Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell

Förkortningar som används i tabellen

  • Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
  • Hila = Läkemedelsprisnämnden
  • FPA = Folkpensionsanstalten
Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell
  2:a
kvartalet 2022
3:e
kvartalet 2022
4:e
kvartalet 2022
1:a
kvartalet 2023
Fimea publicerar en förteckning över utbytbara läkemedelspreparat senast 14.2.2022 16.5.2022 16.8.2022 16.11.2022
Läkemedelsföretagens korrigeringar och kompletteringar ska lämnas in till Fimea senast 21.2.2022 23.5.2022 23.8.2022 23.11.2022
Fimea publicerar en uppdaterad förteckning 22.2.2022 24.5.2022 24.8.2022 24.11.2022
Hila publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 1.3.2022 31.5.2022 31.8.2022 1.12.2022
Läkemedelsföretagen ska lämna in prisanmälningar senast 10.3.2022
kl. 16.15
9.6.2022
kl. 16.15
9.9.2022
kl. 16.15
9.12.2022
kl. 16.15
E-tjänsten för läkemedelsföretag är öppen 1.3–
10.3.2022
31.5–
9.6.2022
31.8–
9.9.2022
1.12–
9.12.2022
Hila publicerar beslut om referenspris och FPA publicerar prisintervallen senast 24.3.2022 23.6.2022 23.9.2022 23.12.2022

Tidsschemat baserar sig på följande bestämmelser:

  • Fimea ska publicera förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat senast 45 dagar före ingången av varje nytt kvartal (6 kap. 57 c § 2 mom. i läkemedelslagen).
  • Hila ska publicera en förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet minst 30 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Priserna på utbytbara läkemedelspreparat ska meddelas till FPA minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal (1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).
  • Innehavaren av försäljningstillstånd ska underrätta Hila om partipriset för ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 21 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Hila ska fatta ett beslut om referensprisgrupper, referenspris och upptagning av ett läkemedelspreparat i en referensprisgrupp senast sju dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 21 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • FPA ska publicera en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparat som har meddelats anstalten och över priserna på dem senast sju dagar före den första dagen i varje kvartal (2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).

Läs mer