Från Finland för planerad vård utomlands

Från Finland kan man söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz med förhandstillstånd eller utan förhandstillstånd. Om en person beviljas förhandstillstånd i Finland ska han eller hon betala samma klientavgift som de som bor i det vårdgivande landet betalar för motsvarande vård.

Om en person söker planerad vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan förhandstillstånd kan kostnaderna ersättas i efterhand med stöd av sjukförsäkringslagen enligt samma kriterier som om vården hade getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Kostnaderna för vården ersätts inte om en person söker vård utanför EU- eller EES-länderna eller Schweiz.

Söka planerad vård med förhandstillstånd

Personer som är bosatta i Finland och för vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar kan få ett förhandstillstånd för att söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Förhandstillstånd söks hos FPA med blanketten SV 129r. Ansökningar om förhandstillstånd handläggs vid FPA:s center för internationella ärenden.

Notera: Om ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz svarar för sjukvårdskostnaderna för en person som bor i Finland, kan FPA inte avgöra ansökan om förhandstillstånd. FPA gör en förfrågan hos den offentliga hälso- och sjukvården om huruvida villkoren för att bevilja tillstånd uppfylls i Finland. FPA förmedlar ansökan och uppgift om att villkoren för att bevilja tillstånd uppfylls i Finland till det land som svarar för kundens sjukvårdskostnader.

Utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården

FPA begär alltid ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården för att kunna avgöra frågan om förhandstillstånd. Den offentliga hälso- och sjukvården är enligt lag skyldig att ge ett utlåtande. FPA meddelar den sökande ett positivt eller negativt beslut utgående från utlåtandet från den offentliga hälso- och sjukvården. Utlåtandet är bindande för FPA.

Den offentliga hälso- och sjukvården ska lämna in ett utlåtande till FPA inom 21 dygn efter att den tagit emot begäran. Tidsfristen baserar sig på de nationella föreskrivna tidsfristerna för att få vård. Om utlåtandet inte fås inom utsatt tid beviljar FPA personen förhandstillstånd.

FPA skickar begäran om utlåtande samt tillståndsansökan och tillhörande dokument till

  • registratorskontoret för det sjukvårdsdistrikt som ansvarar för den specialiserade sjukvården för patientens hemkommun när förhandstillstånd söks för vård som hör till den specialiserade sjukvården  
  • primärvården i patientens hemkommun när förhandstillstånd söks för vård som hör till primärvården

Om personen inte har hemkommun i Finland begär FPA ett utlåtande av

  • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt när patienten söker vård som hör till den specialiserade sjukvården
  • Helsingfors stad när patienten söker vård som hör till primärvården

Om FPA har skickat en begäran om utlåtande till den specialiserade sjukvården fastän det är fråga om vård som primärvården svarar för, ska sjukvårdsdistriktet överföra begäran till primärvården. Sjukvårdsdistriktet kan också skicka tillbaka begäran om utlåtande till FPA. Den tidsfrist på 21 dygn som fastställts för att lämna in utlåtande börjar löpa när den rätta instansen har tagit emot begäran om utlåtande.

I utlåtandet ska den offentliga hälso- och sjukvården ta ställning till om villkoren enligt EU-lagstiftningen för att kunna bevilja förhandstillstånd uppfylls. Enligt EU-lagstiftningen ska förhandstillstånd beviljas om

  • vården i fråga omfattas av systemet i personens bosättningsland och
  • vård kan inte ordnas i personens bosättningsland inom den tid som personens hälsotillstånd skulle förutsätta med beaktande av personens hälsotillstånd vid den aktuella tidpunkten och det förväntade sjukdomsförloppet.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan alltid förorda beviljande av förhandstillstånd även om villkoren i EU-lagstiftningen för beviljande av tillstånd inte uppfylls. Beviljande av förhandstillstånd kan anses vara ändamålsenligt till exempel av språkliga eller kulturella skäl eller av skäl i samband med prissättningen av tjänsten. Om beviljande av tillstånd förordas eller tillstånd förvägras ska detta alltid motiveras i fall där det enligt EU-lagstiftningen inte är obligatoriskt att bevilja förhandstillstånd.

Om en person lämnar in en ansökan om förhandstillstånd till en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska enheten skicka ansökan och sitt eget utlåtande i ärendet till FPA inom 21 dygn från det att ansökan togs emot.

När en patient bytt vårdställe

När en patient bytt vårdställe med stöd av de nationella bestämmelserna om val av vårdställe vet FPA i regel inte om detta. När FPA i sådana fall begär utlåtande av den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt patientens hemkommun ska denna överföra begäran om utlåtande till den enhet som svarar för vården. Den enhet som svarar för vården tar medicinsk ställning till om tillstånd ska beviljas eller inte. Den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt patientens hemkommun svarar för vårdkostnaderna om tillstånd beviljas. Den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt patientens hemkommun har rätt att besluta om beviljande av tillstånd även om den enhet som svarar för vården anser att tillstånd inte behöver beviljas.

Efter att den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt patientens hemkommun har tagit emot begäran om utlåtande kan enheten också meddela FPA att vårdansvaret flyttats över till en annan enhet. FPA ber då den ansvariga vårdenheten att ur medicinsk synvinkel ta ställning till om tillstånd ska beviljas eller inte. Om den enhet som svarar för vården inte förordar beviljande av tillstånd begär FPA ännu ett utlåtande av den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt patientens hemkommun. Eftersom den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt patientens hemkommun svarar för vårdkostnaderna har den alltid rätt att besluta om det är motiverat att bevilja tillstånd.

Utlåtandets betydelse vid beslutsfattandet

FPA avgör ansökan på grundval av ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården.

Negativt utlåtande

Om man i utlåtandet inte förordar beviljande av förhandstillstånd bereder FPA den sökande möjlighet att framföra sin egen syn på saken inom 14 dagar. Om den sökande lämnar in nya uppgifter som inverkar på avgörandet ber FPA den offentliga hälso- och sjukvården om ett nytt utlåtande. Den offentliga hälso- och sjukvården ska skicka ett nytt utlåtande till FPA om den sökandes synpunkt ändrar den offentliga hälso- och sjukvårdens bedömning. Det nya utlåtandet ska lämnas till FPA inom 21 dygn.

Positivt utlåtande

Om man i utlåtandet förordar beviljande av förhandstillstånd utfärdar FPA i samband med beslutet ett intyg med beteckningen E112 eller S2. FPA ersätter kostnaderna för den vård som getts enligt förhandstillståndet till den vårdgivande staten och fakturerar efter det dessa kostnader av den kommun eller den samkommun som är huvudman för den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet som gett utlåtandet. Den offentliga hälso- och sjukvården faktureras för kostnaderna även om inget utlåtande lämnats in till FPA inom utsatt tid. Om det är fråga om en sökande som inte har hemkommun i Finland, faktureras inte kostnaderna utan staten står för dem.

En person som har fått ett förhandstillstånd från FPA för att söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz betalar samma klientavgift för vården som personer bosatta i det landet. Personen ska själv ta reda på om förhandstillståndsförfarandet enligt EU-förordningarna kan tillämpas vid ifrågavarande vårdenhet och försäkra sig om att man kan få vård mot klientavgiften i landet i fråga. Om den offentliga hälso- och sjukvården rekommenderar en viss vårdgivande enhet bör den tillsammans med den som söker planerad vård utreda att förfarandet fungerar vid den aktuella vårdgivande enheten.

Den vårdgivande enheten fakturerar sjukförsäkringsinstitutionen i sitt land för de faktiska vårdkostnaderna, och efter det fakturerar den vårdgivande staten FPA för vårdkostnaderna. FPA betalar vårdkostnaderna till den vårdgivande staten. FPA fakturerar därefter vårdkostnaderna av den kommun eller samkommun som är huvudman för den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som gett utlåtandet för patientens ansökan om förhandstillstånd.

