Utvecklingsprojekt inom familjerehabiliteringen för barn

I de utvecklingsprojekt som gäller FPA:s familjerehabilitering för barn (LAKU och Etä-LAKU) och som genomfördes 2012–2018 utvecklades flerformig familjerehabilitering för barn i åldern 5–12 år och deras familjer.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

I projektet LAKU testades och utvärderades en modell för flexibel och flerformig familjerehabilitering och hur den lämpar sig för barn i åldern 5–12 år och deras familjer. Barnen hade en diagnostiserad neuropsykiatrisk störning och eventuellt samtidiga psykiatriska störningar. Barn under skolåldern kunde dessutom samtidigt ha beteendestörningar och störningar i känslolivet. Inom projektet Etä-LAKU genomfördes rehabiliteringstjänsten huvudsakligen i klienternas vardagsmiljöer.

Utöver det utvecklades samarbetet med lokala aktörer, såsom den kommunala primärvården, familje- och ungdomsrådgivningen samt sjukvårdsdistrikten.

Serviceproducenter inom LAKU-projektet var Osuuskunta Toivos verksamhetsställen i Helsingfors och Kotka samt Medifamilia Oy:s verksamhetsställen i Tammerfors och Uleåborg. Serviceproducenter inom Etä-LAKU var KoulutusAvain Oy i Kajana samt ODL Terveys i Rovaniemi.

Utvärderingsundersökningen som hänförde sig till projekten LAKU och Etä-LAKU gav information om den testade rehabiliteringsmodellens nytta och lämplighet för målgruppen. Undersökningen genomfördes av Miika Vuori, specialforskare vid FPA:s forskningsenhet, tillsammans med sin arbetsgrupp.

Publikationer (på finska)

Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajien näkökulma (Helda). Honkonen, Jarkko m.fl. FPA, Kuntoutusta kehittämässä 4/2018.

Kelan kehittämän monimuotoisen perhekuntoutuksen tuloksellisuus, soveltuvuus ja hyväksyttävyys (Helda). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Helsingfors: FPA, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 11, 2018.

Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa (Helda). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Lääkärilehti, 2018.

Vanhemmuuteen liittyvät huolenaiheet ja psyykkinen hyvinvointi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten huoltajilla (Helda). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Kuntoutus, 2017.

Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders (NCBI). Vuori, Miika m.fl. Child Care Health Dev, 2017.

Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta (Helda). Jaakonsaari, Mikko och Karttunen, Auli. FPA, Työpapereita 117, 2017

Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet (HELDA). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 2, 2016.

Monimuotoisen neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen seurantatutkimus (Helda) Tutkimusprotokolla. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. FPA, Työpapereita 82, 2015

Psykososiaaliset perheinterventiot lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoidossa. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Duodecim, 2015.

Videor från slutseminariet för projekten LAKU och Etä-LAKU (på finska)

Voidaanko lasten käytöshäiriöitä tunnistaa varhain ja hoitaa tehokkaasti? (YouTube)
Andre Sourander, professor i barnpsykiatri, Åbo universitet.
Perheen kokemuksia kuntoutuksesta, intervju med Riina Ngueyn (YouTube).
Verkostoyhteistyön toteutuminen kuntoutuksessa (YouTube) Tiina Tirkkonen, Medifamilia.
LAKU-kuntoutuksen vahvuudet ja heikkoudet opiskeluvalmennukseen (YouTube) Sara Vataja, Osuuskunta Toivo.
Kotona tapahtuvan LAKU-kuntoutuksen käytännön toteuttaminen (YouTube) Sirkka Makkonen, KoulutusAvain.
Perheen näkökulma kotona tapahtuvaan LAKU-kuntoutukseen (YouTube) Mika Toivonen, stiftelsen Oulun Diakonissalaitos sr.
Huomaa hyvä lapsessa ja tue kasvua myönteisellä otteella! (YouTube) Kaisa Vuorinen, speciallärare, doktorand, CEO, Positiivinen CV.
Monimuotoinen perhekuntoutus lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmien hoidossa (YouTube) Miika Vuori, specialforskare, FPA.

Ytterligare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi