Kostnader som ersätts

Statlig ersättning för hälso- och sjukvårdstjänster betalas utifrån kostnaderna för att ordna dem. Med detta avses de kostnader som hemkommunen för en patient som bor i en annan kommun skulle betala enligt hälso- och sjukvårdslagen om kommunen skulle vara tvungen att betala för vården.

Den statliga ersättningen motsvarar högst beloppet av kostnaderna för att ordna vården, och från beloppet har man dragit av de klientavgifter som tagits ut hos patienten med stöd av klientavgiftslagen. Ersättning betalas inte för den klientavgift som patienten ska betala, inte ens i det fallet att avgiften inte har kunnat tas ut hos patienten.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för både primärvård och specialiserad sjukvård. Ersättning fås för kostnader för såväl öppen vård som sjukhusvård. Statlig ersättning kan fås även för tjänster som enligt klientavgiftslagstiftningen är avgiftsfria för den som använder tjänsterna, exempelvis när en person under 18 år besöker hälsovårdscentralläkarens mottagning. Ersättning betalas också för kostnaderna för besök hos andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården än hos läkare eller tandläkare.

Av kostnaderna för brådskande socialservice ersätts kostnader för nödvändig socialservice, dvs. tillfälligt boende (nödinkvartering) samt kostnader för mat och nödvändiga läkemedel. Kommuner och samkommuner ersätts till fullt belopp för kostnaderna som uppkommit 1.1.2018 eller därefter.

Omfattning av den vård som ersätts

EU-lagstiftningen, ett internationellt avtal eller en nationell lag bestämmer hur omfattande rätt till vård en person har i Finland. Det europeiska sjukvårdskortet eller något annat intyg över rätt till vård berättigar inte till att få vård, utan vården och behandlingen ordnas på basis av en medicinsk bedömning av patientens hälsotillstånd. En legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården bedömer från fall till fall vilken vård och vilka vårdåtgärder patienten behöver. Vården genomförs på basis av bedömningen enligt den nationella vårdpraxisen.

Läs mer