Svara på enkäten och hjälp oss att förbättra FPA:s tjänster för offentliga och privata organisationer

FPA ber sina organisationskunder och samarbetspartner att ge sin åsikt om hur väl FPA:s tjänster fungerar och om planerna på hur de kan utvecklas. Svara på webbenkäten senast 19.11 och var med och påverka utvecklingen av FPA:s tjänster.

Vi följer aktiv med våra företags- och organisationskunders erfarenheter och önskningar gällande våra tjänster, och vi ordnar en kort webbenkät i oktober—november. Syftet med enkäten är att få en helhetsbedömning gällande FPA:s tjänster samt att samla in information om kanalerna för kommunikation och kundbetjäning. Informationen används för att utveckla tjänsterna.

Du hör till målgruppen för enkäten om du i ditt arbete sköter FPA-ärenden och du arbetar t.ex.

  • vid ett privat företag eller bolag
  • vid en offentlig organisation, såsom hos staten, en kommun eller en församling
  • vid en stiftelse eller en förening.

Svara på enkäten senast 19.11.2021

Besvara enkäten och var med och påverka.

Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt och på ett sådant sätt att svaren inte kan förknippas med en enskild uppgiftslämnare. Svaren används endast för att utveckla tjänsterna.

Resultaten publiceras i några av FPA:s kanaler i början av år 2022.

Enkäten genomförs av FPA:s enhet för utveckling av kundrelationstjänster. Gruppen för digital datainsamling ansvarar för insamlingen av uppgifterna.

Mer information om enkäten får du på adressen asiakkuus.kehittamisyksikko@kela.fi.