Ändringar i termerna i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser och i priskategorierna 28.10.2021

En del av de termer som används i FPA:s tjänst för sökning av rehabiliteringskurser och i priskategorierna för kurserna ändras 28.10.2021. FPA strävar i fortsättningen efter att den terminologi som används i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser och i priskategorierna ska vara densamma som i de nya servicebeskrivningarna.

I FPA:s servicebeskrivningar för rehabiliterings- och anpassningskurser har man stegvis övergått till att använda de termer som anges i tabellen nedan.

Termer som använts tidigare och nya termer

Term som använts tidigare Ny term
Klient Klient
Anhörig Närstående
Sluten vård Rehabilitering med inkvartering
Öppen vård Rehabilitering utan inkvartering
Rehabiliteringsinrättning Serviceproducentens verksamhetsställe
Personer som står utanför arbetslivet Pensionerade
Kurs för vuxna Kurs för vuxna
Parkurs för vuxna Parkurs
Kurs för vuxna, delvis i form av familjekurs Kurs för vuxna, inkluderar närståendedagar
Kurs för unga Kurs för unga
Kurs för unga, delvis i form av familjekurs Kurs för unga, inkluderar närståendedagar
Familjekurs för barn Familjekurs för barn

 

Termändringar i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser och i rehabiliteringskurssystemet

Termerna i söktjänsten för rehabiliteringskurser och i rehabiliteringskurssystemet ändras 28.10.2021 så att termerna motsvarar de termer som används i de nya servicebeskrivningarna. Termerna ändras samtidigt i alla kurser enligt sjukdomsgrupp. Ändringen gäller kurserna för samtliga avtalsperioder och även tidigare kurser. Ändringen gäller inte KIILA-kurser och yrkesinriktade TAITO-rehabiliteringskurser, frånsett kursslagets namn.

Termändringar i priskategorierna

En del av de termer som förekommer i priskategorierna för kurserna har ändrats i servicebeskrivningarna. Därför ändras också namnen på priskategorierna för kurser enligt sjukdomsgrupp i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser och i rehabiliteringskurssystemet 28.10.2021. Namnändringen gäller kurserna för samtliga avtalsperioder och även tidigare kurser.
Ändringen gäller dock inte KIILA-kurser och yrkesinriktade TAITO-rehabiliteringskurser.

De nya namnen på priskategorierna finns i tabellen Priskategorier för kurser enligt sjukdomsgrupp från 28.10.2021 (pdf).
I tabellen anges de nuvarande och de nya priskategorierna i prisbilagorna till avtalen och i rehabiliteringskurssystemet.

FPA rekommenderar att serviceproducenterna vid faktureringen av kurser från och med 28.10.2021 använder de nya priskategorier som anges i tabellen.

FPA uppdaterar inte prisbilagorna till avtalen på grund av termändringarna.

Termändringarna i andra sammanhang

De nya termerna tas stegvis i bruk också i bland annat FPA:s beslut gällande rehabiliteringskurser och på FPA:s webbplats.