Snabbguide om prisanmälningsprocessen

Läkemedelsföretagen lämnar 4 gånger per år in prisanmälningar om preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet. Snabbguiden avancerar mot den första dagen i kvartalet då de anmälda priserna, prisintervallen och referenspriserna träder i kraft. Inom parentes anges den dag då respektive åtgärd senast ska vara genomförd.

Aktörer

Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Hila = Läkemedelsprisnämnden
FPA = Folkpensionsanstalten
Läkemedelsföretag = Innehavaren av försäljningstillstånd, importören, tillverkaren eller ett befullmäktigat ombud

45–38 dagar

 

Förteckning över utbytbara preparat

Fimea ger ut en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat (45 dagar).

Läs mer på Fimea:s webbplats
 

Kontroll av uppgifter

Läkemedelsföretagen ska meddela eventuella korrigeringar och preciseringar till Fimea inom en vecka (45–39 dagar).

Läs mer på Fimea:s webbplats
 

Uppdaterad förteckning

Fimea ger ut en uppdaterad förteckning (38 dagar).

 

Substitutionsgruppskoder

FPA fastställer i samarbete med Hila substitutionsgruppskoder för sinsemellan utbytbara läkemedelsförpackningar.

Läs mer

30–21 dagar

 

Preparat som omfattas av anmälningsförfarandet

Hila ger ut en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet (30 dagar).

Läs mer på Hila:s webbplats
 

Prisanmälningar

Läkemedelsföretaget lämnar in prisanmälningar till FPA (21 dagar).

Läs mer

20–8 dagar

 

Vidarebefordran av prisanmälningar

FPA förmedlar prisanmälningarna vidare till Hila, där referenspriserna fastställs.

 

Referenspriser

Hila fastställer referensprisgrupperna och referenspriserna.

Läs mer på Hila:s webbplats
 

Prisintervall

Utifrån de anmälda priserna fastställer FPA prisintervallen och de preparat som ingår i dem.

Läs mer
 

Läkemedelsdatabasen och apotekens prisförteckningar

FPA förmedlar uppgifterna om läkemedelsutbyte till dem som förvaltar Läkemedelsdatabasen och apotekens prisförteckningar. I uppgifterna ingår också de referenspriser som Hila fastställt.

7–0 dagar

 

Beslut om referenspriser

Hila publicerar ett beslut om referensprisgrupper och referenspriser (7 dagar).

Läs mer på Hila:s webbplats
 

Förteckning över priser och prisintervall

FPA ger ut en förteckning över priser och prisintervall för utbytbara läkemedel (7 dagar).

Läs mer
 

Ikraftträdande

De anmälda priserna, prisintervallen och referenspriserna träder i kraft den första dagen i kvartalet. Läkemedelsdatabasen och apotekens prisförteckningar innehåller den aktuella informationen.