Som turist i Finland

Med tillfällig vistelse avses oftast en semesterresa. Som tillfällig vistelse betraktas också till exempel utbytesstudier för ett läsår i Finland.

EU- eller EES-länderna eller Schweiz

En person från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz som tillfälligt vistas i Finland, ges medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med detta avses vård som man inte kan vänta med tills personen återvänt till sitt hemland. Målet är att personen tryggt ska kunna fortsätta sin vistelse i Finland enligt sin ursprungliga plan. En legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården bedömer vad som är medicinskt nödvändig sjukvård för varje patient.

När medicinskt nödvändig vård fastslås ska hänsyn tas till den tillfälliga vistelsens längd i Finland och vårdförmånernas karaktär. För exempelvis en turist som vistas bara några dagar i Finland kan medicinskt nödvändig vård innebära mera begränsad vård eller behandling än den vård eller behandling som ges en utsänd arbetstagare som är på en flera månader lång utstationering i Finland.

Behov av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma också utifrån kroniska sjukdomar, tidigare konstaterade sjukdomar, graviditet eller förlossning. Därför anses till exempel tjänsterna vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård vara medicinskt nödvändig sjukvård. En förutsättning är att de med tanke på vistelsens längd i Finland är befogade. En person som tillfälligt vistas i Finland har också rätt till sådan vård och uppföljning av kroniska sjukdomar som behövs på medicinska grunder, till exempel vård och uppföljning som gäller astma och diabetes.

För en person som tillfälligt vistas i Finland ska man för vistelsetiden ordna sådant hjälpmedel som är medicinskt nödvändigt, t.ex. kryckor. Också när man bedömer om hjälpmedlen är nödvändiga ska vistelsens längd och vårdförmånens karaktär beaktas.

Exempel

Giovanni har kommit till Finland från Italien för att åka slalom i en vecka. Han bryter sitt ben. Han förs med ambulans till en hälsovårdscentral där benet röntgas och gipsas. Han har ett europeiskt sjukvårdskort och får vård mot en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar.

 

Även personer som är medborgare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz kan ha rätt till nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland. Det förutsätts då att personen är bosatt och sjukförsäkrad i ett land som tillämpar EU-lagstiftningen och att han eller hon förflyttar sig mellan två länder som tillämpar EU-lagstiftningen.

Exempel

Mary är amerikansk medborgare men är stadigvarande bosatt i Frankrike och omfattas av sjukförsäkringen där. Mary reser på en veckas semester till Finland. Om hon blir sjuk har hon rätt att få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Hon ska visa upp sitt europeiska sjukvårdskort.

Kroniska sjukdomar

En person har rätt att få vård för sjukdomar som kräver dialysbehandling, syrgasbehandling, särskild astmabehandling eller kemoterapi. Rätten gäller även ekokardiografi vid kroniska autoimmuna sjukdomar. I dessa fall krävs det arrangemang på förhand och patienten är skyldig att på förhand komma överens om vården med den vårdgivande enheten. Den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten svarar på personens förfrågan och meddelar om vården kan ges.

Brådskande vård

Med stöd av den nationella lagstiftningen i Finland har en person alltid rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården även om han eller hon vistas bara tillfälligt i Finland och saknar hemkommun i Finland. Medicinskt nödvändig vård betyder inte samma sak som brådskande vård. Vård som är medicinskt nödvändig med hänsyn till vistelsens längd innebär en mera omfattande rätt till vård än vad som avses med brådskande vård i den nationella lagstiftningen.

Förebyggande av smittsamma sjukdomar

Varje kommun ska inom sitt område anordna verksamhet för att förebygga smittsamma sjukdomar. En person som med stöd av EU-lagstiftningen har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård med hänsyn till vistelsens längd och sjukdomens karaktär ska med det europeiska sjukvårdskortet få undersökning och behandling av dessa smittsamma sjukdomar utan särskild ordination av läkare. Sådana sjukdomar är till exempel undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar samt undersökning och behandling av HIV-infektion och gonorré samt klamydiainfektion som överförs sexuellt.

Söka planerad vård i Finland på egen hand

Om en person från ett annat EU-land enkom sökt sig till den offentliga hälso- och sjukvården för planerad vård är det inte fråga om medicinskt nödvändig vård. Personen ska dock få vård på samma grunder som kommuninvånare. Då betalar personen själv alla kostnader för vården om han eller hon inte har ett förhandstillstånd från sitt bosättningsland.

Personer bosatta i ett annat nordiskt land

Den nordiska konventionen om social trygghet kompletterar den rätt till vård och behandling som följer av EU-lagstiftningen. En person som är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse i Finland. En person som är bosatt i ett nordiskt land kan påvisa sin rätt till vård med en officiell identitetshandling eller passet. Personen ska dessutom ha en stadigvarande bostadsadress i ett annat nordiskt land. Han eller hon kan påvisa sin rätt till vård även med ett europeiskt sjukvårdskort.

Med stöd av den nordiska konventionen om social trygghet har en person som är bosatt i ett annat nordiskt land och som får sjukvård under sin tillfälliga vistelse i Finland rätt att från Finland få ersättning för merutgifterna för returresan.

Personer bosatta i Australien

Finland och Australien har ingått en överenskommelse om sjukvård. En person som är sjukförsäkrad i Australien och har bostadsadress där har rätt till omedelbar sjukvård enligt finländsk vårdpraxis under sin tillfälliga vistelse i Finland. Avtalsenlig rätt till vård gäller emellertid inte när en person reser från Australien till Finland uttryckligen för att få vård.

”Omedelbar sjukvård” har definierats som vård och behandling där det krävs ”omedelbar medicinsk uppmärksamhet”. Personen ska få sådan vård och behandling i Finland att han eller hon klarar av en resa. Omedelbar sjukvård innebär i praktiken motsvarande vård och behandling som medicinskt nödvändig vård enligt EU-lagstiftningen.

Den offentliga hälso- och sjukvården ger patienten den omedelbara vård som han eller hon behöver på samma sätt som liknande vård ges dem som är bosatta i kommunen.

Övriga länder

Personer som kommer från något annat land än från EU- eller EES-länderna, Schweiz, de nordiska länderna eller Australien och som vistas tillfälligt i Finland har i Finland endast rätt till brådskande vård. Vårdgivaren har rätt att ta ut de faktiska kostnaderna för vården hos personen.