Den som fått förhandstillstånd kan i efterhand söka eftersättning från FPA för de rese- och vistelsekostnader som oskiljaktigt ansluter sig till den planerade vården. Man kan också få ersättning för en följeslagares rese- och vistelsekostnader om den offentliga hälso- och sjukvården i sitt utlåtande ansett att en följeslagare är nödvändig. Ersättningar söks hos FPA med blanketten SV 128r. Sådana rese- och vistelsekostnader faktureras inte av den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som gett utlåtandet.

Ansökan om förhandstillstånd i efterhand

Man kan behöva bedöma villkoren för beviljande av förhandstillstånd även efter att vården getts. En ansökan om förhandstillstånd som gäller vård som redan getts handläggs på samma sätt som en ansökan som lämnats in före vården. Ansökan om tillstånd ska lämnas in senast inom 6 månader från det att kostnaderna betalades. Tillståndet ska beviljas om villkoren för beviljande av tillstånd hade uppfyllts innan vården gavs.

Förfrågan om vårdkostnaderna till den offentliga hälso- och sjukvården

Om förhandstillstånd beviljas efter att vården getts kan patienten söka ersättning från FPA för vårdkostnaderna. För att kunna ersätta kostnaderna hör FPA sig för om kostnadsnivån för motsvarande vård och klientavgiften i patientens hemkommun eller den samkommun som hemkommunen hör till. Om patienten inte har hemkommun i Finland riktas förfrågan om vårdkostnaderna till Helsingfors stad eller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På det här sättet förfar man också när patienten trots ett på förhand beviljat förhandstillstånd varit tvungen att själv betala de verkliga kostnaderna för vården.

Utomlands bosatta personer

FPA fattar beslut om förhandstillstånd också när den som söker planerad vård utanför sitt bosättningsland är en person

  • som bor i ett annat land som tillämpar EU-lagstiftningen och
  • för vars sjukvårdskostnader Finland svarar och
  • vars bosättningsland fakturerar Finland för de faktiska sjukvårdskostnaderna.

Sådana personer är till exempel pensionstagare som bor i ett annat land som tillämpar EU-lagstiftningen, arbetstagare utsända från Finland och gränsarbetare som arbetar i Finland.

Personens bosättningsland ska för beslutsfattandet lämna in ett intyg till FPA över huruvida villkoren för planerad vård uppfylls i personens bosättningsland. FPA meddelar beslut utifrån bosättningslandets utlåtande.

Om FPA inte får något intyg från personens bosättningsland om att villkoren för planerad vård uppfylls begär FPA för avgörande av ansökan ett utlåtande eller en medicinsk bedömning av den offentliga hälso- och sjukvården.

Enheten inom den offentliga hälso- och sjukvården ska lämna in en bedömning eller ett utlåtande till FPA inom 21 dygn efter att den tagit emot begäran. Om bedömningen eller utlåtandet inte fås inom utsatt tid beviljar FPA personen förhandstillstånd.

Sökande av ändring

Den sökande kan överklaga FPA:s beslut om förhandstillstånd eller om ersättning av vårdkostnader till förvaltningsdomstolen. Den sökande kan överklaga förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsinstansen begär ett utlåtande av FPA med anledning av den sökandes besvär. För utlåtandet begär FPA ett nytt utlåtande av den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som gav ett utlåtande för den sökandes ansökan.

Den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att hos förvaltningsdomstolen överklaga FPA:s beslut gällande fakturan för vårdkostnaderna.

Söka planerad vård utan förhandstillstånd

En person kan också söka planerad vård utan förhandstillstånd, dvs. på eget initiativ, i ett annat land som tillämpar EU-lagstiftningen. Personen betalar då först alla vårdkostnader själv. Personen kan i efterhand söka ersättning hos FPA med blankett SV 128r. Rätten till ersättning och handläggningen av ansökan om ersättning för kostnaderna baserar sig på den nationella lagstiftningen i Finland. För vård som getts i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz betalas ersättning enligt sjukförsäkringslagen på samma grunder som för privat hälso- och sjukvård i Finland.

Om en person söker vård i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz ersätts inte kostnaderna.

Läs mer