Kostnader som inte ersätts

Klientavgifter
Överanvändningsavgifter
Kostnader för översättning av handlingar
Distanstjänst när en icke-försäkrad patient är utomlands
Transport till en annan vårdenhet av en patient som inte är inskriven
Förflyttning till ett sjukhus i utlandet
Prehospital akutsjukvård producerad av en privat serviceproducent eller av räddningsväsendet
Skolhälsovård och studerandehälsovård
Vård som getts vid kommunal boendeserviceenhet
Persongrupper för vilka det inte betalas statlig ersättning

Klientavgifter

I samband med statlig ersättning beaktas inte de klientavgifter som också de som bor i Finland ska betala själva. När en person påvisar sin rätt till vård med ett giltigt intyg över rätt till vård och styrker sin identitet har han eller hon rätt att inom den offentliga hälso- och sjukvården få vård som omfattas av rätten till vård mot en klientavgift som motsvarar den som kommuninvånare betalar. Denna klientavgift ska inte uppges i ansökan om statlig ersättning till FPA fastän det inte har kunnat tas ut någon avgift hos patienten.

Överanvändningsavgifter

Med överanvändningsavgifter avses avgifter som baserar sig på avtal om ordnande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Avgifterna beaktas inte i samband med statlig ersättning.

Kostnader för översättning av handlingar

De kostnader som föranleds av översättning av handlingar som behövs för vården av patienten är inte vårdkostnader för vilka statlig ersättning kan betalas.

Se även under Godtagbara specialkostnader > Tolk- eller tolkningskostnader.

Distanstjänst när en icke-försäkrad patient är utomlands

Om en patient som inte är försäkrad fysiskt befinner sig utomlands och får vård och behandling i form av distanstjänster hos en finländsk serviceproducent inom hälso- och sjukvården, jämställs situationen med sökande av planerad vård i Finland utan förhandstillstånd, om patienten inte har förhandstillstånd för planerad vård. Då det är fråga om att söka planerad vård i Finland utan förhandstillstånd betalas ingen ersättning från FPA, utan patienten ska vända sig till sjukförsäkringsinstitutionen i sitt eget land.

Se även under Godtagbara specialkostnader > Distanstjänster.

Transport till en annan vårdenhet av en patient som inte är inskriven

Statlig ersättning betalas inte om patienten inte har blivit inskriven vid den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet från vilken han eller hon flyttas till en annan vårdenhet i Finland även om han eller hon har rätt till vård i Finland med stöd av EU-förordning 883/2004, ett internationellt avtal eller nationell lagstiftning.

Patienten ska då först själv betala kostnaderna för transporten och i efterhand hos FPA ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen. Om patienten har med sig ett europeiskt sjukvårdskort och om den som tillhandahåller transporttjänsten har ingått avtal med FPA blir patienten transporterad till självriskpris.

Om en patient som är inskriven på ett sjukhus förflyttas till en annan vårdenhet i Finland, se Godtagbara specialkostnader > Förflyttning mellan sjukhus i Finland.

Förflyttning till ett sjukhus i utlandet

Statlig ersättning betalas inte när en patient förflyttas från ett sjukhus i Finland till ett annat land för vård. Vårdgivaren eller patienten själv står för kostnaderna. Om vården dock ordnas utomlands i form av köpta tjänster, kan statlig ersättning betalas för kostnaderna.

Ett undantag är förflyttning mellan sjukhus i de nordiska länderna. Vad gäller förutsättningarna för ersättning, läs mera under Godtagbara specialkostnader > Förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land.

Prehospital akutsjukvård producerad av en privat serviceproducent eller av räddningsväsendet

Om ett sjukvårdsdistrikt anskaffar prehospital akutsjukvård från en privat serviceproducent eller från räddningsväsendet ska statlig ersättning i regel inte betalas för kostnaderna.

Ett sjukvårdsdistrikt organiserar den prehospitala akutsjukvården inom sitt område. Distriktet kan sköta verksamheten själv, i samarbete med räddningsväsendet eller ett annat sjukvårdsdistrikt eller köpa tjänsten av en annan serviceproducent. Utbetalningen av statlig ersättning följer i regel praxis för ersättning för kostnader för nationell prehospital akutsjukvård. Det innebär att FPA betalar serviceproducenten sjukförsäkringsersättning per försäkrade om sjukvårdsdistriktet anskaffar den prehospitala akutsjukvården från en privat serviceproducent eller från räddningsväsendet. Ersättningen betalas till sjukvårdsdistriktet om det organiserar den prehospitala akutsjukvården genom att sköta verksamheten själv.

Se även under Godtagbara specialkostnader > Prehospital akutsjukvård som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet.

Skolhälsovård och studerandehälsovård

Statlig ersättning betalas inte om det är fråga om sådana tjänster inom skolhälsovården eller studerandehälsovården som avses i den nationella lagstiftningen.

Om annan sjukvård än lagstadgade skolhälsovårdstjänster eller hälsovårdstjänster för studerande har tillhandahållits inom skolhälsovården eller studerandehälsovården kan statlig ersättning betalas om övriga villkor för ersättning är uppfyllda.  

Vård som getts vid kommunal boendeserviceenhet

Statlig ersättning betalas inte för de vård- och sjukvårdstjänster som getts vid en kommunal boendeserviceenhet.

Statlig ersättning betalas för vård som getts inom den offentliga hälso- och sjukvården. En kommunal boendeserviceenhet är inte en sådan enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården vars vård berättigar till statlig ersättning. Om personen under den tid han eller hon bor i servicehuset får vård vid t.ex. en hälsostation eller ett sjukhus, kan statlig ersättning betalas för kostnaderna för den vården.

Persongrupper för vilka det inte betalas statlig ersättning

I lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård fastställs de persongrupper och situationer i fråga om vilka statlig ersättning betalas. Statlig ersättning betalas i regel inte i följande situationer:

 1. Personen är flykting.
 2. Personen är asylsökande eller vistas olagligt i Finland. För asylsökanden ordnas hälsovårdstjänster av flyktingförläggningarna, som upprätthålls av staten, kommunerna och Finlands Röda Kors (FRK). Tjänsterna ordnas av den förläggning där personen är registrerad.

  Observera dock att när en person som fått ett negativt asylbeslut, och som inte längre har rätt till mottagningstjänster, har fått nödvändig omsorg i form av mat, läkemedel eller tillfällig boendeservice, kan FPA ersätta kommunen eller samkommunen för kostnaderna genom statlig ersättning. Ersättningen betalas för kostnader som uppkommit 1.1.2018 eller därefter.
   
 3. Personen har inte visat upp ett intyg över rätt till vård och ett intyg kan inte fås från den behöriga stat som ansvarar för personens sjukvårdskostnader eller det finns ingen sådan stat.
 4. Personen kommer från en så kallad avtalslös stat som inte tillämpar EU:s förordningar eller med vilken Finland inte har ingått någon överenskommelse om social trygghet eller sjukvård.
 5. Personen kommer från Kanalöarna inom Förenade kungariket, det vill säga Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark eller Jersey.
 6. Personen omfattas av sjukförsäkringssystemet för anställda inom Europeiska unionen. En sådan person är till exempel en person anställd i tjänsteförhållande vid kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors. Sjukförsäkringssystemet för EU-anställda svarar för personens hälso- och sjukvårdskostnader
 7. Personen är i fängelse, häktad, anhållen, gripen eller omfattas av vårdpåföljd (psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja som har bestämts för en åtalad som inte har dömts till straff).
  Med stöd av fängelselagen (767/2005, 10 kap. 7 §) och lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006, 5 kap. 5 §) betalas personens hälso- och sjukvård i dessa fall direkt med statsmedel.
  Enligt mentalvårdslagen (1116/1990, 4 b kap. 22 t §) svarar staten för vårdkostnaderna för en person som omfattas av vårdpåföljd om den som det har bestämts vård för inte har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun. Ersättning för vårdkostnaderna betalas dock inte i form av statlig ersättning som administreras av FPA.
 8. Personen är en värnpliktig som kommer till Finland från ett annat land.
  Personer som kommit till Finland från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz och som fullgör sin värnplikt i Finland har med stöd av EU-lagstiftningen rätt att i Finland få den sjukvård de behöver, även om de saknar hemkommun här.
  I den nationella lagstiftningen föreskrivs det särskilt om hälso- och sjukvården för dem som fullgör sin värnplikt i Finland, oavsett från vilket land de har kommit till Finland. Enligt lagen ska försvarsmakten anordna hälsovård för dem vars hälsovård den ansvarar för. Sjukvård ges när sjukdom, skada eller lyte har yppat sig, konstaterats eller förvärrats under tjänstgöringen eller när det är fråga om sjukdom, skada eller lyte som påkallar behandling eller vård och som har konstaterats när den som vården gäller trätt i tjänst, men som inte hindrat att han eller hon godkänts för tjänstgöring. Tjänsterna är avgiftsfria. Lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987).
  Försvarsmakten kan skaffa tjänsterna hos en offentlig eller privat serviceproducent, på det sätt som särskilt avtalas. Om ingenting särskilt överenskommits med den offentliga serviceproducenten, bestäms den ersättning som försvarsmakten ska betala enligt de kostnader som sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralen orsakats för att producera servicen. Således ersätts kostnaderna i sådana situationer inte från FPA i form av statlig ersättning.

Det bör dock noteras att med undantag av de situationer som beskrivs i punkt 7 kan statlig ersättning i ovan nämnda situationer betalas för brådskande vård när en person saknar hemkommun i Finland och kostnaderna inte har kunnat tas ut hos personen själv eller någon annan. Läs mera under Kostnader som ersätts > Brådskande vård.