Anvisningar för e-tjänsten för läkemedelsföretag

 

Inloggning i e-tjänsten

Efter att du identifierat dig med Suomi.fi-identifikation visas sidan där du kan logga in i e-tjänsten. Ange om du använder tjänsten i rollen av anmälare eller befullmäktigat ombud. Om du fungerar som befullmäktigat ombud ska du ge FO-numret för det företag för vars räkning du gör prisanmälningar.

När du har godkänt användarvillkoren för e-tjänsten kan du gå vidare genom att klicka på Fortsätt.

Startsida

På startsidan till e-tjänsten anges prisanmälningstiden för följande kvartal, dvs. den tidsperiod då priser kan anmälas.

Välj önskat alternativ i menyn till vänster på sidan:

Prisanmälan

På sidan finns en förteckning över de läkemedelspreparat som ditt företag ansvarar för och som omfattas av prisanmälningsförfarandet. Ett V framför preparatets namn betyder att prisanmälan för preparatet har gjorts.

Så här gör du en anmälan

  1. Välj de preparat som du vill anmäla priset på.
  2. När du klickar på Fortsätt öppnas prisanmälan för det första preparat som du valt.
  3. Ange partipriset med två decimalers noggrannhet.
  4. Ange huruvida preparatet är allmänt tillgängligt i partiaffärer vid tidpunkten för prisanmälan och under hela det kommande kvartalet (Ja/Nej).
  5. Om du från ersättningssystemet vill dra bort ett preparat som omfattas av referensprissystemet, ska du kryssa för rutan Preparatet dras bort från ersättningssystemet.
  6. Ange eller kontrollera kontaktinformationen för den som anmäler.
  7. Klicka på Spara och fortsätt. Prisanmälan sparas i FPA:s system.

När du har gjort alla prisanmälningar för de preparat du valt öppnas sidan Sammanställning. Du kan sortera och göra avgränsningar i preparatförteckningen eller gå till prisanmälan för ett preparat genom att klicka på länken i Vnr-numret.

Preparat som markerats med en asterisk (*) omfattas av anmälningsförfarandet för referensprissystemet. För dessa preparat ska en behandlingsavgift för prisanmälan betalas till läkemedelsprisnämnden (hila.fi).

Du kan göra ändringar i en prisanmälan så länge som anmälningstiden pågår. Om du vill radera en gjord prisanmälan från FPA:s system ska du klicka på Ta bort.

Gjorda prisanmälningar

På sidan Gjorda prisanmälningar kan du granska uppgifterna i de prisanmälningar som sparats för de senaste fyra kvartalen.

Välj först granskningsperiod. När du klickar på Fortsätt öppnas en förteckning över ditt företags läkemedelspreparat. Du kan sortera och göra avgränsningar i preparatförteckningen eller gå till prisanmälan för det preparat du önskar genom att klicka på länken i Vnr-numret.

Preparat som markerats med en asterisk (*) omfattas av anmälningsförfarandet för referensprissystemet.

Befullmäktigande

Med funktionen Befullmäktigande kan du ge en annan organisation fullmakt att göra prisanmälningar till FPA för ditt företags räkning, eller ta bort en gällande fullmakt.

Du kan bara ge fullmakt att göra prisanmälningar för icke-ersättningsgilla läkemedelspreparat. Fullmakter som gäller ersättningsgilla preparat ska göras till Hila.

Kontakt

På sidan Kontakt finns kontaktuppgifter till kontaktpersonerna vid FPA och Hila.