Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell

Förkortningar som används i tabellen

  • Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
  • Hila = Läkemedelsprisnämnden
  • FPA = Folkpensionsanstalten
Läkemedelsutbytes- och referensprissystemets tidtabell
  2:a
kvartalet 2021
3:e
kvartalet 2021
4:e
kvartalet 2021
1:a
kvartalet 2022
Fimea publicerar en förteckning över utbytbara läkemedelspreparat senast 12.2.2021 14.5.2021 16.8.2021 16.11.2021
Läkemedelsföretagens korrigeringar och kompletteringar ska lämnas in till Fimea senast 19.2.2021 21.5.2021 23.8.2021 23.11.2021
Fimea publicerar en uppdaterad förteckning 22.2.2021 24.5.2021 24.8.2021 24.11.2021
Hila publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 1.3.2021 31.5.2021 31.8.2021 1.12.2021
Läkemedelsföretagen ska lämna in prisanmälningar senast 10.3.2021
kl. 16.15
9.6.2021
kl. 16.15
9.9.2021
kl. 16.15
10.12.2021
kl. 16.15
E-tjänsten för läkemedelsföretag är öppen 1.3–
10.3.2021
31.5–
9.6.2021
31.8–
9.9.2021
1.12–
10.12.2021
Hila publicerar beslut om referenspris och FPA publicerar prisintervallen senast 24.3.2021 23.6.2021 23.9.2021 23.12.2021

Tidsschemat baserar sig på följande bestämmelser:

  • Fimea ska publicera förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat senast 45 dagar före ingången av varje nytt kvartal (6 kap. 57 c § 2 mom. i läkemedelslagen).
  • Hila ska publicera en förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet minst 30 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Priserna på utbytbara läkemedelspreparat ska meddelas till FPA minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal (1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).
  • Innehavaren av försäljningstillstånd ska underrätta Hila om partipriset för ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet senast 21 dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 20 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • Hila ska fatta ett beslut om referensprisgrupper, referenspris och upptagning av ett läkemedelspreparat i en referensprisgrupp senast sju dagar innan referensprisperioden börjar (6 kap. 21 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen).
  • FPA ska publicera en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparat som har meddelats anstalten och över priserna på dem senast sju dagar före den första dagen i varje kvartal (2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel).

Läs mer