Projektet Oma väylä

Projektet utgjorde ett led i samhällsgarantin för unga. Syftet med samhällsgarantin var att hjälpa unga att hitta en utbildningsplats och komma ut i arbetslivet samt att förebygga marginalisering och utdragen arbetslöshet. Projektet genomfördes under åren 2014–2018.

I projektet utvecklades och testades en modell med individuell rehabilitering och grupprehabilitering för unga vuxna i åldern 18–35 år som har en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning, såsom en autismspektrumstörning eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, och som behöver stöd i studierna och för att komma ut i arbetslivet.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Resultatet av utvecklingsarbetet inom projektet Oma väylä var ny praxis och nya arbetsmetoder (till exempel motivation, integrering av rehabiliteringen i vardagen samt grupprehabilitering) inom rehabiliteringen för personer med neuropsykiatriska störningar.

Serviceproducenter som deltog i projektet var Autismisäätiös verksamhetsställen i Helsingfors och Vanda, ProNeuron i Esbo, Attentio Oy i Jyväskylä, Wellmind Terveys Oy i Uleåborg samt stiftelsen Eduro i Rovaniemi.

Utvärderingsundersökningar gav information om den testade rehabiliteringsmodellens nytta och lämplighet för målgruppen och om hur utvecklingsmålen nåddes. Undersökningarna genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd.

I videon Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea, 9 min. (YouTube) berättar de serviceproducenter som deltog i projektet om utvecklingsarbetet och om sina erfarenheter av att delta i FPA:s utvecklingsprojekt. I videon talar även erfarenhetssakkunniga som deltagit rehabiliteringen.

Modeller som utvecklats inom projektet Oma väylä

De serviceproducenter som deltagit i utvecklingsarbetet inom projektet Oma väylä har utifrån olika teman utarbetat modeller för rehabiliteringen. Modellerna finns som bilagor i publikationen Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta (på finska, Helda).

Projektet hade följande utvecklingsteman:

  • Motivation
  • Integrering av rehabiliteringen i klients vardag
  • Grupprehabilitering

Videor från projektets slutseminarium (på finska)

Motivoiminen, 9 min. (YouTube) Mari Huhtiniemi och Tarja Pelkonen, Autismisäätiö sr, Helsingfors.
Arkeen vieminen, 9 min. (YouTube) Emmi Nousiainen, Attentio Oy.
Arkeen vieminen, 11 min. (YouTube) Sanna Kara och Marko Lahti, Autismisäätiö sr, Vanda.
Ryhmäkuntoutus, 5 min. (YouTube) Sanna Kähkönen och Marika Ravelin, stiftelsen Eduro.
Ryhmäkuntoutus, 11 min. (YouTube) Anna-Mari Andersson, ProNeuron.
Kehittämistyö prosessina 11 min. (YouTube) Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy.

Oma väylä -kuntoutuksen hyödyt ja koettu vaikuttavuus, 23 min. (YouTube) Kaija Appelqvist-Schmidlechner, docent, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd.
Havainnointi Oma väylä -kuntoutuksen tutkimuksessa, 20 min. (YouTube) Riikka Lämsä, PD, sjukskötare, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd.

Terveydenhuollon mahdollisuudet nuorten aikuisten neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa, 34 min. (YouTube) – Elina Santti, MKD, specialistläkare inom psykiatri.

Publikationer (på finska)

Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta (Helda). Salli Alanko & Riikka Lämsä (red.). FPA, Kuntoutusta kehittämässä 5/2018.

Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus (Helda). Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson Annamari. Helsingfors: FPA, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153/2018.

Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä –kuntoutuksessa (Helda). Arviointitutkimus. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 132/2017

Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi (Helda). Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 120/2017

Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus (Helda). Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 116/2017

Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 91/2016

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi