De undantagsförfaranden som beror på coronaepidemin fortsätter att tillämpas inom FPA:s rehabiliteringstjänster till och med 30.9.2021

Det här meddelandet innehåller en sammanställning av de undantag gällande genomförandet av rehabilitering under coronaepidemin som meddelats tidigare och som fortfarande gäller.  Anvisningarna gäller till och med 30.9.2021.

Nedanstående anvisningar som meddelats tidigare gäller fortfarande:

 • Serviceproducenterna kan inom alla rehabiliteringstjänster ge rehabilitering som inbegriper fysiska möten.
 • Serviceproducenterna kan fortsätta med rehabilitering i form av distansrehabilitering i realtid inom de tjänster där detta är möjligt. Distansrehabilitering tillämpas när klienten och serviceproducenten tillsammans bedömer att det är ändamålsenligt att genomföra rehabiliteringen på distans.
 • Serviceproducenterna ska vid genomförandet av rehabilitering beakta myndigheternas anvisningar om exempelvis avstånd och hygienkrav.
 • Klienten avgör själv om han eller hon vill delta i rehabilitering som inbegriper fysiska möten.  

Allmänt om genomförande av distansrehabilitering

Rehabiliteringen kan genomföras i form av distansrehabilitering inom de rehabiliteringstjänster där det är möjligt enligt servicebeskrivningen eller det här meddelandet.

Innan distansrehabilitering genomförs ska serviceproducenten försäkra sig om att

 • distansrehabiliteringen motsvarar klientens och/eller gruppens behov och mål och att den lämpar sig för klienten med tanke på hans eller hennes hälsotillstånd och att
  • genomförandet av distansrehabilitering inte förutsätter manuell handledning eller rehabiliteringsutrustning som inte kan levereras till klienten
  • den tjänst som genomförs i form av distansrehabilitering till sitt innehåll motsvarar en tjänst som genomförs ansikte mot ansikte
  • det vid grupprehabilitering har säkerställts att varje medlem i gruppen vill delta i distansrehabilitering ELLER att serviceproducenten har tillräcklig kompetens, erfarenhet och teknik till sitt förfogande och bedömer att den utan problem kan genomföra rehabiliteringen som distansrehabilitering så att en del av klienterna deltar i rehabiliteringen på distans och en del ansikte mot ansikte i serviceproducentens lokaler
   • Observera! I grupper som får rehabiliterande psykoterapi eller psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering är det möjligt att genomföra rehabiliteringen på distans endast om distansrehabilitering lämpar sig för alla i gruppen. Närmare anvisningar gällande krävande medicinsk rehabilitering finns under rubriken ”Krävande medicinsk rehabilitering” nedan. Hur rehabiliterande psykoterapi genomförs på distans beskrivs i FPA:s anvisningar för terapeuterna (på finska).
  • klienten har tillräckligt tekniskt kunnande för att delta i distansrehabilitering
  • klienten har en enhet med internetuppkoppling (t.ex. dator, pekplatta eller smarttelefon) och vid behov en webbkamera och hörlurar
   • Beakta att varken serviceproducenten eller FPA är skyldig att se till att klienten får den utrustning som krävs.
  • klienten har tillgång till ett utrymme som garanterar lugn och integritet under distansrehabiliteringen
  • en barnklient har en förälder eller någon annan trygg vuxen närvarande vid distansrehabiliteringen om barnets utvecklingsnivå förutsätter det.
 • Serviceproducenten ska genomföra distansrehabiliteringen i enlighet med Valviras anvisningar.
  • Serviceproducenten ska hos det företag som ordnar förbindelsen och programmet eller plattformen säkerställa att den lösning som företaget erbjuder uppfyller de krav på datasäkerhet, dataskydd och behandling av personuppgifter som anges i lagstiftningen och i Valviras anvisningar. Serviceproducenten ska garantera klienternas integritet också under distansrehabilitering. Därtill rekommenderar FPA att serviceproducenten använder en skyddad dataförbindelse och stark autentisering.
 • Serviceproducenten ska se till att den har en uppdaterad handlingsmodell för nödlägen som kan uppstå under videosamtal (t.ex. sjukdomsattack). Serviceproducenten ska också ha en handlingsmodell för situationer, där klienten/klienterna har tekniska problem.
 • Serviceproducenten ansvarar för att det försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen gäller också under videosamtal.
 • Serviceproducenten ska i klientens handlingar och i rehabiliteringsrapporten anteckna vilken andel av rehabiliteringen som på grund av coronaläget har genomförts på distans.

Serviceproducenten ska meddela FPA vilka av de rehabiliteringstjänster som genomförs i form av multiprofessionell grupprehabilitering som undantagsvis tillhandahålls på distans.

 • Meddelandet ska skickas per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi
 • I meddelandet ska anges
  • vilka av de rehabiliteringstjänster som genomförs som multiprofessionell grupprehabilitering som tillhandahålls på distans
  • under vilken tid tjänsterna tillhandahålls på distans
  • om tjänsterna tillhandahålls på distans för hela gruppen eller om en del av medlemmarna i gruppen kan delta i rehabiliteringen ansikte mot ansikte.

Besök, möten och öppenvårdsdagar på distans

Besök och möten som genomförs på distans ska genomföras i form av videosamtal i realtid. Längden på besöken och mötena ska följa servicebeskrivningen.

Rehabiliteringsdagar i öppen vård som genomförs på distans innefattar både videosamtal och självständiga övningar som kan genomföras också som digital rehabilitering. En öppenvårdsdag på distans är lika lång som en öppenvårdsdag ansikte mot ansikte.

 • Av en rehabiliteringsdag i öppen vård på distans genomförs minst 2 timmar i form av videosamtal. Det behöver inte vara fråga om ett enda videosamtal utan det kan vara flera kortare videosamtal under dagens lopp.
 • Resten av rehabiliteringsprogrammet kan bestå av självständiga övningar. Övningarna ska planeras och genomföras så att serviceproducenten kan verifiera att klienten har utfört övningarna. Serviceproducenten ska ge respons på övningarna senast dagen efter öppenvårdsdagen.

Om det enligt servicebeskrivningen är möjligt att genomföra en rehabiliteringstjänst på distans, ska den genomföras på det sätt som anges i servicebeskrivningen.

Priserna för rehabilitering som genomförs på distans och hur rehabiliteringen faktureras

Enligt 14 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ska FPA till den som producerat en rehabiliteringstjänst betala ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader.

I fråga om tjänster där det inte har fastställts något separat pris för distansrehabilitering ersätter FPA serviceproducenten för tjänster som genomförts på distans enligt priset för rehabiliteringstjänsten.

 • I fråga om tjänster där måltider ingår i priset för en rehabiliteringsdag i öppen vård eller i priset för ett besök ersätter FPA serviceproducenten enligt hela priset för dagen i öppen vård eller besöket.
 • I fråga om tjänster där ett separat pris har fastställts för måltiderna ersätter FPA inte priset för måltiderna.

Serviceproducenten ska fakturera FPA för rehabiliteringstjänster som tillhandahållits på distans på samma sätt som för rehabiliteringstjänster som tillhandahållits ansikte mot ansikte.

På fakturan ska inte antecknas att det varit fråga om distansrehabilitering. Uppgift om distansrehabiliteringen ska antecknas i klientens rehabiliteringsrapport.

Genomförande av distanstolkning under rehabilitering på distans

 • Klienten, serviceproducenten och tolken har ljudförbindelse med varandra och dessutom kan man vid behov föra ett videosamtal via internetanslutning.
 • Distanstolkning kan genomföras som gruppsamtal per telefon, via videolänk eller med hjälp av annan motsvarande teknisk utrustning.
 • Vid distanstolkning ska man beakta datasäkerhet och dataskydd.
 • Distanstolkningen genomförs med hjälp av klientens och serviceproducenternas egen utrustning.  
 • Serviceproducenten ska komma överens om en tolkningstid med klienten och därefter kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 • Tolkning kan beviljas en gång för utredande av de praktiska förfarandena kring rehabiliteringen (till exempel då man förklarar begreppet distansrehabilitering eller distansterapi eller då man utreder om utrustningen är kompatibel och vilka program som behövs).
 • Det lönar sig att beställa tolkning senast några dagar innan tolkningen behövs.

Krävande medicinsk rehabilitering

Klienter som ansöker om FPA-rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ska ha en gällande rehabiliteringsplan.

Giltighetstiden för beslut om krävande medicinsk rehabilitering

Om gruppterapi har avbrutits på grund av coronaläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut löper ut innan gruppterapiprocessen har slutförts ska serviceproducenten

 • via skyddad e-post (kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi) lämna in personuppgifter till FPA om de klienter för vilka giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet bör förlängas på grund av avbrottet i gruppverksamheten
 • meddela tidtabellen och den planerade avslutningsdagen för gruppterapiprocessen.  

Uppgifterna ska skickas som en separat fil för varje klient.
Serviceproducenter som inte kan använda skyddad e-post kan ta kontakt genom att ringa servicenumret för samarbetspartner (020 692 239).

Om krävande multiprofessionell individuell rehabilitering har avbrutits på grund av coronaläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 30.9.2021

 • kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med högst 6 månader, om giltighetstiden för beslutet inte har förlängts redan tidigare. En ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande behövs inte.
 • och om giltighetstiden för beslutet har förlängts med 6 månader redan tidigare, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att förlänga giltighetstiden för beslutet och behovet av en ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • rehabiliteringstjänsten.

Uppgifterna ska skickas som en separat fil för varje klient.
Serviceproducenter som inte kan använda skyddad e-post kan ta kontakt genom att ringa servicenumret för samarbetspartner (020 692 239).

Genomförande av krävande medicinsk rehabilitering

Serviceproducenten

 • kan genomföra terapier (frånsett vattenterapi och ridterapi) också som distansrehabilitering.

FPA behöver inte informeras om att terapi genomförs på distans.

Serviceproducenten kan undantagsvis genomföra psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering också per telefon på ett sådant sätt att datasekretessen beaktas. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Psykoterapi i grupp inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Vid behov kan serviceproducenten skjuta upp genomförandet av gruppterapi till en senare tidpunkt.

Psykoterapi i grupp kan genomföras som distansrehabilitering om

 • rehabiliteringen motsvarar klientens och gruppens behov och målsättningar
 • varje medlem i gruppen är villig att delta i distansrehabilitering i realtid
 • varje medlem i gruppen har möjligheter och teknisk beredskap att delta i distansrehabilitering i realtid
 • varje medlem i gruppen har tillgång till ett rum där han eller hon kan delta i distansrehabilitering i realtid på ett sådant sätt att integriteten skyddas.

Observera att den här anvisningen endast gäller tjänster som omfattas av den nuvarande avtalsperioden och att anvisningen gäller till och med 30.9.2021.

Rehabiliterande psykoterapi

Rehabiliterande psykoterapi (individuell psykoterapi, familje- och parpsykoterapi samt psykoterapi i grupp) kan genomföras också som distansrehabilitering i realtid.

I den rådande undantagssituationen kan individuell psykoterapi, familje- och parpsykoterapi samt psykoterapi i grupp genomföras också per telefon med beaktande av datasekretessen.

 • FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Rehabiliterande psykoterapi som man planerat att genomföra som distansrehabilitering i realtid (individuell psykoterapi, par- eller familjepsykoterapi eller psykoterapi i grupp) kan undantagsvis inledas på distans utan att terapin föregåtts av möten ansikte mot ansikte.

En paus som beror på coronaepidemin kan också vara kortare än 2 månader.

Multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning

Om multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning har varit avbruten på grund av coronaläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 30.9.2021

 • kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med högst 6 månader, om giltighetstiden för beslutet inte har förlängts redan tidigare. Ett nytt läkarutlåtande behövs inte.
 • och om giltighetstiden för beslutet har förlängts med 6 månader redan tidigare, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att förlänga giltighetstiden för beslutet och behovet av ett nytt läkarutlåtande.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • rehabiliteringstjänsten.

Uppgifter om ändringen ska skickas som en separat fil för varje klient.
Serviceproducenter som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive TAITO- och KIILA-kurser)

Senareläggning av kurser

Serviceproducenten kan senarelägga tidpunkten för sina kurser på grund av coronaläget.
Då kurser senareläggs ska man beakta att

 • kurser som beviljats för år 2021 måste inledas år 2021, dvs. den första perioden av en kurs kan inte flyttas till år 2022. Däremot kan fortsättningsperioderna av kurser som börjar år 2021 flyttas till år 2022. Det är möjligt att tänja på de tider inom vilka rehabiliteringsperioderna enligt servicebeskrivningarna ska genomföras.
 • de nya tidpunkterna för kurserna ska så fort som möjligt föras in i rehabiliteringskurssystemet via extranätet.

