Publikationsserien Kuntoutusta kehittämässä – Skrivanvisningar 

I publikationsserien Kuntoutusta kehittämässä publiceras huvudsakligen sådana utredningar, översikter och rapporter från utvecklingsprojekt som gäller rehabilitering och som finansierats med stöd av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

Serien utkommer elektroniskt.