Undantagsförfarandena inom FPA-rehabiliteringen och ersättningen av extra kostnader som orsakats av coronaepidemin upphör 31.5.2022

Efter den 31 maj betalar FPA inte längre ersättning för extra kostnader som beror på coronaepidemin. De anvisningar om undantagsförfaranden som tidigare meddelats gällande genomförandet av FPA:s rehabiliteringstjänster upphör att gälla vid utgången av maj.

FPA har tillfälligt betalat ersättning för sådana extra kostnader som orsakats av coronaepidemin och det har varit möjligt att tillämpa undantagsförfaranden vid genomförandet av rehabiliteringen. I och med att coronaepidemins samhälleliga konsekvenser har minskat betalar FPA inte längre ersättning för coronarelaterade extra kostnader (inkvartering samt skydd och hygien), och de undantagsförfaranden som infördes på grund av coronaepidemin kan inte längre tillämpas från och med 1.6.2022.

Ersättning av extra kostnader som orsakats av coronaepidemin

Från och med sommaren 2020 har FPA ersatt producenterna av rehabiliteringstjänster för kostnader för inkvartering av klienter samt för skydd och hygien. FPA betalar inte längre ersättning för extra kostnader från och med 1.6.2022.

FPA ersätter dock sådana extra kostnader som orsakats av coronaepidemin och som uppkommit före 1.6.2022 även om faktureringen sker efter 31.5.2022, eftersom kostnaderna enligt avtalet ska faktureras inom två månader.

De undantagsförfaranden som tillämpats på grund av coronaepidemin upphör

Från och med 1.6.2022 ska rehabiliteringstjänsterna genomföras på det sätt som anges i servicebeskrivningen. Vid frågor som gäller genomförandet av rehabiliteringen, kontakta FPA:s servicenummer för samarbetspartner (tfn 020 692 239).

FPA kan skicka handlingar som gäller rehabiliteringsbeslut till serviceproducenterna per post och via skyddad e-post.

Tidigare meddelanden

Tidigare meddelanden och anvisningar om de undantagsförfaranden som tillämpats på grund av coronaepidemin finns på sidan Meddelanden om coronavirusläget.