Patienttransporter och patientresor

Rätten till ersättning för kostnader för resor på grund av sjukvård kan grunda sig på EU-lagstiftning, ett internationellt avtal eller nationell lagstiftning.

Ersättning kan betalas antingen till personen själv eller till producenten av transporttjänster eller huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården, beroende på färdsätt och på vilken persongrupp personen hör till och hurdan rätt till vård i Finland personen har.

Förflyttning mellan sjukhus i Finland

Den offentliga hälso- och sjukvården är berättigad till statlig ersättning för kostnaderna för förflyttning mellan sjukhus om personen är inskriven som patient vid den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet från vilken han eller hon förflyttas.

Om personen inte är inskriven vid den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården från vilken personen flyttas till en annan vårdenhet i Finland, betalas ingen statlig ersättning. Personen ska då först själv betala kostnaderna för transporten och i efterhand hos FPA ansöka om ersättning.

Förflyttning till ett sjukhus i utlandet

Statlig ersättning betalas inte när en patient förflyttas från ett sjukhus i Finland till ett annat land för vård. Vårdgivaren eller patienten själv står för kostnaderna. Ett undantag till det som beskrivs ovan är förflyttning mellan sjukhus i de nordiska länderna.

Tjänster som köpts i andra länder

Kommunen, samkommunen eller sjukvårdsdistriktet kan också skicka en patient utomlands för vård genom att köpa tjänsten direkt av en utländsk serviceproducent eller genom att ge patienten en betalningsförbindelse. Då svarar den offentliga hälso- och sjukvården för vårdkostnaderna. Patienten kan söka ersättning för resekostnaderna hos FPA.

Ambulansresor och prehospital akutsjukvård

Den som är sjukförsäkrad i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz och har ett europeiskt sjukvårdskort får direktersättning för prehospital akutsjukvård på samma grunder som den som är sjukförsäkrad i Finland.

Serviceproducenten begär att få se patientens europeiska sjukvårdskort och bifogar kopior av båda sidorna av kortet till sin redovisning. Patienten kan också påvisa sin rätt till ersättning med ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter det europeiska sjukvårdskortet.

I stället för det europeiska sjukvårdskortet kan man visa upp

  • ett giltigt pass när det är fråga om en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land eller i Förenade kungariket.
  • en identitetshandling när det är fråga om en person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land.

I ovan nämnda situationer ska man på blankett SV 210r ange personens stadigvarande adress i det andra nordiska landet eller i Förenade kungariket.

Pensionstagare som är stadigvarande bosatta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz och vars sjukvårdskostnader Finland svarar för får med det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare, som beviljats av FPA, direktersättning för prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport på samma grunder som den som är sjukförsäkrad i Finland.

Inget intyg över rätt till vård

Om personen inte är sjukförsäkrad i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz eller inte visar upp ett giltigt intyg över rätt till vård, ska serviceproducenten ta ut de totala kostnaderna för sjuktransporten hos personen.

Serviceproducenten kan också kontakta FPA:s center för internationella ärenden för att utreda personens rätt till vård och för att skaffa ett intyg över rätt till vård.

Taxiresor

Alla taxiresor som ersätts av FPA ska beställas via en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättningsförfarande med FPA. Om kunden beställer taxin på annat håll får hen inte ersättning för resan. Förfarandet gäller dock inte Åland.

Direktersättningssystemet för taxiresor grundar sig på finsk personbeteckning. Därför kan personer som saknar finsk personbeteckning inte få direktersättning för taxiresor. Om personen har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen, kan han eller hon själv ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.

Andra färdmedel

Om personen har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen, kan han eller hon själv ansöka om ersättning hos FPA efter att först ha betalat resekostnaderna.

Läs mer