Förfarandet för godkännande av institutioner för missbrukarrehabilitering

För att FPA ska kunna betala rehabiliteringspenning för individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård måste institutionen för missbrukarrehabilitering vara godkänd av FPA.

Vad förutsätter FPA av institutionen för missbrukarrehabilitering?

För att FPA ska kunna godkänna en institution för missbrukarrehabilitering ska den rehabilitering som institutionen erbjuder

 • ges i form av sluten vård
 • genomföras i enlighet med god rehabiliteringspraxis
 • grunda sig på särskild sakkunskap och specialkompetens.

Så här ansöker du om godkännande av FPA

 1. Skriv en fritt formulerad ansökan. Ange följande uppgifter:
  • Institutionen för missbrukarrehabilitering ansöker om godkännande av FPA.
  • Hur och på vilka sätt stöder rehabiliteringen klienten att stanna kvar i eller återgå till arbetet eller komma ut i arbetslivet?
  • Ansökan undertecknas av en person som har namnteckningsrätt
 2. Bifoga följande handlingar till ansökan:
  • ett tillstånd av regionförvaltningsverket att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster eller ett tillstånd enligt lagen om tillsyn över privat socialservice att tillhandahålla socialtjänster dygnet runt.
  • en utredning om lokalerna och utrustningen. Lokalerna och utrustningen ska lämpa sig för missbrukarrehabilitering.
  • uppgifter om institutionens huvudman eller ägare
  • en utredning om de metoder som används vid missbrukarrehabiliteringen
  • en utredning om personalen vid institutionen, dvs. antalet anställda, deras utbildning och behörigheter
  • eventuell annan utredning eller uppgift om verksamheten vid institutionen.
 3. Skicka ansökan till adressen paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi.
  Eller du kan använda skyddad e-post.

Behandlingen av ansökan hos FPA

FPA meddelar ett skriftligt beslut om huruvida institutionen har godkänts eller inte. Uppgifterna om en godkänd institution läggs till förteckningen över godkända institutioner för missbrukarrehabilitering. FPA kan bevilja klienten rehabiliteringspenning från det datum då FPA har godkänt institutionen.

Meddela förändringar

Väsentliga förändringar i organisationen, verksamheten eller lokalerna hos den godkända institutionen ska rapporteras till FPA. FPA kan inte betala rehabiliteringspenning till en klient om uppgifterna om institutionen inte är uppdaterade.

Meddela förändringar per e-post till adressen paihdekuntoutuslaitokset@kela.fi.