Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell 2020

Förkortningar som används i tabellen

  • Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
  • Hila = Läkemedelsprisnämnden
  • FPA = Folkpensionsanstalten
  2:a
kvartalet 2020
3:e
kvartalet 2020
4:e
kvartalet 2020
1:a
kvartalet 2021
Fimea publicerar en förteckning över utbytbara läkemedelspreparat senast 14.2.2020 15.5.2020 14.8.2020 16.11.2020
Läkemedelsföretagens korrigeringar och kompletteringar ska lämnas in till Fimea senast 21.2.2020 22.5.2020 21.8.2020 23.11.2020
Fimea publicerar en uppdaterad förteckning 24.2.2020 25.5.2020 24.8.2020 24.11.2020
Hila publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 28.2.2020 29.5.2020 31.8.2020 1.12.2020
Läkemedelsföretagen ska lämna in prisanmälningar senast 10.3.2020
kl. 16.15
9.6.2020
kl. 16.15
9.9.2020
kl. 16.15
10.12.2020
kl. 16.15
E-tjänsten för läkemedelsföretag är öppen 28.2–
10.3.2020
29.5–
9.6.2020
31.8–
9.9.2020
1.12–
10.12.2020
Hila publicerar beslut om referenspris och FPA publicerar prisintervallen senast 24.3.2020 23.6.2020 23.9.2020 23.12.2020

Tidsschemat baserar sig på följande bestämmelser:

  • Fimea ska publicera förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat senast 45 dagar före ingången av varje nytt kvartal (6 kap. 57 c § 2 mom. i läkemedelslagen).
  • Hila ska publicera en förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet minst 30 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Priserna på utbytbara läkemedelspreparat ska meddelas till FPA minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal (1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).
  • Innehavaren av försäljningstillstånd ska underrätta Hila om partipriset för ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 21 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Hila ska fatta ett beslut om referensprisgrupper, referenspris och upptagning av ett läkemedelspreparat i en referensprisgrupp senast sju dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 21 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • FPA ska publicera en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparat som har meddelats anstalten och över priserna på dem senast sju dagar före den första dagen i varje kvartal (2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).

Läs mer