När en kurs eller en fortsättningsperiod av en kurs flyttas fram ska serviceproducenten diskutera den nya tidpunkten med klienten och kontrollera att klientens situation fortfarande är sådan att det är ändamålsenligt för honom eller henne att delta i kursen.

 • Om kursen har flyttats så långt framåt i tiden att klienten vad åldern beträffar inte längre hör till målgruppen, kan FPA fatta beslut om en sådan kurs för klienten som riktar sig till personer i klientens ålder. Om FPA har tillräckliga uppgifter för att meddela ett nytt rehabiliteringsbeslut behöver inget nytt läkarutlåtande lämnas in.
 • Om det har skett en klar förändring i klientens hälsotillstånd sedan kursen beviljades och kursen inte längre är lämplig för klienten ska serviceproducenten meddela FPA och klienten detta. Berätta för klienten att FPA kommer att ta kontakt.
 • Om FPA söker en annan rehabiliteringsform, som är lämplig för klienten, bedömer FPA från fall till fall om klienten bör lämna in ett nytt läkarutlåtande som bilaga till ansökan.
 • Om klienten flyttar till en annan kurs med samma innehåll behövs inget nytt läkarutlåtande.

Om det finns klienter som inte vill delta i planerad rehabilitering ska serviceproducenten komma överens med klienterna i fråga om ändringar i kurserna och kontakta FPA via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Kurssimuutos” I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • namnet på kursen.

på vilket sätt klientens deltagande i kursen ändras (t.ex. deltar inte alls, flyttas fram).
Uppgifter om ändringen ska skickas som en separat fil för varje klient.
Serviceproducenter som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Utökande av antalet klientplatser på en kurs

En del av klienterna kan ha flyttat från en kurs till en annan på grund av coronaläget. En serviceproducent kan om den vill be FPA lägga till två klientplatser på en kurs i situationer där det finns högst två lediga platser på kursen och minst en klient har flyttat till kursen från en annan kurs.

Begäran om utökande av antalet klientplatser ska skickas per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
Serviceproducenten ska se till att rehabiliteringen, trots det större antalet klienter, genomförs i enlighet med servicebeskrivningen.

Genomförande av kurser i öppen vård på distans

Följande kurser i öppen vård kan genomföras som distansrehabilitering:

 • OPI-kurser
 • ITU-kurser
 • TULES-kurser i öppen vård.

Familjerehabilitering (LAKU)

Familjerehabilitering (LAKU) kan i enlighet med servicebeskrivningen genomföras delvis på distans.

Om familjerehabiliteringen har varit avbruten på grund av coronaläget (man har till exempel inte kunnat genomföra ett rehabiliteringsveckoslut) och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut löper ut senast 30.9.2021

 • kan giltighetstiden för beslutet förlängas med högst 6 månader. Ett nytt läkarutlåtande behövs inte.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • rehabiliteringstjänsten.

Uppgifter om ändringen ska skickas som en separat fil för varje klient.
Serviceproducenter som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 239).

Min egen väg-rehabilitering

Inom Min egen väg-rehabilitering är det möjligt att genomföra alla individuella besök och gruppbesök på distans.

Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning

Det är möjligt att genomföra prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering på distans, när det är lämpligt med tanke på klientens sjukdomstillstånd.

Yrkesinriktad rehabilitering

Genomförande av yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering (yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK), NUOTTI-coachning, individuell KIILA-rehabilitering) ska också under coronaepidemin genomföras inom den tid som anges i servicebeskrivningen.

Om rehabiliteringen har varit avbruten på grund av coronaläget och det inte går att genomföra rehabiliteringen inom den tid som anges i servicebeskrivningen, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att genomföra rehabiliteringen.

FPA ska kontaktas via en skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan ammatillisen kuntoutuspalvelun toteutuminen”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • rehabiliteringstjänsten
 • orsakerna till att genomförandet av rehabiliteringen har fördröjts
 • en plan för när och hur rehabiliteringen kommer att genomföras.

NUOTTI-coachning

Coachningen kan undantagsvis genomföras också per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

Det är möjligt att ordna yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar helt och hållet på distans.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

De anvisningar för sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering som ska tillämpas i den rådande undantagssituationen har publicerats i meddelandet Anvisningar om genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) under coronaepidemin.

Vid genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering ska serviceproducenten beakta de förbehåll gällande distansrehabilitering som anges i det här meddelandet:

 • Allmänt om genomförande av distansrehabilitering
 • Besök, möten och öppenvårdsdagar på distans.

KIILA-rehabilitering (individuell rehabilitering och rehabilitering i kursform)

I fråga om KIILA-rehabilitering kan besök av en sakkunnig, individuella öppenvårdsdagar, dygn i öppen vård (rehabiliteringsdagar i öppen vård), besök för individuell träning (grupperiod) och individuella besök genomföras som distansrehabilitering.

Yrkesinriktade rehabiliteringskurser för arbetslivskompetens (TAITO-kurser)

Enligt servicebeskrivningen kan klienten utföra 30 dygn av arbetspraktiken i serviceproducentens lokaler för arbetsprövning, vid ett socialt företag eller i verkstäder med kommuner, stiftelser, organisationer, föreningar eller sammanslutningar som huvudmän, om det inte går att hitta en annan praktikplats. På grund av coronaläget kan klienten, om han eller hon vill, stanna på en sådan plats hela praktiktiden (70 dygn), om det inte går att genomföra arbetspraktiken på en extern arbetsplats (t.ex. om en lämplig extern arbetsplats inte kan hittas). Också i sådana fall fortsätter serviceproducenten att söka en extern arbetsplats för klienten.

Om klienten efter 30 dygn inte är villig att fortsätta arbetspraktiken i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid ett socialt företag eller i en verkstad, ska serviceproducenten tala med klienten om att rehabiliteringen måste avbrytas och vid behov kontakta FPA.

Rehabiliteringsrapporten ska innehålla en redogörelse för orsakerna till att arbetspraktiken i sin helhet har genomförts i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid ett socialt företag eller i en verkstad.

Andra anvisningar för undantagssituationen

Fakturering av rehabiliteringskostnader i akuta fall av exponering för coronasmitta

Serviceproducenten får fakturera kostnaderna för den första rehabiliteringsdag som inte genomförts om

 • klienten eller en närstående som ska delta i rehabiliteringen akut har fått förhinder att delta på grund av exponering för coronasmitta och serviceproducenten har haft kostnader för den rehabilitering som har planerats för dagen i fråga.

Anvisningen gäller bara de rehabiliteringstjänster där servicebeskrivningen innehåller motsvarande skrivningar gällande faktureringen vid plötsligt insjuknande.

Observera att faktureringen av en rehabiliteringsdag som inte genomförts minskar det antal rehabiliteringsdagar som klienten har kvar.

Förfarande om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen

FPA rekommenderar att rehabiliteringen avbryts om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen. Man ska följa myndigheternas anvisningar för situationen.

Coronarelaterade resor, liksom också vanliga rehabiliteringsresor, ersätts i enlighet med sjukförsäkringslagen. När en klient ska åka hem från serviceproducenten kan klienten eller serviceproducenten beställa en taxiresa från FPA:s beställningscentral i regionen. Taxiresan beställs via beställningscentralen för den region där serviceproducenten har sitt verksamhetsställe. Klienten kan anlita FPA-taxi om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att klienten på grund av sitt hälsotillstånd behöver taxi och ger klienten intyget SV 67r.  Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beställer taxin för hemresan behövs det inte något intyg.

Användande av lokaler utanför slutenvårdsenheten för att kunna hålla trygga avstånd under multiprofessionell rehabilitering

I servicebeskrivningarna för rehabiliteringstjänsterna beskrivs i hurdana lokaler serviceproducenten kan genomföra rehabiliteringen. I en del av servicebeskrivningarna anges att de lokaler som används vid rehabiliteringen ska ligga i serviceproducentens slutenvårdsenhet.

På grund av coronaläget kan serviceproducenterna undantagsvis genomföra multiprofessionell rehabilitering också i andra rehabiliteringslokaler utanför slutenvårdsenheten, om detta är nödvändigt för att det ska gå att hålla avstånd och om serviceproducenten bedömer att det är tryggare för klienterna att rehabiliteringen genomförs i andra rehabiliteringslokaler.

Då andra rehabiliteringslokaler används ska bland annat följande beaktas:

 • målgruppen för rehabiliteringstjänsten, dvs. om det är tillräckligt enkelt för klienterna att ta sig till de andra rehabiliteringslokalerna
 • serviceproducenten ska ordna transport till rehabiliteringslokalerna om lokalerna inte ligger på lämpligt promenadavstånd för målgruppen
 • serviceproducenten ansvarar för att det försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen gäller också under rehabilitering som äger rum i andra lokaler.

