Genomförande av FPA:s rehabiliteringstjänster från och med 1.6.2020

Denna anvisning gäller från och med 1.6.2020 tills vidare.

Finlands regering har informerat om att restriktionerna på grund av coronavirusepidemin avvecklas gradvis. Regeringens riktlinjer inverkar också på genomförandet av de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar.

Från och med 1.6.2020

 • kan serviceproducenterna återuppta rehabilitering som inbegriper fysiska möten i alla rehabiliteringstjänster
 • kan serviceproducenterna fortsätta med rehabilitering i form av distansrehabilitering i realtid i de tjänster där detta är möjligt. Distansrehabilitering tillämpas när klienten och serviceproducenten tillsammans anser att det är bättre att genomföra rehabiliteringen på distans.
 • ska serviceproducenterna vid genomförande av rehabilitering beakta Finlands regerings riktlinjer gällande restriktionerna för sammankomster och myndigheternas anvisningar om riskgrupper, effektiviserad hygien, säkerhetsavstånd och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Rehabiliteringstjänsterna har till vissa delar avbrutits på grund av coronavirusepidemin. Serviceproducenten bedömer och meddelar klienten när man kan återuppta rehabilitering som inbegriper fysiska möten. Klienten bedömer själv om han eller hon vill delta i rehabilitering som inbegriper fysiska möten. Om serviceproducenten på grund av epidemin inte tillhandahåller en rehabiliteringstjänst och klienten omedelbart vill fortsätta med rehabiliteringen kan klienten välja en ny serviceproducent.

Om rehabiliteringen inte hinner genomföras under den tid rehabiliteringsbeslutet gäller kan klienten, serviceproducenten eller hälso- och sjukvården kontakta FPA så att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet kan förlängas.

Meddelande till FPA om att rehabiliteringstjänster inleds eller återupptas

Serviceproducenten ska meddela FPA om en rehabiliteringstjänst inte inleds eller återupptas 1.6.2020 eller om uppgiften om avbrott avviker från det som meddelats tidigare. Det här ska meddelas FPA gällande följande tjänster:

 • Rehabiliterings- och anpassningskurser
 • Multiprofessionell individuell rehabilitering
 • Familjerehabilitering (LAKU)
 • TEAK-rehabilitering
 • Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • NUOTTI-coachning
 • Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningar


Följande uppgifter ska skickas per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi:

 • Uppgift om rehabiliteringstjänster, där genomförandet avbryts tillfälligt eller där uppgiften om avbrott avviker från det som meddelats tidigare.
  •  Om en del av tjänsterna avbryts men en del fortsätter, behövs meddelande om vilka tjänster som fortsätter.
 • Uppgift om för vilken tid tjänsterna avbryts.
 • Serviceproducentens kontaktinformation (namn, telefonnummer och e-postadress) under tiden för avbrottet. Serviceproducenten kan uppge olika kontaktuppgifter för
  • avtalsrelaterade ärenden
  • ärenden som gäller rehabiliteringsklienters beslut.

Skickandet av rehabiliteringsbeslut

En stor del av personalen inom förmånshandläggningen vid FPA arbetar fortfarande på distans. FPA kan skicka handlingar som gäller rehabiliteringsbeslut till serviceproducenterna per post och med skyddad e-post.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas för den tid man deltar i rehabilitering. Om en klient har frågor som gäller rehabiliteringspenningen ska han eller hon uppmanas att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225.  FPA utreder sådant som gäller utbetalning av rehabiliteringspenning.

Läs mer i anvisningen för serviceproducenter om hur man ska förfara för att rehabiliteringspenningen ska betalas korrekt till en klient som deltar i rehabilitering.

Preciseringar gällande olika rehabiliteringsformer

Rehabiliterings- och anpassningskurser

Serviceproducenten

 • kan genomföra kurser som inbegriper fysiska möten från och med 1.6.2020
 • kan inte genomföra kurserna på distans
 • ska beakta rekommendationerna gällande riskgrupper vid genomförandet av kurser 
 • ska bedöma förutsättningarna att genomföra rehabilitering i grupp och vid behov flytta fram kurserna.

Då kurser flyttas fram bör man beakta att

 • kurser som beviljats för år 2020 ska börja år 2020, dvs. den första perioden av en kurs kan inte flyttas till år 2021. Däremot kan fortsättningsperioderna av kurser som börjar år 2020 flyttas till år 2021. Det är möjligt att tänja på de tider inom vilka rehabiliteringsperioderna enligt servicebeskrivningarna ska genomföras.
 • om kurser flyttas fram ska serviceproducenten så fort som möjligt föra in de nya tidpunkterna för kurserna via extranätet 
 • serviceproducenten redan i det här skedet kan inhibera kurser som planerats för slutet av år 2020 om serviceproducenten bedömer att det på grund av coronavirusläget inte kommer tillräckligt med kunder på kurserna.

Meddelande om kurser som inhiberas ska skickas till FPA per e-post (kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi). 

Om det finns klienter som inte vill delta i planerad rehabilitering ska serviceproducenten komma överens med klienterna om saken och meddela FPA ändringarna via skyddad e-post. Utifrån meddelandena justerar FPA klienternas rehabiliteringsbeslut.

Skriv som rubrik i e-postmeddelandet: Ändring som gäller kurs

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • kursens namn
 • på vilket sätt klientens deltagande i kursen ändras (t.ex. deltar inte alls, flyttas fram).

Skicka uppgift om ändringarna som en separat fil för varje klient.

Skicka uppgifterna till någondera av följande e-postadresser:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi

Om du inte kan använda skyddad e-post kan du meddela ändringarna per telefon till numret för samarbetspartner (020 692 235).

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Serviceproducenten

 • kan genomföra rehabilitering som inbegriper fysiska möten både individuellt och i grupp från och med 1.6.2020
 • ska beakta rekommendationerna gällande riskgrupper vid genomförandet av rehabilitering
 • kan genomföra individuell rehabilitering också på distans (frånsett vattenterapi och ridterapi).

Serviceproducenten kan undantagsvis genomföra psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering också per telefon. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika bra då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Gruppterapi kan inte genomföras på distans. Serviceproducenten ska kontakta klienterna och tillsammans med dem bedöma förutsättningarna för att genomföra grupprehabiliteringen. Vid behov flyttar serviceproducenten grupprehabiliteringen till en senare tidpunkt.

FPA kan vid behov förlänga giltighetstiden för rehabiliteringsbeslut som gäller individuell terapi med högst 6 månader i situationer där giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet har upphört eller upphör före 30.9. När det gäller klienter i individuell terapi för vilka det är skäl att förlänga giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet ska meddelande skickas till FPA via skyddad e-post i situationer, där

 • giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut håller på att gå ut
 • klienten inte får någon ny rehabiliteringsplan i tid på grund av coronaepidemin.

I fråga om gruppterapi kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med en tid som motsvarar längden på avbrottet i gruppens verksamhet. Skicka personuppgifter till FPA via skyddad e-post om de klienter i gruppterapi för vilka det finns skäl att förlänga giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet på grund av att gruppens verksamhet har avbrutits. Ytterligare behövs uppgift om hur länge gruppterapin har varit avbruten.

Förlängning av giltighetstiden för rehabiliteringsbeslut

Skicka ett meddelande till FPA via skyddad e-post när giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut håller på att gå ut, senast 1 månad innan rehabiliteringen tar slut.

Skriv som rubrik i e-postmeddelandet: Krävande rehabilitering, fortsatt terapi, försäkringsdistriktets namn

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • rehabiliteringsåtgärd
 • datum då beslutets giltighetstid upphör
 • längden på ett eventuellt avbrott i terapin
 • uppgift om att rehabiliteringsplanen inte fåtts i tid.

Skicka dessutom varje klients terapirapport som en separat fil.

Skicka uppgifterna till någondera av följande e-postadresser:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi

Om du inte kan använda skyddad e-post kan du skicka terapirapporten per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Rehabiliterande psykoterapi

Serviceproducenten

 • kan genomföra rehabiliterande psykoterapi i form av fysiska möten från och med 1.6.2020
 • kan fortsättningsvis genomföra rehabiliterande psykoterapi också på distans.

