Förutsättningar för ersättning

Den kommun eller samkommun som anordnar offentlig hälso- och sjukvård eller socialvård har rätt till statlig ersättning. Ersättningen betalas alltid till den som är huvudman för den offentliga hälso- och sjukvården eller socialvården, inte till den enhet som tillhandahållit vården eller socialservicen.

Persongrupper som berörs av statlig ersättning

Statlig ersättning kan beviljas när följande personer har fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på basis av ett giltigt intyg över rätt till vård.

 1. En person som är sjukförsäkrad i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz vistas tillfälligt i Finland.

  Exempel: En tysk studerande som är sjukförsäkrad i Tyskland har kommit som utbytesstudent till Finland för ett läsår.

  Exempel: En italiensk turist som är sjukförsäkrad i Italien är på en veckas semesterresa i Finland.

 2. En person som inte är sjukförsäkrad i Finland och inte bosatt här, men vars sjukvårdskostnader Finland enligt EU-lagstiftningen svarar för.

  Exempel: En pensionstagare som är stadigvarande bosatt i Spanien och vars sjukvårdskostnader Finland svarar för.

 3. Pensionstagare som är bosatta i Finland för vars sjukvårdskostnader ett annat EU- eller EES-land  eller Schweiz svarar. Man har också rätt till statlig ersättning för pensionstagarens familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som står utanför arbetslivet och inte är pensionstagare.

  Exempel: En pensionstagare som är bosatt i Finland men för vars sjukvårdskostnader Polen svarar. Vården har getts utgående från hemkommunen och den statliga ersättningen betalas även om personen är sjukförsäkrad i Finland.

 4. En person som är bosatt i Finland och som är sjukförsäkrad i ett annat land som tillämpar EU-lagstiftningen. 
    
  Exempel: En sjöman som är bosatt i Finland arbetar ombord på ett fartyg som för estnisk flagg och är således sjukförsäkrad i Estland.

  Exempel: En gränsarbetare som är bosatt i Finland arbetar i Sverige och är således sjukförsäkrad i Sverige.

 5. En person som arbetar i Finland och som är sjukförsäkrad, arbetspensionsförsäkrad eller olycksfallsförsäkrad i Finland och som saknar hemkommun i Finland.

  Exempel: En gränsarbetare som är bosatt i Estland och arbetar i Finland, men som arbetar i Finland i så liten omfattning att det inte uppfyller villkoren för sjukförsäkring. Personen är dock arbetspensionsförsäkrad i Finland.

  Exempel: En person från Sverige som kommit till Finland för att arbeta ett år och som är sjukförsäkrad i Finland på grundval av arbetet.

 6. En person som saknar hemkommun i Finland på basis av en överenskommelse om social trygghet eller ett annat internationellt avtal.

  Exempel: En arbetstagare vid Nordiska investeringsbanken som bor och arbetar i Finland men saknar hemkommun här.

 7. En person som saknar hemkommun i Finland får vård enligt 14 § i folkhälsolagen eller 3 § 1 mom. i lagen om specialiserad sjukvård.

  Exempel: En indisk arbetstagare som beviljats EU:s blåkort och som har ett anställningsförhållande som gäller i Finland.

 8. En person från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz har sökt sig till Finland för planerad vård med ett förhandstillstånd (E 112 eller S2) enligt förordning (EG) nr 883/2004. 

  Exempel: En person som är sjukförsäkrad i Frankrike har genomgått en operation inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med förhandstillstånd (E112 eller S2) från en fransk institution.

 9. En person som saknar hemkommun i Finland får vård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar då endast om brådskande vård. En förutsättning för statlig ersättning är att kostnaderna för den brådskande vården inte har kunnat tas ut hos personen själv eller någon annan, exempelvis ett försäkringsbolag.

  Exempel: En person som vistas i Finland har fått brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det handlar om en så kallad papperslös person vars vistelse i landet myndigheterna inte känt till eller tillåtit. Personens hemland är okänt. Personens identitet har inte kunnat styrkas eftersom han inte har kunnat visa upp några som helst identitetshandlingar. Kostnaderna har inte kunnat tas ut hos honom och han har inte någon privat försäkring. 
    
  Exempel: En person som kommit tillfälligt till Finland från ett annat EU-land har fått brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personen har inget europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Ett sådant har inte kunnat fås från personens hemland eftersom hon inte omfattas av sjukförsäkringen i sitt hemland. Kostnaderna har inte kunnat tas ut hos henne och hon har inte någon privat försäkring.

Dessutom kan statlig ersättning beviljas när en kommun eller samkommun har tillhandahållit brådskande socialservice för en person som har fått ett negativt asylbeslut och som inte längre har rätt till mottagningstjänster. Med brådskande socialservice avses nödvändig omsorg i form av mat, läkemedel eller tillfällig boendeservice. Ersättningen betalas för kostnader som uppkommit 1.1.2018 eller därefter.