Hur man ansöker om ersättning

Man ska ansöka om statlig ersättning hos FPA inom ansökningstiden. Ersättning söks med blanketten Ansökan Statlig ersättning (Y 31r). Ersättning kan inte sökas elektroniskt.

Vem kan söka ersättning?

Offentliga hälso- och sjukvårdsenheter och enheter som tillhandahållit socialservice kan ansöka om statlig ersättning. Det bör emellertid noteras att ersättningen betalas endast till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården eller socialvården, det vill säga till kommunen eller samkommunen. En enhet som söker ersättning ska därför lämna uppgifter om den kommun eller samkommun som är dess huvudman i sin ansökan.

Ansökningstid

Statlig ersättning ska sökas hos FPA inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Kostnaderna kan inte ersättas om ansökan lämnas in försenad. I lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns inte någon bestämmelse om jämkning utifrån vilken kostnader enligt en ansökan som lämnats in som försenad kunde ersättas.

Exempel 1

Kunden har fått vård 15.10.2017. Ansökan om statlig ersättning måste ha inkommit till FPA senast 31.10.2018.

Exempel 2

Kunden har fått läkemedel som brådskande socialservice under tiden 2–16.1.2018. Ansökan om statlig ersättning måste ha inkommit till FPA senast 31.1.2019.

Ansökan Y 31r

Statlig ersättning ska sökas på blankett Y 31r, som kan skrivas ut på FPA:s webbplats. Blanketten är i pdf-format. Man kan fylla i blanketten på datorn och skriva ut den ifyllda blanketten. Ansökningsblanketten finns inte i tryckt form. Ansökan ska sändas till FPA som ett pappersdokument och den ska vara undertecknad. Till ansökan ska fogas en kopia

  • av det intyg med vilket patienten har påvisat sin rätt till vård, med undantag för fall då det varit fråga om brådskande vård eller
  • av beslutet om att brådskande socialservice ska ges.

Från ansökan Y 31 får FPA samtidigt de uppgifter den behöver för att kunna sköta den mellanstatliga faktureringen av kostnaderna.

Läs mer