Individuell terapi, parterapi och familjeterapi kan undantagsvis genomföras också per telefon. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika bra då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Rehabiliterande psykoterapi som beviljats i form av gruppterapi kan genomföras på distans i realtid om

 • varje medlem i gruppen är villig att fortsätta med gruppterapin på distans
 • varje medlem i gruppen har möjligheter och teknisk beredskap att delta i distansrehabiliteringen
 • varje medlem i gruppen har möjlighet att använda ett rum där han eller hon kan delta i distansrehabiliteringen med bevarat integritetsskydd.

Terapeuten ska dessutom se till att han eller hon har en handlingsmodell för situationer

 • där en klient under distansterapin t.ex. blir ångestfylld eller får en panikattack (klientsäkerhet)
 • där en klient/klienter stöter på tekniska svårigheter, så att inte terapitiden går åt till att lösa tekniska problem.

Terapeuten ska se till att datasäkerheten för varje klients del följer Valviras anvisningar och att integritetsskyddet för klienterna bevaras.

Multiprofessionell individuell rehabilitering (enligt prövning och krävande)

Serviceproducenten

 • kan genomföra multiprofessionell individuell rehabilitering i form av fysiska möten från och med 1.6.2020
 • ska beakta rekommendationerna gällande riskgrupper vid genomförandet av rehabiliteringen.

Multiprofessionell individuell rehabilitering kan inte ordnas på distans. Vid behov kan giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut i enlighet med rehabiliteringsplanen förlängas med högst 6 månader i situationer, där giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet har upphört eller upphör före 30.9.

Förlängning av giltighetstiden för rehabiliteringsbeslut

Skicka ett meddelande via skyddad e-post då det är skäl att förlänga giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut, så att den multiprofessionella individuella rehabiliteringen kan genomföras i sin helhet.

Skriv som rubrik i e-postmeddelandet: Multiprofessionell individuell rehabilitering och försäkringsdistriktets namn

 • klientens namn
 • klientens personbeteckning
 • rehabiliteringsåtgärd
 • datum då beslutets giltighetstid upphör.

Skicka uppgifterna till någondera av följande e-postadresser:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi

Om du inte kan använda skyddad e-post kan du skicka terapirapporten per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Familjerehabilitering (LAKU)

Serviceproducenten kan genomföra familjerehabilitering (LAKU) i form av fysiska möten från och med 1.6.2020. Det är också möjligt att ordna familjerehabilitering (LAKU) på distans.

NUOTTI-coachning

Serviceproducenten kan genomföra NUOTTI-coachning i form av fysiska möten från och med 1.6.2020. Det är också möjligt att ordna NUOTTI-coachning på distans.  Coachningen kan undantagsvis genomföras också per telefon. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika bra då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

Serviceproducenten kan genomföra yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar i form av fysiska möten från och med 1.6.2020. Det är också möjligt att ordna utredningarna i sin helhet på distans.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Serviceproducenten kan genomföra sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering i form av fysiska möten från och med 1.6.2020. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) kan inte ordnas på distans. Om tjänsten inbegriper rehabilitering i grupp ska serviceproducenten beakta de rekommendationer som gäller riskgrupper. 

KIILA-rehabilitering

Serviceproducenten kan genomföra KIILA-rehabilitering i form av fysiska möten från och med 1.6.2020.

KIILA-kurser som börjat år 2019 och där endast den avslutande perioden och de sista individuella besöken återstår kan slutföras i form av distansrehabilitering.

Individuella tjänster och kurstjänster som börjar år 2020 kan i enlighet med servicebeskrivningen genomföras delvis på distans.

Serviceproducenten ska beakta rekommendationerna gällande riskgrupper vid genomförandet.

Beakta myndigheternas anvisningar och meddelanden gällande förfaranden i coronavirusläget:

www.thl/corona

www.stm.fi/coronavirus-beredskap

 

Läs mer: