantörerna.

Apotekarbyte och skriftlig månadsredovisningsblankett

I situationer med byte av apoteksinnehavare ska både den avträdande apotekaren och den nya apotekaren skicka in apotekets slutredovisningar elektroniskt.

I fortsättningen behöver man i sådana situationer inte längre lämna in någon skriftlig blankett för redovisningssammandrag, det vill säga någon redovisningsblankett SV 50r, till FPA. Apoteken ska emellertid även i fortsättningen skriva ut redovisningssammandragen och spara dem i fem år. FPA kan begära det skriftliga sammandraget av apoteket vid behov.

FPA behöver det skriftliga sammandraget alltid då apotekssystemet byts ut mitt under en kalendermånad.

Anvisningar på FPA:s apotekssidor

På FPA:s webbsidor för apoteken finns detaljerade anvisningar om apotekstillståndet och direktersättningsavtalet till exempel för situationer med byte av apotekare.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen