Rehabiliterande psykoterapi

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi för personer i åldern 16–67 år. Den offentliga hälso- och sjukvården ansvarar för terapi för barn och unga under 16 år.

Målet med rehabiliterande psykoterapi är att stödja och förbättra klientens arbets- eller studieförmåga. Med hjälp av rehabilitering försöker man trygga klientens möjligheter att stanna kvar i eller placera sig i arbetslivet, att återgå till arbete eller att göra framsteg i studierna.

Rehabiliterande psykoterapi kan ges i form av individuell terapi, grupp-, familje- eller parterapi eller bildkonstterapi. När det gäller unga i åldern 16–25 år kan terapin också utgöras av musikterapi.

Vem kan få rehabiliterande psykoterapi?

För rehabiliterande psykoterapi krävs att

  • arbets- eller studieförmågan är hotad på grund av psykisk störning
  • den sökande, efter att ha fått en psykiatrisk diagnos, har haft en vårdrelation som varat minst 3 månader och som innefattat behövlig medicinsk, psykiatrisk och psykoterapeutisk undersökning och behandling
  • behovet av rehabiliterande psykoterapi grundar sig på en individuell bedömning av behovet och en rehabiliteringsplan eller ett läkarutlåtande B som innehåller en psykiaters, en barnpsykiaters eller en ungdomspsykiaters bedömning av diagnosen och rehabiliteringsbehovet
  • rehabiliterande psykoterapi är nödvändig enligt ett grundligt utlåtande inklusive bedömning
  • vårdrelationen fortgår enligt rekommendation av en specialistläkare inom psykiatri
  • möjligheterna till andra behandlings- och rehabiliteringsformer (t.ex. kristerapi eller tidsbegränsad kortterapi) har utretts.

För hur lång tid kan man få terapi?

För rehabiliterande psykoterapi betalas ersättning för högst 80 besök per år. Under en period på 3 år ersätts högst 200 besök.

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi i högst 3 år och beviljar terapi för ett år i taget. Terapi kan beviljas när alla villkor för beviljandet är uppfyllda, dock tidigast från början av den månad då klienten lämnat in sin ansökan till FPA.

För ett beslut om fortsatt terapi räcker ett utlåtande av den läkare som ansvarar för vården om terapin har genomförts som planerat. Om terapibesöken har varit mycket få och om terapin har genomförts oregelbundet och avbrutits eller inte framskridit enligt planerna behövs ett utlåtande av en psykiater som bilaga till ansökan om fortsatt terapi. För ansökan behövs dessutom alltid ett utlåtande av terapeuten. Efter avslutad terapi skickar terapeuten ett slutligt terapiutlåtande till FPA.

Ny terapiperiod

FPA kan som rehabiliterande psykoterapi ersätta en ny terapiperiod som varar högst 3 år när det har gått minst 5 år sedan föregående period upphörde. En ny terapiperiod kan beviljas t.ex. när en förlust av något slag, någon annan ansträngande livssituation, slutförandet av studier eller övergången till arbetslivet

  • försvårar en tidigare psykisk störning som hotar arbets- eller studieförmågan eller
  • det är fråga om en ny sjukdom som hotar arbets- eller studieförmågan.

Läs mer