Partiell vårdpenning

Partiell vårdpenning betalas till en förälder vars genomsnittliga arbetstid är högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet.

Enligt klientavgiftslagen

Kommunen kan i enlighet med 14 § i klientavgiftslagen yrka på att partiell vårdpenning betalas ut till kommunen. Betalningsyrkandet ska vara FPA tillhanda minst två veckor före datumet för utbetalning. Utbetalningsdagen är månadens sista bankdag.

Ett betalningsyrkande som grundar sig på 14 § i klientavgiftslagen kan lämnas in via e-tjänsten (SOKY).

Betalningsyrkandet kan även formuleras fritt och ska då innehålla följande uppgifter:

 • Uppgifter om förmånstagaren (namn och personbeteckning)
 • Vilken bestämmelse yrkandet grundar sig på
 • Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas
 • Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
 • Den tid som yrkandet gäller
 • Underskrift.

Partiell vårdpenning kan betalas till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården då kommunen har ordnat institutionsvård för mottagaren.

 • Kommunen kan uppbära och lyfta partiell vårdpenning som stödtagaren har rätt till för den tid institutionsvården varar och använda dem för ersättande av den avgift som fastställts för vården eller uppehället.
 • I praktiken är detta dock ovanligt.

Enligt lagen om utkomststöd

Kommunen kan lämna in ett betalningsyrkande om den beviljat en sökande av partiell vårdpenning utkomststöd antingen helt eller delvis i förskott mot en emotsedd förmån med stöd av 23 § i lagen om utkomststöd.

Kommunen ska informera FPA om betalningsyrkandet minst två veckor före det datum då den partiella vårdpenningen enligt lag ska betalas ut. Kommunen kan lämna in betalningsyrkandet via e-tjänsten (SOKY).

Betalningsyrkandet kan även formuleras fritt och ska då innehålla följande uppgifter:

 • Sökande av partiell vårdpenning/barnets förälder (namn och personbeteckning)
 • Vilken bestämmelse betalningsyrkandet grundar sig på
 • Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas
 • Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
 • Den tid som betalningsyrkandet gäller
 • Underskrift.

Betalning av partiell vårdpenning till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: