Förhandsmeddelande om kommande ändringar i rehabiliteringen Min egen väg

Min egen väg-rehabilitering har tillhandahållits sedan 1.4.2021 och fram till slutet av september har ungefär 850 rehabiliteringsbeslut fattats. FPA uppskattade på förhand att man år 2021 skulle få högst 270 nya klienter till den finska tjänsten och högst 20 nya klienter till den svenska tjänsten.

FPA ordnar och ersätter Min egen väg-rehabilitering i enlighet med lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) inom ramen för det penningbelopp som riksdagen årligen beviljar.

På grund av att efterfrågan på Min egen väg-rehabilitering har varit större än väntat föreslår FPA att det görs ändringar i servicebeskrivningen och att antalet nya klientbeslut begränsas samt att det årliga antalet klienter preciseras. Ytterligare föreslås att den totala längden på rehabiliteringen begränsas till ett år. Avsikten med ändringen är att göra det möjligt att tillhandahålla rehabiliteringstjänster för så många klienter som möjligt också i framtiden.

För att garantera att finansieringen räcker till kan FPA vid behov tvingas fastställa nationella och regionala kvoter för antalet positiva beslut. Om det behövs tas kvoterna i bruk redan år 2022.

De ändringar som föreslås i Min egen väg-rehabiliteringen orsakar ändringar också i de allmänna avtalsvillkoren för den här rehabiliteringstjänsten.
De föreslagna åtgärderna är nödvändiga för att FPA ska kunna ordna och ersätta Min egen väg-rehabilitering inom ramen för det anslag som riksdagen beviljar för rehabilitering enligt prövning.

De föreslagna ändringarna börjar gälla efter en övergångsperiod som fastställs av FPA eller tidigast 3 månader efter att FPA har informerat serviceproducenten om avtalsändringen.

Ett möte där serviceproducenterna informeras om de kommande ändringarna ordnas 9.11.2021.

Förhandsfrågor kan skickas på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi

Frågorna besvaras på informationsmötet.