En medlem i den personal som tillhandahåller multiprofessionell rehabilitering kan, på grund av coronaläget, genomföra sin andel av rehabiliteringsprogrammet med hjälp av distansförbindelse

Om någon medlem i den personal som tillhandahåller multiprofessionell rehabilitering på grund av coronaläget inte kan genomföra sig andel av rehabiliteringsprogrammet vid serviceproducentens verksamhetsställe, kan en del av personalen genomföra sin andel av rehabiliteringsprogrammet med hjälp av distansförbindelse.

Anvisningen gäller följande rehabiliteringstjänster:

 • rehabiliteringskurser
 • anpassningskurser
 • multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning
 • familjerehabilitering (LAKU), rehabiliteringsveckoslut
 • yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • yrkesinriktade rehabiliteringskurser för arbetslivskompetens, s.k. TAITO-kurser.

Det kan t.ex. vara fråga om situationer

 • där en medlem av personalen arbetar på heltid inom hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har bestämt att personalen inom hälso- och sjukvården på grund av coronaläget inte får delta i sammankomster utanför arbetsplatsen eller
 • där en medlem av personalen på grund av sitt eget hälsotillstånd inte kan delta i genomförandet av rehabiliteringen vid serviceproducentens verksamhetsställe.

Om servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten innehåller specifikationer som gäller personalens medverkan i rehabiliteringen på distans ska serviceproducenten följa servicebeskrivningen i stället för den här anvisningen.

 • Ett exempel är servicebeskrivningen för multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, där det finns specifikationer gällande genomförande av rehabiliteringen med hjälp av distansförbindelse.

Då rehabiliteringsprogrammet genomförs med hjälp av distansförbindelse ska följande beaktas:

 • Det rehabiliteringsprogram som genomförs med hjälp av distansförbindelse ska lämpa sig att genomföras på distans för klienten eller klientgruppen i fråga.

Genomförande av rehabilitering med hjälp av distansförbindelse

 • i fråga om en enskild klient och/eller anhörig: om klienten eller den anhöriga så vill, ska serviceproducenten se till att en medlem av teamet eller den specialiserade personalen som känner klienten/den anhöriga finns på plats i rehabiliteringslokalen medan rehabiliteringsprogrammet genomförs
 • i fråga om en grupp: serviceproducenten ska se till att en medlem av teamet eller den specialiserade personalen som känner gruppmedlemmarna är på plats i rehabiliteringslokalen medan rehabiliteringsprogrammet genomförs.

Annat viktigt att beakta

Serviceproducenterna har i sitt anbud förbundit sig att genomföra rehabiliteringstjänster för ett på förhand fastställt antal klienter. På grund av den exceptionella situationen kan de angivna antalen klienter ändå inte tills vidare anses vara bindande för serviceproducenterna.

En stor del av personalen inom förmånshandläggningen vid FPA arbetar fortfarande på distans. FPA kan skicka handlingar som gäller rehabiliteringsbeslut till serviceproducenterna per post och med skyddad e-post.

Serviceproducenterna ska följa aktualitetsmeddelandena gällande rehabiliteringstjänster på adressen kela.fi/web/sv/samarbetspartner-rehabiliteringstjanster-aktuellt-om-rehabilitering.

Aktualitetsmeddelanden som gäller coronaläget finns samlade på en egen sida på adressen www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-corona.

Svar på frågor som gäller coronaläget finns också (på finska) på sidan Usein kysyttyä koronatilanteesta på adressen kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-usein-kysyttya.

Eventuella frågor ska skickas per e-post på adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas för den tid man deltar i rehabilitering.

Om en klient har frågor som gäller rehabiliteringspenningen ska han eller hon uppmanas att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/mittfpa) eller per telefon på numret 020 692 225.  FPA utreder sådant som gäller utbetalningen av rehabiliteringspenning.

Klienten kan ansöka om rehabiliteringspenning också för rehabilitering som genomförts på distans. Med tanke på rehabiliteringspenningen är det viktigt att en rehabiliteringsdag i öppen vård i sin helhet omfattar minst 4 timmar.

Serviceproducenten ska göra upp ett deltagarintyg för klienten också över en rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförts på distans. Läs svaret på frågan Hur ska jag gå till väga för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut rätt till den som deltar i rehabilitering?