Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården

Syftet med statlig ersättning är att av statens medel betala ersättning

  • till den offentliga hälso- och sjukvården för vårdkostnader när den har tillhandahållit vård för en person
    • som inte har en hemkommun i Finland eller
    • som har en hemkommun i Finland, men en annan stat som tillämpar EU-lagstiftningen ansvarar för kostnaderna för personens sjukvårds- eller moderskapsförmåner.

  • till en kommun eller samkommun för kostnader för brådskande socialservice, när den har tillhandahållit nödvändig socialservice i form av mat, läkemedel eller tillfällig boendeservice för en person
    • som har fått ett nekande beslut om asyl och
    • som inte längre har rätt till mottagningstjänster.

Ersättningen för brådskande socialservice betalas för kostnader som uppkommit 1.1.2018 eller därefter.

Rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

En person ska påvisa sin rätt till sjukvård med ett giltigt intyg över rätt till vård, med undantag för brådskande vård. Hur personen ska påvisa sin rätt till vård och hur omfattande rätt till vård i Finland personen har beror på den EU-lagstiftning, det internationella avtal eller den nationella lagstiftning som tillämpas.

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden, tfn 020 635 1808 (vardagar kl. 9-16), kymenlaakso.kv@kela.fi. FPA försöker utreda om personen har rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

En legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården bedömer behovet av vård. Personen betalar då för vården motsvarande klientavgifter som invånarna i kommunen i fråga.

Rätt till brådskande socialservice

En person har rätt att i brådskande fall få socialservice som baserar sig på hens individuella behov så att hens rätt till nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras.

Bestämmelser i grundlagen förutsätter att det i kommunerna finns beredskap att svara på behov av brådskande hjälp. Också enligt socialvårdslagen ska behovet av socialservice bedömas i brådskande fall och brådskande service ordnas utan dröjsmål.
Beslutet om att brådskande socialservice ska ges fattas alltid av kommunen eller samkommunen.

Rätt till statlig ersättning

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för både primärvård och specialiserad sjukvård. Ersättning kan fås även för tjänster som är avgiftsfria för patienterna. Ersättning för kostnaderna för vården betalas till högst ett belopp som motsvarar beloppet av kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna och från vilket man dragit av de klientavgifter som tagits ut hos patienten.

Till ansökan om statlig ersättning ska fogas en kopia av personens intyg över rätt till vård, om det inte har rört sig om brådskande vård. FPA betalar ut den statliga ersättningen till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården. Ersättningarna betalas ut fyra gånger per kalenderår. När den offentliga hälso- och sjukvården ansöker om statlig ersättning för vårdkostnader får FPA samtidigt de uppgifter den behöver för att kunna sköta den mellanstatliga faktureringen av kostnaderna.

En kommun eller samkommun kan få statlig ersättning för kostnaderna för brådskande socialservice. Ersättning betalas för kostnader för mat, läkemedel och tillfällig boendeservice som tillhandahållits som nödvändig omsorg. Ett villkor för detta är att den brådskande socialservicen har getts en person som har fått ett negativt asylbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänster.

Till ansökan om statlig ersättning ska fogas en kopia av beslutet om att brådskande socialservice ges. FPA betalar ersättningen till kommunen eller samkommunen. Ersättningarna betalas ut fyra gånger per kalenderår.

Läs mer