Insamling och sändning av uppgifter

Utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter utgör en del av klientens rehabiliteringsprocess och FPA:s rapporteringssystem. Utifrån rapporterna utvecklar FPA rehabiliteringstjänsterna i en ännu mer klient- och målorienterad riktning. Serviceproducenten ska samla in utvärderingsuppgifter av klienterna och skicka uppgifterna till FPA.

System för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Skicka de insamlade uppgifterna via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat.

Logga in i tjänsten

Insamling av uppgifter av klienten

Informera klienten om att rehabiliteringsresultaten följs upp, ge klienten FPA:s broschyr och be om skriftligt samtycke till att uppgifter får skickas till FPA.

Det är frivilligt för klienten att medverka i uppföljningen av rehabiliteringens effekter. Vare sig klienten väljer att ge sitt samtycke eller inte, påverkar det inte innehållet i de rehabiliteringstjänster klienten får och inte heller klientens möjligheter att få FPA-rehabilitering i framtiden.

Anvisningar för hur uppgifter samlas in finns under Ytterligare information.

Sändning av uppgifter till FPA

Skicka uppgifterna till FPA via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat. Uppgifterna ska skickas före utgången av mars kalenderåret efter att mätningen genomfördes. Om mätningen exempelvis har genomförts 6.8.2019 ska uppgifterna vara hos FPA senast 31.3.2020.

Du kan utan tidsbegränsning skicka in resultaten också av den inledande mätningen för året före mätningsåret. Exempelvis är det möjligt att utan tidsbegränsning under våren 2017 skicka resultaten av inledande mätningar som gjorts 2015.  Syftet med den här flexibiliteten är att som referenspunkt till alla avslutande mätningar och uppföljningsmätningar också få en inledande mätning.

Så här identifierar du dig i systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Suomi.fi-identifikation har tagits i bruk i systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat 14.12.2019. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och identifieringsverktyg (suomi.fi).

Fullmakter

Ansök om rätt Suomi.fi-fullmakt så fort det är möjligt.

Du får anvisningar som gäller för din organisation då du klickar på rätt alternativ nedan.

För en hurdan organisations del sköter du ärenden?

Följande personer kan sköta ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare:

 • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag

Organisationen är något av följande:

 • en offentlig organisation
 • ett dödsbo
 • en näringssammanslutning
 • en beskattningssammanslutning
 • en samfälld förmån
 • en förening
 • en stiftelse
 • ett utländskt företag eller en utländsk person
 • ett företag vars firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget

Organisationen kan redan använda Suomi.fi-fullmakter.

För systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster.

Ta fullmakten i bruk så fort som möjligt. Du kan administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten. När alla användare i organisationen har fått rätt Suomi.fi-fullmakter kan du sluta upprätthålla Katso-behörigheterna

Logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Följande personer kan sköta ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare:

 • affärsidkare och yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • verkställande direktörer och ensamma firmatecknare för aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag.

Hurdan Katso-behörighet använder du?

De här organisationerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • offentliga organisationer
 • dödsbon
 • näringssammanslutningar
 • beskattningssammanslutningar
 • samfällda förmåner
 • föreningar
 • stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • företag vilkas firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget

Gör så här:

 1. Efter 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation (Befolkningsregistercentralen).
 2. Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat behöver du Katso-behörigheten Avsändare av uppföljningsresultat för rehabilitering.
 3. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av tjänstemannafunktionerna uppdateras på den här sidan. För systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (Befolkningsregistercentralen)

De här organisationerna kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • offentliga organisationer
 • dödsbon
 • näringssammanslutningar
 • beskattningssammanslutningar
 • samfällda förmåner
 • föreningar
 • stiftelser
 • utländska företag eller personer
 • företag vilkas firmateckningsregel inte tillåter att en person ensam representerar företaget

Gör så här:

 1. Certifiera Katso-underkoden i Katso-tjänsten senast 14.12.2019.
 2. Efter 14.12.2019 kan du logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation (Befolkningsregistercentralen).
 3. Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. För systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat behöver du Katso-behörigheten Avsändare av uppföljningsresultat för rehabilitering.
 4. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakten så fort det är möjligt. Informationen om ibruktagning av tjänstemannafunktionerna uppdateras på den här sidan. För systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (Befolkningsregistercentralen)
Valinta

Jatkokysymys

Lisätieto

Vastaus

Peruuta