Från utlandet till Finland för att söka planerad vård

En person kan resa till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att söka planerad vård med förhandstillstånd. I Finland kan förfarandet med förhandstillstånd enligt EU-lagstiftningen endast tillämpas inom den offentliga hälso- och sjukvården.

En person som är sjukförsäkrad i ett annat EU-land kan också söka planerad vård i Finland inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården utan förhandstillstånd.

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ålägger serviceproducenter inom den privata och den offentliga hälso- och sjukvården att ta emot patienter som är försäkrade i ett annat EU-land. Vården ska ordnas utan diskriminering och på samma grunder som för personer som är bosatta i Finland. Skyldigheten omfattar inte personer som är försäkrade i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

En kommun eller en samkommun har möjlighet att begränsa mottagningen av personer från andra länder, om begränsningen är nödvändig för att trygga hälso- och sjukvårdstjänster för kommunens invånare.

Söka planerad vård med förhandstillstånd

En person som söker planerad vård med förhandstillstånd betalar för vården en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar. Den kommun eller samkommun som är ansvarig för att ordna vården kan med stöd av förhandstillståndet söka statlig ersättning från FPA för vårdkostnaderna. FPA betalar ersättning och fakturerar i sin tur den stat som beviljat tillståndet för kostnaderna.

Den som söker sig till Finland för planerad vård ska själv utreda möjligheterna att få vård vid den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet där han eller hon önskar få vård.

Vård som skaffas som köpta tjänster

Den som ordnar vården kan skaffa vård som ges på basis av förhandstillstånd som en köpt tjänst av en offentlig eller privat serviceproducent. Vården kan också skaffas utomlands. Om kommunen skaffar vården som en köpt tjänst får patienten vården mot en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar. Den som ordnat vården kan ansöka om statlig ersättning för kostnaderna hos FPA, när den som ordnat vården har betalat vårdkostnaderna till serviceproducenten. FPA ersätter kommunen eller samkommunen för de faktiska kostnader som kommunen eller samkommunen betalat till serviceproducenten.

Söka planerad vård utan förhandstillstånd

Personer som är försäkrade i ett annat EU-land ska inom den privata hälso- och sjukvården erhålla tjänster på samma grunder som de som är bosatta i Finland. Det pris som fastställts för vården av den privata hälso- och sjukvården ska tas ut hos patienten och priset ska vara detsamma som för dem som är bosatta i Finland. Den privata hälso- och sjukvården kan inte genom direktersättningsförfarande gottgöra kostnaderna för patienter som är försäkrade någon annanstans genom ersättning enligt sjukförsäkringslagen i Finland.

Om en person kommer till Finland för att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster utan förhandstillstånd ska han eller hon själv betala alla kostnader för vården.

Läs mer