Arbetsolycksfall, yrkessjukdom och trafikskada

När det gäller arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ska den offentliga hälso- och sjukvården i första hand ansöka om ersättning enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen från försäkringsbolaget eller utreda ärendet via Olycksfallsförsäkringscentralen (OFF).

Den offentliga hälso- och sjukvården ska i första hand ansöka om ersättning för trafikskador hos det ansvariga försäkringsbolaget eller utreda ärendet via Trafikförsäkringscentralen (TFC).

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

När det gäller förmåner som rör arbetsolycksfall och yrkessjukdomar är OFF förbindelseorgan i Finland mellan stater som tillämpar EU-lagstiftningen.

Om inte försäkringsbolaget eller OFF ersätter kostnaderna kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för dem hos FPA. Till ansökan ska då fogas OFF:s eller försäkringsbolagets skriftliga beslut eller meddelande om att det inte kan handlägga ansökan om ersättning.

Ersättning kan inte betalas för kostnaderna i en försenad ansökan. I lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns inte någon liknande bestämmelse om jämkning som i sjukförsäkringslagen utifrån vilken kostnader enligt en ansökan som lämnats in som försenad kunde ersättas.  

Om man redan hunnit betala ut ersättningen och det framgår att det var vårdkostnader för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, måste den offentliga hälso- och sjukvården betala tillbaka den felaktigt utbetalda ersättningen till FPA. 

Trafikskador

TFC är samarbetsorgan för alla försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkringsverksamhet i Finland. Det finns inga bestämmelser om ersättning för trafikskador i EU-lagstiftningen och därför tillämpar Finland sina egna bestämmelser i samband med trafikskador.

Om inte försäkringsbolaget eller TFC ersätter kostnaderna kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning för dem hos FPA. Till ansökan ska då fogas TFC:s eller försäkringsbolagets beslut om att TFC eller försäkringsbolaget inte kan handlägga ersättningsansökan eller att det inte rör sig om en trafikskada som ersätts enligt trafikförsäkringslagen.

Ersättning kan inte betalas för kostnaderna för en försenad ansökan. I lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns inte någon liknande bestämmelse om jämkning som i sjukförsäkringslagen utifrån vilken kostnader enligt en ansökan som lämnats in som försenad kunde ersättas.

Om man redan hunnit betala ut ersättningen och det framgår att det var vårdkostnader för en trafikskada, måste den offentliga hälso- och sjukvården betala tillbaka den felaktigt utbetalda ersättningen till FPA.

Läs mer