Anvisningar för producenter av rehabiliteringstjänster angående coronaepidemin

Serviceproducenternas uppgifter

FPA meddelar fortsättningsvis rehabiliteringsbeslut.

Serviceproducenterna ombes vara i kontakt med de klienter som fått rehabiliteringsbeslut för att komma överens om när rehabiliteringen ska inledas eller fortsätta då undantagstillståndet upphört och situationen klarnat.

FPA rekommenderar att serviceproducenterna på sin webbplats meddelar om tillfälliga avbrott i verksamheten.

Upphandlingen av tjänster

FPA fortsätter upphandlingen av rehabiliteringstjänster år 2020. Information om upphandlingen publiceras på FPA:s webbplats och på annonseringskanalen HILMA.

Producenterna av rehabiliteringstjänster ombes informera FPA om tillfälliga avbrott i följande tjänster:

 • Rehabiliterings- och anpassningskurser (inkl. TAITO- och OPI-kurser)
 • Multiprofessionell individuell rehabilitering
 • Familjerehabilitering (LAKU)
 • TEAK-rehabilitering
 • Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • NUOTTI-coachning
 • Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningar

Följande uppgifter ska skickas per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi:

 • om rehabiliteringen har avbrutits eller tillfälligt kommer att avbrytas
  • Meddela ytterligare en gång att rehabiliteringen avbryts, om du tidigare har meddelat FPA detta på någon annan e-postadress eller per telefon.
  • Om en del av tjänsterna avbryts men en del fortsätter, meddela vilka tjänster som fortsätter.
 • för vilken tid tjänsterna avbryts
 • serviceproducentens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) under tiden för avbrottet. Serviceproducenten kan uppge olika kontaktuppgifter för
  • avtalsrelaterade ärenden
  • ärenden som gäller rehabiliteringsklienters beslut.

Serviceproducenter som tillhandahåller terapi behöver inte informera om avbrott i rehabiliteringen

De serviceproducenter som tillhandahåller terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi eller prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering behöver inte informera FPA om att rehabiliteringstjänsterna tillfälligt avbryts. Serviceproducenterna ska dock informera sina klienter om tillfälliga avbrott i rehabiliteringstjänsterna.

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Serviceproducenterna ombes skicka terapirapporter via skyddad e-post till FPA i de fall där det finns behov av att förlänga giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut då

 • giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut håller på att gå ut
 • klienten inte får någon ny rehabiliteringsplan i tid på grund av coronaepidemin.

FPA behöver med andra ord information om de klienter som inte får någon rehabiliteringsplan från hälso- och sjukvården och som har ett rehabiliteringsbeslut där giltighetstiden har gått ut eller håller på att gå ut, men som fortfarande har behov av terapi.

Uppgifterna ska skickas till FPA när giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut håller på att gå ut, senast en (1) månad före beslutets giltighetstid går ut.

Skriv som rubrik i e-postmeddelandet: Krävande rehabilitering, fortsatt terapi, försäkringsdistriktets namn

Skicka som bilaga till meddelandet en terapirapport över de terapiperioder som håller på att avslutas. Av terapirapporten ska följande uppgifter framgå:

 • Klientens namn
 • Klientens personbeteckning
 • Rehabiliteringsåtgärd
 • Antal outnyttjade besök
 • Genomförandet av terapin
 • Rekommendation om fortsatt terapi
 • Uppgift om att rehabiliteringsplanen inte fåtts i tid.
  Skicka varje klients terapirapport som en separat fil.

Skicka uppgifterna till någondera av följande e-postadresser:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Om du inte kan använda skyddad e-post kan du skicka terapirapporten per post på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

I de förhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin kan mottagningstider inom hälso- och sjukvården inhiberas eller flyttas fram.  Om en kund av den anledningen inte har någon möjlighet att få den rehabiliteringsplan som behövs för fortsatt rehabilitering, kan FPA vid behov förlänga giltighetstiden för kundens rehabiliteringsbeslut med högst 6 månader. Det här gäller i sådana fall, där rehabiliteringen har upphört eller kommer att upphöra senast 30.9.2020.

Yrkesinriktad rehabilitering

Det är möjligt att avvika från den tid inom vilken yrkesinriktade rehabiliteringstjänster enligt servicebeskrivningen ska genomföras.

Serviceproducenterna ombes skicka uppgifter till FPA via skyddad e-post om de klienter inom yrkesinriktad rehabilitering som helt avslutar sin rehabilitering och inte längre fortsätter den efter att det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat har upphört.

Skriv som rubrik i e-postmeddelandet: Yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringen avslutas, försäkringsdistriktets namn

Meddela följande uppgifter:

 • Klientens namn
 • Klientens personbeteckning
 • Rehabiliteringsåtgärd
 • Datum då rehabiliteringen avslutas

Skicka uppgifterna till någondera av följande e-postadresser:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Rehabiliterings- och anpassningskurser

I FPA:s tjänst för sökning av rehabiliteringskurser visas fortfarande kurser som börjar före 1.6.2020. Om kurserna senareläggs ber vi serviceproducenterna att så fort som möjligt meddela de nya tidpunkterna via extranätet. Man kan flytta fram kursperioderna på extranätet, även om man ännu inte har hunnit fråga alla klienter om det passar dem att kurserna senareläggs. Om den nya tidpunkten för en kurs inte passar en klient, kan klienten byta kurs genom att meddela detta till FPA.

De serviceproducenter som genomför kurser ombes meddela FPA per e-post på adressen  kuntoutus_muutokset@kela.fi 

 • numren på de kurser som avbröts vecka 12
 • vilket datum kursen avbröts
 • vilka datum de rehabiliteringsdygn som inte utnyttjats kommer att genomföras.

Övriga tjänster

I fråga om övriga rehabiliteringstjänster ges närmare anvisningar om förlängning av rehabiliteringsbesluten då undantagstillståndet upphört.

Utbetalningen av rehabiliteringspenning om rehabiliteringen avbryts

Om en klient har ansökt om rehabiliteringspenning kan serviceproducenten uppmana klienten att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225.  FPA gör en bedömning av om utbetalningen av rehabiliteringspenning kan fortsätta under det tillfälliga avbrottet i rehabiliteringen.

Följ myndigheternas anvisningar och meddelanden

www.thl.fi/corona

www.stm.fi/sv/coronavirus-beredskap

Läs mer på fpa.fi

www.fpa.fi/corona