Läkar- och tandläkararvode

Du kan bevilja direktersättning för det arvode som en läkare eller tandläkare lagt till i receptet om det läkemedelspreparat som ska expedieras är ersättningsgillt. Direktersättningen gäller arvoden i anslutning till elektroniska recept eller, om det uppstått störningar, arvoden som fastställts i samband med ett telefonrecept.

Kunden kan söka ersättning för läkar- eller tandläkararvodet på FPA om han eller hon inte har fått ersättning för det på apoteket. Kom ihåg att ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpet där det arvode som apoteket tagit ut åt läkaren framgår, så att kunden kan söka ersättning hos FPA. Kontrollera om läkaren ordinerat läkemedlen som specialist eller allmänläkare. Lägg vid behov till uppgiften också i den specifikation av läkemedelsinköpet som ges till kunden. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas på det arvode som uppgetts av läkaren eller tandläkaren.

Läkar- och tandläkarkostnader för undersökning och behandling ersätts till ett belopp som motsvarar den ersättningstaxa som fastställts.

  Taxa Ersättning 100 %
Allmänläkare 3,00 3,00
Specialistläkare 4,50 4,50


 

  Taxa Ersättning 100 %
Tandläkare 3,00 3,00
Specialtandläkare 3,90 3,90


Om arvodet är större än eller lika stort som den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund är ersättningen endast beloppet enligt taxan.

Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som fastställts som grund betalas endast det uttagna arvodets belopp i ersättning.

Arvodesgrund

Taxan för specialistarvode tillämpas endast när läkaren ordinerar läkemedel i egenskap av specialist. Läkaren ska separat meddela huruvida han eller hon ordinerar ett läkemedel i egenskap av specialist eller inte. Ett arvode betraktas som allmänläkararvode om läkaren inte meddelar något.