Rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

En person med hemkommun i Finland har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Hemkommunen svarar för primärvården och den specialiserade sjukvården för dem som bor i kommunen. Hemkommunen bestäms enligt lagen om hemkommun. Hemkommunen fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten).

Om en person inte har hemkommun i Finland kan han eller hon ändå ha rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster enligt EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal. Personens rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland kan också basera sig på lagen om specialiserad sjukvård och folkhälsolagen.

Gör så här

 • Om personen har hemkommun i Finland får han eller hon alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som en kommuninvånare. Det har ingen betydelse från vilket land personen har kommit till Finland eller i vilket land han eller hon är medborgare.
  • Om personen har hemkommun i Finland, men ett annat land som tillämpar EU-lagstiftningen svarar för sjukvårdskostnaderna, ska personen för vårdgivaren visa upp ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA.
    
 • Om personen inte har hemkommun i Finland, ska man utreda orsaken till personens vistelse i Finland, t.ex. om han eller hon är turist eller arbetstagare. Be personen visa upp ett giltigt intyg över rätten till vård. Sådana intyg kan vara:
  • europeiskt sjukvårdskort eller provisoriskt intyg
  • europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA
  •  intyg över rätt till vårdförmåner i Finland
  • pass om personen kommer från ett nordiskt land, Australien eller Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland). Passet behöver inte vara utfärdat av ifrågavarande bosättningsland.
  • officiell identitetshandling om personen kommer från ett annat nordiskt land.

Ta en kopia av intyget över rätt till vård, vilket ska vara giltigt vid den tidpunkt då vården ges. Kontakta FPA:s center för internationella ärenden om personen inte själv kan skaffa ett intyg eller om rätten till vård är oklar.

 • Om personen inte har hemkommun i Finland och inget intyg över rätten till vård finns att tillgå, har personen endast rätt till brådskande vård (50 § i hälso- och sjukvårdslagen). Patienten betalar högst kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att hos FPA söka statlig ersättning för vårdkostnaderna om kostnaderna inte kan tas ut hos patienten eller någon annan, t.ex. ur en försäkring. 

 • En patient från ett annat EU-land som enkom sökt sig till den offentliga hälso- och sjukvården för planerad vård ska få vård på samma grunder som kommuninvånare. Patienten betalar själv alla kostnader för vården om han eller hon inte har ett förhandstillstånd enligt förordning (EG) nr 883/2004, dvs. intyg med beteckningen E 112 eller S2. Om patienten har förhandstillstånd betalar han eller hon för vården endast en klientavgift som motsvarar den avgift som kommuninvånare betalar. Den offentliga hälso- och sjukvården kan söka statlig ersättning för de faktiska kostnaderna för den vård som getts på basis av förhandstillståndet.

Bedömning av vårdbehovet och av vårdens omfattning

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska bedöma behovet av vård och då beakta personens rätt till vård. Personen kan ha rätt att anlita alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster på samma grunder som personer som bor i Finland eller ha rätt till endast medicinskt nödvändig vård. Av personens intyg över rätt till vård framgår hur omfattande rätten är. Om personen inte har hemkommun i Finland och inget intyg över rätten till vård finns att tillgå, har personen endast rätt till brådskande vård i enlighet med 50 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

När en person har rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster vårdas han eller hon inom den offentliga hälso- och sjukvården i enlighet med nivåindelningen av vården och maximitiderna för vård på samma grunder som kommuninvånare. Rätten till vård gäller också hjälpmedel och rätten till hjälpmedel fastställs på motsvarande sätt som för kommuninvånare.

Rätt till medicinskt nödvändig vård

Medicinskt nödvändig vård avser åtminstone sådan vård eller behandling som behövs för att personen tryggt ska kunna resa tillbaka till sitt hemland. Personen ska inte vara tvungen att avbryta sin vistelse i Finland för att få sjukvård i sitt hemland. En legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården bedömer hurdan vård som är nödvändig.

När man bedömer omfattningen av den medicinskt nödvändiga vården ska man beakta avsikten med personens vistelse i Finland och vistelsens längd. För exempelvis en turist som vistas bara några dagar i Finland kan medicinskt nödvändig vård innebära mera begränsad vård eller behandling än den vård eller behandling som ges en utsänd arbetstagare som är på en flera månader lång utstationering i Finland. Den sjukvård som personen behöver ges alltid enligt finsk vårdpraxis.

Medicinskt nödvändig vård omfattar också vård av en kronisk sjukdom eller av en sjukdom som konstaterats tidigare samt vård i samband med graviditet och förlossning. En förutsättning är att vården är befogad med hänsyn till hur länge personen vistas i Finland. Därför anses till exempel tjänsterna vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård vara medicinskt nödvändig sjukvård. En person som tillfälligt vistas i Finland har också rätt till sådan vård och uppföljning av kroniska sjukdomar som behövs på medicinska grunder, till exempel vård och uppföljning som gäller astma och diabetes. Även dialysbehandling är medicinskt nödvändig vård.

Läs mer